ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๖๓) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ (๓) แหงประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Tuesday August 31, 2021 10:03 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๖๓) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ (๓) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ และมาตรา ๑๒๓ ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๔๙๗ อธิบดีกรมสรรพากรโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังตอไปนี้

ขอ ๑ ใหยกเลิกความในขอ ๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

"ขอ ๒ ใหตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังตอไปนี้ ตองชำระอากรเป็นตัวเงินตามมาตรา ๑๐๓ (๓) แหงประมวลรัษฎากร

(๑) เชาที่ดิน โรงเรือน สิ่งปลูกสรางอยางอื่น หรือแพ ตามลักษณะแหงตราสาร ๑. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๒) โอนใบหุน ใบหุนกู พันธบัตร และใบรับรองหนี้ ซึ่งบริษัท สมาคม คณะบุคคลหรือองค์การใด ๆ เป็นผูออก ตามลักษณะแหงตราสาร ๒. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๓) เชาซื้อทรัพย์สิน ตามลักษณะแหงตราสาร ๓. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๔) จางทำของ ตามลักษณะแหงตราสาร ๔. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๕) กูยืมเงินหรือการตกลงใหเบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร ตามลักษณะแหงตราสาร ๕. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๖) กรมธรรม์ประกันภัย ตามลักษณะแหงตราสาร ๖. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๗) ใบมอบอำนาจ ตามลักษณะแหงตราสาร ๗. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๘) ใบมอบฉันทะสำหรับใหลงมติในที่ประชุมของบริษัท ตามลักษณะแหงตราสาร ๘. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๙) ตั๋วแลกเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใชอยางตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใชเงินหรือตราสารทำนองเดียวกับที่ใชอยางตั๋วสัญญาใชเงิน ตามลักษณะแหงตราสาร ๙. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๑๐) บิลออฟเลดิง ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๐. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๑๑) ใบหุนหรือใบหุนกู หรือใบรับรองหนี้ของบริษัท สมาคม คณะบุคคล หรือองค์การใด ๆ และพันธบัตรของรัฐบาลใด ๆ ที่ขายในประเทศไทย ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๑. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๑๒) เช็ค หรือหนังสือคำสั่งใด ๆ ซึ่งใชแทนเช็ค ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๒. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๑๓) ใบรับฝากเงินประเภทประจำของธนาคาร โดยมีดอกเบี้ย ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๓. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป

(๑๔) เลตเตอร์ออฟเครดิต ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๔. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๑๕) เช็คสำหรับผูเดินทาง ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๕. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๑๖) ใบรับของ ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๖. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๑๗) ค้ำประกัน ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๗. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๑๘) จำนำ ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๘. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๑๙) ใบรับของคลังสินคา ตามลักษณะแหงตราสาร ๑๙. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๒๐) คำสั่งใหสงมอบของ ตามลักษณะแหงตราสาร ๒๐. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๒๑) ตัวแทน ตามลักษณะแหงตราสาร ๒๑. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๒๒) หนังสือสัญญาหางหุนสวน ตามลักษณะแหงตราสาร ๒๗. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป (๒๓) ใบรับ ตามลักษณะแหงตราสาร ๒๘. แหงบัญชีอัตราอากรแสตมป เฉพาะกรณี

(ค) ใบรับสำหรับการขาย ขายฝาก ใหเชาซื้อ หรือโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะ ทั้งนี้ เฉพาะยานพาหนะซึ่งมีการจดทะเบียนตามกฎหมายวาดวยยานพาหนะนั้น ๆ"

ขอ ๒ ใหเพิ่มความตอไปนี้เป็นวรรคสองของขอ ๔ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

"ในกรณีผูมีหนาที่เสียอากรยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินเพิ่มเติม หรือยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินเกินกำหนดเวลา ใหผูมีหนาที่เสียอากรชำระเงินเพิ่มอากร หรือคาปรับอาญา (ถามี) พรอมกับการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินเพิ่มเติมหรือการยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินเกินกำหนดเวลานั้น แลวแตกรณี"

ขอ ๓ ใหยกเลิกความในขอ ๕ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

"ขอ ๕ เมื่อผูมีหนาที่เสียอากรไดยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผานระบบเครือขายอินเทอร์เน็ตแลว ใหผูมีหนาที่เสียอากรชำระเงินคาอากร หรือเงินเพิ่มอากร หรือคาปรับอาญา (ถามี) โดยใชวิธีการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากรผานระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Payment)"

ขอ ๔ ใหยกเลิกความในขอ ๖ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

"ขอ ๖ ใหผูอำนวยการกองบริหารการคลังและรายได กรมสรรพากร เป็น "เจาหนาที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินคาอากร เงินเพิ่มอากร และคาปรับอาญา"

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๗ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหใชความตอไปนี้แทน

"ขอ ๗ เมื่อผูมีหนาที่เสียอากรไดยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผานระบบเครือขายอินเทอร์เน็ต โดยไดโอนเงินคาอากร หรือเงินเพิ่มอากร หรือคาปรับอาญา (ถามี) เขาบัญชีเงินฝากธนาคารของกรมสรรพากร และกรมสรรพากรไดออกรหัสรับรองการเสียอากรแสตมปพรอมใบเสร็จรับเงินตามจำนวนเงินซึ่ง "เจาหนาที่ รับชำระเงินภาษีอากร" ไดลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ใหผูมีหนาที่เสียอากรแลว ใหถือวาตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการขอมูลในแบบขอเสียอากรแสตมปเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.๙) ไดปิดแสตมปบริบูรณ์แลว"

ขอ ๖ ประกาศนี้ใหใชบังคับกับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ไดจัดทำขึ้นตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ