ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นแบบคำขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ข่าวทั่วไป Monday January 18, 2021 14:26 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นแบบคำขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 3 โสฬส แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 อธิบดีกรมสรรพากรกาหนดการยื่นแบบคาขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ผู้ประกอบการที่ยื่นคาขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและประสงค์จะใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสรรพากร ยื่นแบบคาขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามแบบคาขอที่แนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ถือเป็นการยื่นแบบคาขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ต่อกรมสรรพากร

ข้อ 2 เมื่อเจ้าพนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้รับแบบคาขอและตรวจสอบข้อมูลประกอบการยื่นแบบคาขอตามข้อ 1 ถือว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มาแสดงตัวต่อกรมสรรพากรแล้ว และให้เจ้าพนักงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบันทึกข้อมูลแบบคาขอส่งให้กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 3 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่แจ้งความประสงค์ขอใช้บริการตามข้อ 1 ต้องดาเนินการยืนยันและยอมรับข้อตกลงในการยื่นแบบคาขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามช่องทางที่ระบุไว้โดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้รับทางที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ระบุไว้ในแบบคาขอ

ข้อ 4 เมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ดาเนินการตามข้อ 3 แล้ว เจ้าพนักงานสรรพากรจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สาหรับการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

ข้อ 5 กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตามที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address) ที่ได้ระบุไว้ในแบบคาขอ ถือว่าการยื่นแบบคาขอไม่สาเร็จ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องยื่นแบบคาขอใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th อีกครั้ง

ข้อ 6 บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไว้เป็นความลับ โดยชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เป็นหลักฐานการแสดงการลงลายมือชื่อและการยืนยันตัวตนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และเป็นการรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 7 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสาหรับการยื่นแบบคาขอตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ