ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๗) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหักลดหย่อนเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง หรือเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐ

ข่าวทั่วไป Friday November 8, 2019 10:43 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๗)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหักลดหย่อนเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง หรือเงิน

ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

______________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๗ (๑) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการหักลดหย่อนเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองหรือเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ผู้มีเงินได้ที่มีสิทธิหักลดหย่อนต้องเป็นบุคคลธรรมดา มีสัญชาติไทย

ข้อ ๒ ให้ผู้มีเงินได้หักลดหย่อนตามมาตรา ๔๗ (๑) (ฏ) แห่งประมวลรัษฎากรสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองซึ่งผู้มีเงินได้สามารถกระทำได้ตลอดปีภาษี

(๒) การสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง หมายถึง การสนับสนุนเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งผู้มีเงินได้สามารถกระทำได้ในช่วงระยะเวลาที่พรรคการเมืองจัดกิจกรรมระดมทุนเท่านั้น

ข้อ ๓ ผู้มีเงินได้มีสิทธิหักลดหย่อนเงินที่บริจาคให้แก่พรรคการเมืองตามข้อ ๒ (๑) หรือ เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองตามข้อ ๒ (๒) ไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคแต่รวมกันแล้วต้องไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

ข้อ ๔ ประเภทของทรัพย์สิน และการคำนวณมูลค่าของทรัพย์สินที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) อสังหาริมทรัพย์ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย การคำนวณมูลค่าให้ถือตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งเป็นราคาที่ใช้อยู่ในวันที่มีการโอนนั้น

(๒) ยานพาหนะที่มีหลักฐานทางทะเบียน ดังต่อไปนี้

(ก) รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยการคำนวณมูลค่าให้ใช้ราคาประเมินราคารถสำหรับปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร ในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายรถดังกล่าว ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยให้คำนวณมูลค่าตามราคาเฉลี่ยระหว่างราคาประเมินสูงสุดและราคาประเมินต่ำสุดของราคาประเมินรถนั้น ในกรณีที่ไม่มีมูลค่าตามราคาประเมิน ให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น

(ข) เรือหรือเครื่องบิน การคำนวณมูลค่าให้ใช้ราคาประเมินที่ประเมินโดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรวิชาชีพของประเทศนั้น ๆ เกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สินนั้น

(๓) ทรัพย์สินอื่นหรือสินค้า

(ก) ทรัพย์สินอื่นต้องเป็นทรัพย์สินที่ซื้อมาในปีเดียวกับปีภาษีที่ใช้สิทธิหักลดหย่อนและให้ถือมูลค่าตามหลักฐานการได้มาของทรัพย์สินเป็นมูลค่าที่ผู้มีเงินได้มีสิทธินำมาหักลดหย่อนแต่มูลค่าดังกล่าวต้องไม่เกินราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ให้ทรัพย์สินเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง

(ข) สินค้าไม่ว่าเป็นสินค้าที่ผลิตเองหรือซื้อมาเพื่อขายให้ถือเอามูลค่าต้นทุนของสินค้าดังกล่าวที่มีหลักฐานสามารถพิสูจน์ได้ เป็นมูลค่าของสินค้าที่ผู้มีเงินได้มีสิทธินำมาหักลดหย่อน

แต่มูลค่าดังกล่าวต้องไม่เกินราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่ให้สินค้าเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง

ข้อ ๕ ประโยชน์อื่นใดที่ให้เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง ต้องเป็นประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมืองดังต่อไปนี้

(๑) การให้บริการเช่าหรือใช้พื้นที่อาคารหรือสถานที่ใดๆ

(๒) การให้บริการใช้ยานพาหนะ

การคำนวณมูลค่าของประโยชน์อื่นใดซึ่งเป็นการให้บริการตามวรรคหนึ่ง ให้ถือราคาหรือค่าอันพึงมีในวันที่พรรคการเมืองได้ใช้บริการนั้น ข้อ ๖ ผู้มีเงินได้ต้องมีหลักฐานประกอบการใช้สิทธิหักลดหย่อนตามข้อ ๔ ดังนี้

(๑) กรณีบริจาคเป็นเงินจะต้องมีใบเสร็จรับเงิน (แบบ พ.ก. ๑๑) ที่ออกโดยพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

(๒) กรณีให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง จะต้องมีใบเสร็จรับเงิน (แบบ พ.ก. ๙) ที่ออกโดยพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และมีเอกสารดังต่อไปนี้ พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

(ก) การสนับสนุนทรัพย์สินตามข้อ ๔ (๑) และ (๒) จะต้องมีหลักฐานการโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน เช่น สัญญาโอนทรัพย์สินโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ หลักฐานการจดทะเบียนเรือ หรืออากาศยาน แล้วแต่กรณี เป็นต้น

(ข) การสนับสนุนทรัพย์สินอื่นหรือสินค้าตามข้อ ๔ (๓) จะต้องมีหลักฐานแสดงการได้มาของทรัพย์สินที่ระบุจำนวน มูลค่า และวัน เดือน ปี ที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินนั้น หรือหลักฐานแสดงมูลค่าต้นทุนของสินค้าที่พิสูจน์ได้ แล้วแต่กรณี

(ค) การสนับสนุนประโยชน์อื่นใดตามข้อ ๕ จะต้องมีหลักฐานที่แสดงหรือพิสูจน์ถึงมูลค่าของการให้บริการซึ่งเป็นประโยชน์อื่นใดนั้น เช่น ใบแจ้งราคาค่าบริการตามปกติทางการค้าหรือหลักฐานอื่นใดที่พิสูจน์ถึงมูลค่าหรืออัตราค่าบริการในช่วงระยะเวลาที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมระดมทุน ของพรรคการเมือง เป็นต้น

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีภาษีพ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ต้องยื่นรายการใน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป๖ สิงหาคม

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ