ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีการรับมรดกให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ ๒)

ข่าวทั่วไป Monday December 28, 2020 14:00 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีการรับมรดก

ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ ๒) โดยที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในเขตพื้นที่บางจังหวัดทางภาคใต้ของประเทศไทย เป็นเหตุให้ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกในหลายท้องที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีภายในเวลา ที่พระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนด เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีการรับมรดกในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อ ๒ ของประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนหรือขยายกำหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรจึงประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีการรับมรดกให้แก่ ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในท้องที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรภาค ๑๑ ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช

(๒) สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งในสังกัดสำนักงานสรรพากรพื้นที่ สุราษฎร์ธานี ๑

ข้อ ๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีการรับมรดก (ภ.ม.๖๐) ตามพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. ๒๕๕๘ สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นแบบแสดงรายการและ ชาระภาษีการรับมรดกภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ (นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ