ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๘)

ข่าวทั่วไป Thursday June 23, 2022 11:09 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผูรับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๖๘)

____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาด วยการยกเว นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ และวิธีการยื่นคำขอเป นผู รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศดังต อไปนี้

ขอ ๑ ให เพิ่มความต อไปนี้เป น (๖๘๑) ของข อ ๑ ของประกาศอธิบดี กรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

"(๖๘๑) ฝายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท วัน ออเทน จำกัด" ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป นต นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลวรณ แสงสนิท

(นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ