ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๖๐) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับตราสารบางลักษณะ

ข่าวทั่วไป Tuesday September 15, 2020 09:49 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๖๐)

เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

สำหรับตราสารบางลักษณะ

____________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ โสฬสแห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๒๓ ทวิ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"ตราสาร" หมายความว่า ตราสารที่สามารถชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามประกาศนี้

"ผู้ให้บริการ" หมายความว่าผู้ให้บริการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การเป็นผู้ให้บริการ สำหรับการจัดทำและยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนผู้มีหน้าที่เสียอากรตามประมวลรัษฎากร ลงวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

"รหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์" หมายความว่า รหัสที่กรมสรรพากรออกให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียอากรเมื่อกรมสรรพากรได้รับชำระเงินค่าอากรแล้วเพื่อใช้ในการตรวจสอบรายการข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ข้อ ๒ ให้ตราสารแห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์ ท้ายหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แห่งประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้ สามารถชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

(๑) จ้างทำของ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๔. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

(๒) กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตามลักษณะแห่งตราสาร ๕. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

(๓) ใบมอบอำนาจ ตามลักษณะแห่งตราสาร ๗. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

(๔) ใบมอบฉันทะสำหรับให้ลงมติในที่ประชุมของบริษัทตามลักษณะแห่งตราสาร ๘. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

(๕) ค้ำประกัน ตามลักษณะแห่งตราสาร ๑๗. แห่งบัญชีอัตราอากรแสตมป์

ข้อ ๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากร ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารตามข้อ ๒ ตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ดังต่อไปนี้

(๑) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username)และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

(๒) ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร

(ก) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากรด้วยตนเอง ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรแจ้งต่ออธิบดีกรมสรรพากรตามแบบแจ้งขอจัดทำและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากรผ่าน Application Programming Interface (API) (ภ.อ.๐๑.๒) พร้อมข้อตกลงในการจัดทำและยื่นรายการข้อมูลการเสียภาษีอากร ผ่าน Application Programming Interface ณ กองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมสรรพากร เมื่อได้รับชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากกรมสรรพากรแล้ว ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ดังกล่าว

(ข) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรแต่งตั้งผู้ให้บริการเป็นตัวแทนยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรพิสูจน์และยืนยันตัวตนต่อผู้ให้บริการตามวิธีการที่ผู้ให้บริการกำหนด

ข้อ ๔ การยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามข้อ ๓ ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและชำระเงินค่าอากร ก่อนกระทำตราสารหรือภายในสิบห้าวัน นับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ กรณีวันสุดท้ายของการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินเป็นวันหยุดราชการ ให้ยื่นได้ภายในวันที่เริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดราชการนั้น

ข้อ ๕ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียอากรได้ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแล้วให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรชำระเงินค่าอากรโดยใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment)

ข้อ ๖ ให้ผู้อำนวยการกองบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร เป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินค่าอากร

ข้อ ๗ เมื่อผู้มีหน้าที่เสียอากรได้ยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยได้โอนเงินค่าอากรเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้ออกรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ พร้อมใบเสร็จรับเงินตามจำนวนเงินซึ่ง "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ได้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรแล้ว ให้ถือว่าตราสารตามรายการข้อมูลในแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์แล้ว โดยวิธีการดังต่อไปนี้

ข้อ ๘ ผู้มีหน้าที่เสียอากรรับรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์และใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากรได้

(ก) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามข้อ ๓ (๑) ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรดาวน์โหลด (Download) ผ่านระบบการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th

(ข) กรณีที่ผู้มีหน้าที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตามข้อ ๓ (๒) ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรขอรับผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทาง Application Programming Interface ของกรมสรรพากร

ข้อ ๙ ให้ผู้มีหน้าที่เสียอากรนำรหัสรับรองการเสียอากรแสตมป์ไปใช้อ้างอิงหรือผนวกกับตราสารเพื่อแสดงว่าตราสารนั้นได้ปิดแสตมป์บริบูรณ์ตามข้อ ๗ แล้ว ข้อ ๑๐ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับตราสารที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ