ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)

ข่าวทั่วไป Thursday January 28, 2021 14:39 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ ๔)

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตของประชาชนและสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาและเยียวยาผู้ประกอบการที่ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการ นาส่ง และชาระภาษีได้ตามกาหนดเวลาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งเสริมการคงระยะห่างทางสังคม โดยการสนับสนุนให้ประชาชนทาธุรกรรมที่บ้าน TAX from Home รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จึงอาศัยอานาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่ง และการชาระภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ออกไปตามความจาเป็นแก่กรณีให้แก่ผู้ประกอบการ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกาหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ข้อ 2 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกาหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 3 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกาหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

ข้อ 4 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกาหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ข้อ 5 ให้ขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการ การนาส่งภาษี และการชาระภาษี ตามมาตรา 3 เตรส มาตรา 52 มาตรา 59 มาตรา 65 จัตวา มาตรา 69 ทวิ มาตรา 70 มาตรา 70 ทวิ มาตรา 83 มาตรา 83/5 มาตรา 83/6 และมาตรา 83/7 แห่งประมวลรัษฎากร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สาหรับเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 จากภายในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564 หรือภายในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564 แล้วแต่กรณี ตามที่ได้รับการขยายกาหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกาหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชาระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖3 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้อ 6 แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนาส่งภาษีได้รับการขยายกาหนดเวลาการยื่นรายการและชาระภาษีอากรหรือนาส่งภาษี มีดังนี้

(1) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ ภ.ง.ด.๕๔ (2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖ ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖4

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ