ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับรายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ข่าวทั่วไป Friday November 8, 2019 10:44 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๕๘)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับรายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง

ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

__________________________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๒ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขสำหรับรายจ่ายซึ่งเป็นเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสิทธินาเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองไปเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกาไรสุทธิ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย และไม่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

ข้อ ๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามข้อ ๑ มีสิทธินาเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมือง ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ไม่ว่าพรรคเดียวหรือหลายพรรคไปเป็นรายจ่าย ในการคำนวณกาไรสุทธิได้ไม่เกินห้าหมื่นบาทในรอบระยะเวลาบัญชีที่บริจาคนั้น

ข้อ ๓ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองจะต้องมีหลักฐานใบเสร็จรับเงิน (แบบ พ.ก. ๑๑) ที่ออกโดยพรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการคำนวณกาไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ