ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล

ข่าวทั่วไป Thursday March 24, 2022 11:06 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๔) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ (๑๐๔) แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒๖ (พ.ศ. ๒๕๐๙) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘๐ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การคำนวณผลประโยชน์และผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือ โทเคนดิจิทัลซึ่งกระทาในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้เป็นไปตามวิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไป และเมื่อได้เลือกใช้วิธีการทางบัญชี ที่รับรองทั่วไปอย่างใดแล้ว ให้ใช้วิธีการทางบัญชีนั้นในการคำนวณผลประโยชน์และผลขาดทุน จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลดังกล่าวตลอดปีภาษี

ราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลคงเหลือในวันสุดท้ายของปีภาษีจากการคำนวณโดยใช้วิธีการทางบัญชีที่รับรองทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ให้ถือราคานี้เป็นราคาทุนสำหรับคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลคงเหลือยกมาสำหรับปีภาษีถัดไปด้วย

ข้อ ๒ ผู้มีเงินได้จากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลซึ่งกระทาในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดทำบัญชี เพื่อแสดงรายการผลกาไรและผลขาดทุนจากการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล และเก็บรักษารายการดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้ โดยให้มีรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อย่อของคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล (๒) วันที่และเวลาที่โอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล (๓) ประเภทรายการธุรกรรม (๔) ปริมาณคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ทาการโอน (๕) ราคาคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่ทาการโอน

(๖) มูลค่าคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลที่คำนวณตาม (๔) และ (๕) ในหน่วยบาท (๗) ค่าธรรมเนียมการโอนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัลในหน่วยบาท (๘) ต้นทุนคริปโทเคอร์เรนซีหรือโทเคนดิจิทัล ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ

(นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ