ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) (ฉบับที่ ๒)

ข่าวทั่วไป Monday February 14, 2022 15:09 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกรมสรรพากรเรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) (ฉบับที่ ๒) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยรับบริจาคในการบันทึกข้อมูลการรับบริจาคโดยไม่ต้องออกเอกสารหลักฐานการรับบริจาคให้ผู้บริจาค และผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคให้แก่ หน่วยรับบริจาคไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร หรือหักเป็นรายจ่ายของบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) แห่งประมวลรัษฎากร หรือยกเว้นภาษีเงินได้ ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในมาตรา ๓ (๑) แห่งประมวลรัษฎากร หรือกฎกระทรวงออกตามความ ในมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากรได้ โดยไม่ต้องมีเอกสารหลักฐานการบริจาคให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ กรมสรรพากรจึงออกประกาศเกี่ยวกับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข อ ๒ ให้หน่วยรับบริจาคมีและใช้เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค สำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับบริจาค การลงทะเบียนเป็นผู้ใช้งานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือการเชื่อมโยงระบบการรับบริจาคของหน่วยรับบริจาคกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ดังนี้

(๑) หน่วยรับบริจาคที่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรนั้น เป็นเลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค

(๒) หน่วยรับบริจาคที่เป็นหน่วยงานในสังกัดของทางราชการ องค์การของรัฐบาล สภากาชาดไทย หรือนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีและใช้เลขประจำผู้เสียภาษีอากรหมายเลขเดียวกับหน่วยงานต้นสังกัด ให้หน่วยรับบริจาคดังกล่าวยื่นคำขอมีและใช้เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่หน่วยรับบริจาคตั้งอยู่

(๓) หน่วยรับบริจาคอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (๑) และ (๒) ให้ยื่นคำขอมีและใช้เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่หน่วยรับบริจาคตั้งอยู่

เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาคตาม (๒) และ (๓) มิใช่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร"

ข อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗) ของข้อ ๔ ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

"(๗) กรณีหน่วยรับบริจาคที่ได้ยื่นคำขอและได้รับอนุมัติจากกรมสรรพากรให้เชื่อมโยงระบบการรับบริจาคของหน่วยรับบริจาคกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เพื่อนำส่งข้อมูล การรับบริจาคให้แก่กรมสรรพากร หน่วยรับบริจาคจะไม่ดำเนินการตาม (๑) ถึง (๖) ก็ได้ โดยหน่วยรับบริจาคจะต้องทำการบันทึกและส่งข้อมูลการรับบริจาคตามรูปแบบและวิธีการส่งข้อมูลการรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ที่หน่วยรับบริจาคนั้นได้ตกลงไว้กับกรมสรรพากร ในวันที่รับบริจาคหรือภายในวันที่ ๕ ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องออกเอกสารหลักฐานการรับบริจาคให้ผู้รับบริจาค เว้นแต่ ผู้บริจาคจะร้องขอให้ออกเอกสารหลักฐานการรับบริจาค"

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความใน (๒) ของข้อ ๕ ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๒) กรณีบริจาคให้หน่วยรับบริจาคที่รับบริจาคโดยวิธีอื่นตามข้อ ๔ ให้ผู้บริจาคแจ้ง หน่วยรับบริจาคทำการบันทึก ชื่อ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร จำนวนเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สิน ที่บริจาค และวันเดือนปีที่บริจาค บนระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ทางเว็บไซต์ (Web Site) ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หรือบนระบบการรับบริจาคของหน่วยรับบริจาคที่ได้เชื่อมโยงกับระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)"

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศฉบับนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ