ประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๕) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล

ข่าวทั่วไป Friday June 24, 2022 11:10 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๕) เรื่อง กำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล

สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสรพากรกำหนดประเภท หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติก ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ การยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคล สำหรับเงินได้ เป็นจำนวนร้อยละยี่สิบห้าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นค่าซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ เฉพาะการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพจากโรงานที่เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม โดยมีหนังสือรับรองการผลิตผลิตภัณฑ์จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรม กระทรวงอุตสาหกรม ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อ ๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ จะต้องซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพตามประเภท ดังนี้

(๑) ถุงหูหิ้ว (๒) ถุงขยะ (๓) แก้วพลาสติก (๔) จาน ชาม ถาดพลาสติกแบใช้ครั้งเดียว (๕) ช้อน ส้อม มีดพลาสติก (๖) หลอดพลาสติก (๗) ถุงพลาสติกสำหรับเพาะชำ (๘) ฟิล์มคลุมหน้าดิน (๙) ขวดพลาสติก (๑๐) ฝาแก้วน้ำ (๑๑) ฟิล์มปิดฝาแก้ว

ข้อ ๓ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลผู้ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามประกาศนี้ ต้องจัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของการซื้อผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามแบบที่แนบท้ายประกาศนี้ และเก็บรักษารายงาน ดังกล่าว รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการพร้อมให้ เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท

(นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ