ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๕) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

ข่าวทั่วไป Tuesday January 14, 2020 15:19 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๖๕)

เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล

___________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๗ ทวิ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล เพื่อใช้ยื่นรายการต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๖) ของข้อ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๑) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖ และให้ใช้ความดังต่อไปนี้แทน

"(๖) แบบ ภ.ง.ด.๕๕ ใช้สำหรับมูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่งมีรายได้ หรือกองทุนรวมที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศตาม (๓) หรือ (๓/๑) ของคานิยาม "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล" ตามมาตรา ๓๙ แห่งประมวลรัษฎากร"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ