ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖) เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานรับคำร้องขอคืนภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

ข่าวทั่วไป Tuesday September 24, 2019 13:33 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๖)

เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานรับคำร้องขอคืนภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

_____________

อาศัยอำนาจตามคว่ามในมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ อธิบดีกรมสรรพากรแต่งตั้งเจ้าพนักงานรับคำร้องขอคืนภาษี ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"องค์กรร่วม" หมายคว่ามว่า องค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย ตามพระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย - มาเลเซีย พ.ศ. ๒๕๓๓

ข้อ ๒ ให้ผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) และผู้ช่วยผู้จัดการส่วนการเงิน บัญชี และตรวจสอบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Assistant Manager of the Department of Finance, Account and PSC Audit) ขององค์กรร่วม เป็นเจ้าพนักงานประเมินและเจ้าพนักงานอื่นตามมาตรา ๑๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ เฉพาะกรณีการรับคำร้องขอคืนภาษี ตามมาตรา ๔๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๑ สำหรับบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศและอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ