กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

ข่าวทั่วไป Thursday May 12, 2022 14:20 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๘๓ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔ ทศ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของวรรคหนึ่ง ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๑) กรณีคืนเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจาก วันครบระยะเวลาสามเดือนนับแต่

(ก) วันสิ้นกำหนดระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ ได้รับการขยายหรือเลื่อนให้ ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากร ที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย และได้ยื่นคาร้องขอคืนเงินภาษีอากรไว้ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดง รายการนั้นแล้ว หรือ

(ข) วันยื่นคาร้องขอคืนเงินภาษีอากร ถ้าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย หรือผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรต้องยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับเงินภาษีอากรที่ถูกหักไว้ ณ ที่จ่าย แต่ไม่ได้ยื่นคาร้องขอคืนเงินภาษีอากรไว้ภายในกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการนั้น"

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๔) ของวรรคหนึ่ง ของข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๖๑ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการให้ดอกเบี้ยแก่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากร

"(๔) กรณีคืนเงินภาษีอากรสาหรับกรณีที่มีการดาเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน ไม่ว่าผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรจะได้รับคืนเงินภาษีอากรจากผลของการดาเนินการ ตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน หรือได้รับคืนเงินภาษีอากรในกรณีอื่น ให้เริ่มคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันถัดจากวันครบระยะเวลาสามเดือน นับแต่วันที่ผู้ได้รับคืนเงินภาษีอากรได้รับแจ้งผลของการดาเนินการตามข้อบทว่าด้วยวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกันจากเจ้าหน้าที่ ผู้มีอำนาจของรัฐบาลไทยหรือสานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยตามสัญญาหรือข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อน หรือนับแต่วันยื่นคาร้องขอคืนเงินภาษีอากร แล้วแต่วันใดจะเป็นวันหลัง

ข้อบทว่าด้วยวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกันตามวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อบทว่าด้วยวิธีการดาเนินการเพื่อความตกลงร่วมกัน (Mutual Agreement Procedure) ของสัญญาหรือ ข้อผูกพันว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนที่รัฐบาลไทยได้ทาไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ หรือที่สานักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยได้ทาไว้กับสานักงานเศรษฐกิจและการค้าของต่างประเทศ" ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ