คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๓๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่และสรรพากรพื้นที่

ข่าวทั่วไป Monday April 4, 2022 10:24 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. ๓๔๕/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่และสรรพากรพื้นที่

สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรเพื่อให้การปฏิบัติราชการตามพระราชกำหนดยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘ บางกรณีเปนไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ อธิบดีกรมสรรพากรจึงมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่และสรรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทน ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การเพิกถอนการไดรับยกเวนจากการตรวจสอบ ไตสวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา ๗ แหงพระราชกำหนดยกเวนและสนับสนุนการปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘

ขอ ๒ การอนุมัติขยายกำหนดเวลาการอุทธรณคำสั่งเพิกถอนการไดรับยกเวนจากการตรวจสอบ ไตสวน ประเมินหรือสั่งให้เสียภาษีอากร และความผิดทางอาญาตามประมวลรัษฎากร ตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ขอ ๓ คำสั่งนี้ให้ใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ เมษายนพ.ศ. ๒๕๖ ๕ เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ(นายเอกนิตินิติทัณฑประภาศ)อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ