ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๖๑) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทั่วไป Friday January 15, 2021 13:37 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ ๖๑) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 โสฬส แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 มาตรา 103 (3) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2496 และมาตรา 123 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2497 อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังตอไปนี้

ใหยกเลิกความในขอ 10 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 58) เรื่อง กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ 59) เรื่อง กาหนดวิธีการชาระอากรเป็นตัวเงินสาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และใหใชความตอไปนี้แทน

"ขอ 10 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เป็นตนไป ทั้งนี้ สาหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามขอ 2 ที่ไดจัดทาขึ้นตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ผูมีหนาที่เสียอากรจะเลือกยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน และชาระอากร ณ สานักงานสรรพากรพื้นที่สาขา โดยใชแบบขอเสียอากรแสตมปเป็นตัวเงิน อ.ส.4 ก็ได และเมื่อพนักงานเจาหนาที่ไดออกใบรับเงินและหลักฐาน ตามมาตรา 116 แหงประมวลรัษฎากรแลว ใหถือวาตราสารอิเล็กทรอนิกส์นั้น ไดปิดแสตมปบริบูรณ์แลว"

ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2564

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ