พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ ๗๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๕

ข่าวทั่วไป Monday July 18, 2022 13:51 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ ๗๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ใหไว ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีที่ ๗ ในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เป็นการสมควรยกเวนภาษีเงินได ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป ในบางกรณี

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และ มาตรา ๓ (๑) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว ดังตอไปนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา "พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๕"

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตนไป

มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้ "ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์" หมายความวา ระบบที่ใชสรางและเก็บรักษาขอมูลการบริจาคในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใชเป็นหลักฐานประกอบการใชสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากร

มาตรา ๔ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร สาหรับการบริจาคผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ใหแกมูลนิธิโรงพยาบาล พระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกลา หรือมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ไดกระทาตั้งแตวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้

(๑) สาหรับบุคคลธรรมดา ใหยกเวนสาหรับเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและ หักลดหยอนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แหงประมวลรัษฎากร เป็นจำนวน สองเทาของจำนวนเงินที่บริจาค

(๒) สาหรับบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ใหยกเวนสาหรับเงินไดเป็นจำนวนสองเทา ของรายจายที่บริจาค ไมวาจะไดจายเป็นเงินหรือทรัพย์สิน

มาตรา ๕ การยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๔ (๑) ใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ตองนาเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๔ (๑) มารวมคานวณกับเงินได ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรกำหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดเป็นจำนวนสองเทาของเงินที่ไดจายตามกรณีที่กำหนดไวและไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจาก หักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แหงประมวลรัษฎากร

(๒) เมื่อรวมคานวณเงินไดตาม (๑) แลวตองไมเกินรอยละสิบของเงินไดพึงประเมินหลังจากหักคาใชจายและหักลดหยอนตามมาตรา ๔๗ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) แหงประมวลรัษฎากร

(๓) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด มาตรา ๖ การยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๔ (๒) ใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังตอไปนี้

(๑) ตองนาเงินไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา ๔ (๒) มารวมคานวณกับรายจาย ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในประมวลรัษฎากรกำหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดเป็นจำนวนสองเทาของรายจายและไมเกินรอยละสิบของกาไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือ เพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬาตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แหงประมวลรัษฎากร

(๒) เมื่อรวมคานวณรายจายตาม (๑) แลวตองไมเกินรอยละสิบของกาไรสุทธิกอนหักรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แหงประมวลรัษฎากร

(๓) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นตามที่อธิบดีประกาศกำหนด มาตรา ๗ ใหยกเวนภาษีเงินไดตามสวน ๒ และสวน ๓ หมวด ๓ ภาษีมูลคาเพิ่ม ตามหมวด ๔ ภาษีธุรกิจเฉพาะตามหมวด ๕ และอากรแสตมปตามหมวด ๖ ในลักษณะ ๒ แหงประมวลรัษฎากร ใหแกบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล สาหรับเงินไดที่ไดรับ จากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินคา หรือสาหรับการกระทาตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคใหแกมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตรอน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มูลนิธิโรคมะเร็ง โรงพยาบาลศิริราช มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกลา หรือมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยผูโอนจะตองไมนาตนทุนของทรัพย์สินหรือสินคา ซึ่งไดรับยกเวนภาษีดังกลาวมาหักเป็นคาใชจาย ในการคานวณภาษีเงินไดของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล ทั้งนี้ สาหรับ การบริจาคที่ไดกระทาตั้งแตวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และใหเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

มาตรา ๘ บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได ตามพระราชกฤษฎีกานี้ ตองไมนาเงินบริจาคที่ไดใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดดังกลาวไปหักลดหยอนเป็น เงินบริจาคตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) แหงประมวลรัษฎากร หรือตองไมนาเงินหรือทรัพย์สินที่ไดใชสิทธิ ยกเวนภาษีเงินไดดังกลาวไปหักเป็นรายจายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ตามที่ อธิบดีประกาศกำหนดโดยอนุมัติรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๕ ตรี (๓) (ข) แหงประมวลรัษฎากร แลวแตกรณี อีก

มาตรา ๙ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ ผูรับสนองพระบรมราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ