ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การนำส่งภาษีหรือการยื่นรายการ บัญชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Monday June 20, 2022 11:09 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การนำส่งภาษีหรือการยื่นรายการ บัญชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากร

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยในการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การนำส่งภาษี หรือการยื่นรายการบัญชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องดำเนินการภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับภาษีแต่ละประเภทหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐวรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรแต่เนื่องจากอาจมีเหตุขัดข้องหรือผิดพลาดของระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การนำส่งภาษี หรือการยื่นรายการบัญชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นเกินกำหนดเวลา โดยมิใช่ความผิดของผู้เสียภาษี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐวรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีกเจ็ดวันทำการนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ข้อ ๑ ในประกาศนี้ "รายการ" หมายความว่า แบบแสดงรายการภาษี แบบยื่นรายการนำส่งภาษีหรือรายการ บัญชีหรือรายงานตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๗ ทวิมาตรา๖๘ มาตรา๖๙ มาตรา๖๙ ทวิมาตรา๗๐ มาตรา๗๐ ทวิมาตรา๗๑ ตรีวรรคหนึ่งมาตรา๘๓ มาตรา๘๓/๕ มาตรา๘๓/๖ มาตรา๘๓/๗ และมาตรา๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร"ชำระภาษี" หมายความว่า การชำระภาษี การนำส่งภาษีและการยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๖๗ มาตรา ๖๗ ทวิมาตรา ๖๙ มาตรา๖๙ ทวิ มาตรา๗๐ มาตรา๗๐ ทวิมาตรา ๘๓ มาตรา๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ มาตรา ๘๓/๗ มาตรา ๙๑/๑๐ และมาตรา ๑๐๓ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร "ผู้เสียภาษี" หมายความว่า ผู้มีหน้าที่ยื่นรายการหรือชำระภาษี หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนของผู้มีหน้าที่ยื่นรายการหรือชำระภาษี ในการยื่นรายการหรือชำระภาษี

"หน่วยรับชำระภาษี" หมายความว่าธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ได้ทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรว่าจะโอนเงินค่าภาษีที่ได้รับจากผู้เสียภาษีเข้าบัญชีเงินฝากของกรมสรรพากรข้อ ๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(๑) กรณีผู้เสียภาษียื่นรายการภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐวรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรและสั่งโอนเงินเพื่อชำระภาษีแต่ระบบการโอนเงินของหน่วยรับชำระภาษีขัดข้องโดยผู้เสียภาษีเข้าใจว่าได้โอนเงินชำระภาษีแล้ว

(๒)กรณีผู้เสียภาษียื่นรายการภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรแต่การสั่งโอนเงินเพื่อชำระภาษีสำเร็จเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากหน่วยรับชำระภาษีไม่ปิดระบบการโอนเงินเป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีเข้าใจว่า ได้ยื่นรายการหรือชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

(๓) กรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรขัดข้องในระหว่างที่ผู้เสียภาษียื่นรายการหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร(๔) กรณีมีเหตุขัดข้องหรือผิดพลาดอื่นที่เกิดขึ้นจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถยื่นรายการหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐวรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรโดยมิใช่ความผิดของผู้เสียภาษีทั้งนี้สำหรับการยื่นรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอขยายกำหนดเวลาตามประกาศนี้ให้ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาต่ออธิบดีกรมสรรพากรณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือผ่านเว็บไซต์ (Web Site)ของกรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username ) และรหัสผ่าน (Password ) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบการยื่นรายการหรือชำระภาษีของกรมสรรพากรหรือกรณีที่มีเหตุอันสมควรอธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาให้การยื่นรายการหรือชำระภาษีที่มีเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศนี้โดยไม่ต้องมีคำร้องก็ได้

ข้อ ๓ ให้การขยายกำหนดเวลาตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไปเว้นแต่บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นก่อนหรือในวันที่ที่ลงในประกาศนี้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ประกาศณวันที่๒๐ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๕ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

"หน่วยรับชำระภาษี" หมายความว่าธนาคารหรือหน่วยงานอื่นที่ได้ทำข้อตกลงกับกรมสรรพากรว่าจะโอนเงินค่าภาษีที่ได้รับจากผู้เสียภาษีเข้าบัญชีเงินฝากของกรมสรรพากรข้อ ๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการหรือชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หากมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้

(๑) กรณีผู้เสียภาษียื่นรายการภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐวรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรและสั่งโอนเงินเพื่อชำระภาษีแต่ระบบการโอนเงินของหน่วยรับชำระภาษีขัดข้องโดยผู้เสียภาษีเข้าใจว่าได้โอนเงินชำระภาษีแล้ว

(๒)กรณีผู้เสียภาษียื่นรายการภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากรแต่การสั่งโอนเงินเพื่อชำระภาษีสำเร็จเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว เนื่องจากหน่วยรับชำระภาษีไม่ปิดระบบการโอนเงินเป็นเหตุให้ผู้เสียภาษีเข้าใจว่า ได้ยื่นรายการหรือชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

(๓) กรณีระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรขัดข้องในระหว่างที่ผู้เสียภาษียื่นรายการหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร(๔) กรณีมีเหตุขัดข้องหรือผิดพลาดอื่นที่เกิดขึ้นจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทำให้ผู้เสียภาษีไม่สามารถยื่นรายการหรือชำระภาษีภายในกำหนดเวลาตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามมาตรา ๓ อัฏฐวรรคสองแห่งประมวลรัษฎากรโดยมิใช่ความผิดของผู้เสียภาษีทั้งนี้สำหรับการยื่นรายการและชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยผู้เสียภาษีที่ประสงค์จะขอขยายกำหนดเวลาตามประกาศนี้ให้ยื่นคำร้องขอขยายกำหนดเวลาต่ออธิบดีกรมสรรพากรณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหรือผ่านเว็บไซต์ (Web Site)ของกรมสรรพากรhttp://www.rd.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username ) และรหัสผ่าน (Password ) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนการเข้าใช้ระบบการยื่นรายการหรือชำระภาษีของกรมสรรพากรหรือกรณีที่มีเหตุอันสมควรอธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณาให้การยื่นรายการหรือชำระภาษีที่มีเหตุการณ์ตามวรรคหนึ่งให้ได้รับการขยายกำหนดเวลาตามประกาศนี้โดยไม่ต้องมีคำร้องก็ได้

ข้อ ๓ ให้การขยายกำหนดเวลาตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษี ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๖ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ที่ลงในประกาศนี้เป็นต้นไปเว้นแต่บรรดาคำร้องที่ได้ยื่นก่อนหรือในวันที่ที่ลงในประกาศนี้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป

ประกาศณวันที่๒๐ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๕ อาคม เติมพิทยาไพสิฐ(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

          ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ