พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวทั่วไป Monday July 18, 2022 13:51 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เป็นการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ในบางกรณี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๓ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๕"

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ "กองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืน" หมายความวา กองทรัสต์ตามกฎหมายวาดวยทรัสต์ เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนที่มีขอกำหนดขายคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกำหนด

"บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล" หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ที่เป็นเจาของและเป็นผูขายทรัพย์สินใหแกกองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืน และซื้อทรัพย์สินนั้นคืน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกำหนด

"ทรัสตี" หมายความวา บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ใหประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามกฎหมายวาดวยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน

มาตรา ๔ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สาหรับเงินได มูลคาของฐานภาษี รายรับ และการกระทา ตราสาร อันเนื่องมาจากการขายทรัพย์สินใหแกทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืน

มาตรา ๕ ใหยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกทรัสตีของกองทรัสต์ ที่มีขอกำหนดขายคืน สาหรับมูลคาของฐานภาษี รายรับ และการกระทาตราสาร อันเนื่องมาจาก การขายทรัพย์สินที่ไดซื้อมาตามมาตรา ๔ คืนใหแกบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล

มาตรา ๖ บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลและทรัสตีที่จะไดรับสิทธิตามมาตรา ๔ หรือ มาตรา ๕ แลวแตกรณี ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังตอไปนี้

(๑) การขายทรัพย์สินตองเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกำหนด

(๒) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองขายทรัพย์สินใหแกทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืนภายในสองปี นับแตวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับ

(๓) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตองซื้อทรัพย์สินคืนจากทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืน และทรัสตีของกองทรัสต์นั้นตองขายทรัพย์สินคืนใหแกบริษัทหรือหางหุนสวน นิติบุคคลดังกลาวภายในหาปี นับแตวันที่ไดซื้อทรัพย์สินนั้น

(๔) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลและทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ในกรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลและทรัสตีของกองทรัสต์ที่มีขอกำหนดขายคืน ไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ใหสิทธิในการไดรับการยกเวนภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้สิ้นสุดลงนับแตวันที่ ไดใชสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ