กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Friday July 8, 2022 13:54 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ ด้วยกระบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ และมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่จะมีข้อความกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น "เอกสารหลักฐานหรือหนังสือ" หมายความว่า แบบ รายงาน บัญชี ใบกากับภาษี ใบรับรวมถึงเอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใด ที่ผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใด ต้องมี จัดทำ หรือใช้ตามที่บัญญัติในประมวลรัษฎากร หรือต้องใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพากร

"แบบ" หมายความว่า แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบแสดงรายการภาษีธุรกิจเฉพาะ แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย แบบนำส่งภาษีเงินได้แบบนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม แบบนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ และให้หมายความรวมถึงแบบอื่นใดที่อธิบดีกำหนดให้จัดทำขึ้น

"รายงาน" หมายความว่า รายงานประจาปี รายงานข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน รายงานภาษีขาย รายงานภาษีซื้อ รายงานมูลค่าของฐานภาษี รายงาน สินค้าและวัตถุดิบ รายงานเกี่ยวกับกิจการที่ทาการแทน และรายงานแสดงรายรับก่อนหักรายจ่าย ที่ต้องเสียภาษี และให้หมายความรวมถึงรายงานอื่นใดที่อธิบดีกำหนดให้จัดทำขึ้น

"บัญชี" หมายความว่า บัญชีงบดุล บัญชีทาการ บัญชีกาไรขาดทุน บัญชีรายรับรายจ่าย บัญชีรายรับก่อนหักรายจ่าย หรือบัญชีพิเศษ และให้หมายความรวมถึงบัญชีอื่นใดที่อธิบดีกำหนด ให้จัดทำขึ้น

"ผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์" หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้เสียภาษีอากร ผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้มีหน้าที่ออกใบรับ หรือบุคคลใด ให้ดาเนินการจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษา แบบ รายงาน บัญชี ใบกากับภาษี ใบรับ เอกสารหลักฐานหรือหนังสืออื่นใด แทนโดยได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร

หมวด ๑ การดาเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ข้อ ๓ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรที่ใช้ในการติดต่อกับผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใด ต้องมีกระบวนการอย่างน้อยในเรื่อง ดังต่อไปนี้

(๑) การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของผู้เสียภาษีอากร ผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้มีหน้าที่ออกใบรับ หรือบุคคลใด ซึ่งติดต่อกับกรมสรรพากร โดยอย่างน้อยต้องมีมาตรฐานตามที่กำหนด ในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

(๒) วิธีการที่ทาให้สามารถระบุตัวเจ้าของลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภท ลักษณะหรือรูปแบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสามารถแสดงได้ว่าเจ้าของลายมือชื่อรับรองข้อความในข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(๓) กระบวนการที่ทาให้เอกสารหลักฐานหรือหนังสือที่กรมสรรพากรได้รับอยู่ในรูปแบบ ที่เหมาะสม โดยสามารถแสดงหรืออ้างอิงเพื่อใช้ในภายหลัง และยังคงความครบถ้วนของข้อความในเอกสารหลักฐานหรือหนังสือนั้น

(๔) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบอิเล็กทรอนิกส์ (๕) กำหนดเวลาเริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทาการของระบบอิเล็กทรอนิกส์สาหรับการยื่นหรือ ส่งเอกสารหลักฐานหรือหนังสือแก่กรมสรรพากร

(๖) วิธีการแจ้งการได้รับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ ข้อ ๔ ให้กรมสรรพากรใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการเก็บรักษาเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ ที่ได้มีการยื่นหรือส่งให้แก่กรมสรรพากรโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร โดยเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ ตลอดจนข้อความในเอกสารหลักฐานหรือหนังสือนั้น ปรากฏอย่างถูกต้องและ คงอยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่ได้รับ และในภายหลังสามารถเข้าถึงได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด

หมวด ๒ เอกสารหลักฐานหรือหนังสือที่ใช้ในการติดต่อกับกรมสรรพากร ข้อ ๕ การจัดทำและการยื่นหรือส่งเอกสารหลักฐานหรือหนังสือ ผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใด อาจดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือดาเนินการโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรได้

ผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใดจะมอบหมายให้ตัวแทนหรือผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการตามวรรคหนึ่งแทนก็ได้

ข้อ ๖ ผู้เสียภาษีอากรผู้ใดประสงค์จะยื่นหรือส่งเอกสารหลักฐานหรือหนังสือแก่กรมสรรพากร โดยการเชื่อมต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตนกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ให้ยื่นคาขออนุญาต เชื่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ออธิบดี โดยผู้เสียภาษีอากรนั้นต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีกระบวนการตามข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓) (๒) มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่อธิบดีประกาศกำหนด ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสียภาษีอากรที่ได้เชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรต้องมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเสมอ

ให้อธิบดีมีอำนาจไม่อนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร

ข้อ ๗ ผู้ใดประสงค์จะเป็นผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ยื่น คาขออนุญาตเชื่อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่ออธิบดี โดยต้องมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

(๑) มีกระบวนการตามข้อ ๓ (๑) (๒) และ (๓) (๒) มีความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามที่สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ประกาศกำหนด

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้เชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากรต้องมีลักษณะตามวรรคหนึ่งเสมอ

ให้อธิบดีประกาศรายชื่อผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับอนุญาต ให้อธิบดีมีอำนาจไม่อนุญาตหรือยกเลิกการอนุญาตการเชื่อมต่อกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากรและลบชื่อออกจากประกาศตามวรรคสาม

ข้อ ๘ การจัดทำเอกสารหลักฐานหรือหนังสือตามข้อ ๕ ให้กระทาในรูปแบบที่สามารถเข้าถึงและนากลับมาใช้ได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด

ข้อ ๙ การยื่นหรือส่งเอกสารหลักฐานหรือหนังสือของผู้เสียภาษีอากรหรือบุคคลใด ให้แก่กรมสรรพากร โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร ให้ถือว่ากรมสรรพากรได้รับตามวัน และเวลาที่เอกสารหลักฐานหรือหนังสือได้เข้าสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร และ ให้กรมสรรพากรออกหลักฐานยืนยันการรับเอกสารหลักฐานหรือหนังสือดังกล่าวเข้าสู่ระบบให้แก่ผู้ยื่น หรือผู้ส่งด้วย ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้ยื่นหรือผู้ส่งนั้นได้รับรองความถูกต้องและครบถ้วนของข้อความที่ปรากฏ ในเอกสารหลักฐานหรือหนังสือนั้น

ข้อ ๑๐ ภายใต้บังคับข้อ ๑๘ เอกสารหลักฐานหรือหนังสือที่ประมวลรัษฎากรกำหนดให้บุคคลต้องมี จัดทำ หรือเก็บรักษาไว้ เพื่อการภาษีอากร และได้มีการจัดทำต้นฉบับในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือได้มีการแปลงให้อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดาเนินการเก็บรักษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

หมวด ๓ ใบกากับภาษีและใบรับ ข้อ ๑๑ การจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษาใบกากับภาษีหรือใบรับ นอกจากที่ได้กำหนดไว้ เป็นการเฉพาะในหมวดนี้ ให้ดาเนินการตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒

ข้อ ๑๒ ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ ทั้งนี้ ตามรายชื่อที่อธิบดีประกาศ อาจจัดทำ ส่ง หรือเก็บรักษาใบกากับภาษีหรือใบรับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับจะมอบหมายให้ตัวแทนตามหมวด ๔ แห่งประมวลรัษฎากร หรือผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง แทนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นาความในข้อ ๖ มาใช้บังคับแก่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตัวแทน และ ข้อ ๗ มาใช้บังคับแก่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดาเนินการตามหมวดนี้ด้วย

ผู้ประกอบการจดทะเบียน ผู้มีหน้าที่ออกใบรับ ตัวแทนตามหมวด ๔ แห่งประมวลรัษฎากร หรือผู้ให้บริการจัดทำหรือนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ต้องมีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าใบกากับภาษีหรือใบรับมีข้อความถูกต้องครบถ้วนเช่นเดียวกับขณะที่มีการจัดทำ ส่ง หรือรับ รวมทั้งสามารถตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูล ในใบกากับภาษีหรือใบรับได้

ข้อ ๑๓ การจัดทำใบกากับภาษีหรือใบรับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการ จดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับดาเนินการตามข้อ ๘ และดาเนินการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(๑) ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบกากับภาษีหรือใบรับ โดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ที่ออกโดยผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

(๒) ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้และสามารถแสดงข้อความในภายหลังได้โดยความหมาย ไม่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถตรวจสอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลในใบกากับภาษีหรือใบรับได้

(๓) มีรูปแบบ ขนาด และประเภทของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่อธิบดีประกาศกำหนด สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือหน่วยงานอื่นที่อธิบดีประกาศรายชื่อจะให้ การรับรองใบกากับภาษีหรือใบรับแทนการใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ตาม (๑) ก็ได้

ข้อ ๑๔ ในกรณีที่มีการมอบหมายตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ให้ดาเนินการจัดทำใบกากับภาษีหรือใบรับในนามของผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับตามที่กำหนดในข้อ ๑๓ โดยให้ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ได้รับมอบหมายแทน

ข้อ ๑๕ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับดาเนินการส่งใบกากับภาษีหรือใบรับที่จัดทำขึ้นตามข้อ ๑๓ ให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่อธิบดีกำหนด และให้ผลของการส่งและรับเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

กรณีใบกากับภาษีหรือใบรับที่จัดทำขึ้นตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง หากผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการไม่ประสงค์ให้ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับดาเนินการทาสิ่งพิมพ์ออกของใบกากับภาษีหรือใบรับนั้นตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งให้แทน ทั้งนี้ ต้องมีข้อความระบุในสิ่งพิมพ์ออกนั้นว่าได้มีการส่งข้อมูลใบกากับภาษีหรือใบรับดังกล่าวให้แก่กรมสรรพากรด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ข้อ ๑๖ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับแจ้งข้อมูลใบกากับภาษีหรือ ใบรับที่จัดทำขึ้นตามข้อ ๑๓ ตามรายการที่กำหนดในมาตรา ๘๖/๔ มาตรา ๘๖/๙ มาตรา ๘๖/๑๐ หรือมาตรา ๑๐๕ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แล้วแต่กรณี ให้แก่กรมสรรพากรโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมสรรพากร ภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๙ มาใช้บังคับด้วย

การแจ้งข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรตามวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับกับใบกากับภาษีอย่างย่อ ข้อ ๑๗ ในกรณีที่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับประสงค์จะยกเลิกใบกากับภาษีหรือใบรับฉบับเดิมและออกใบกากับภาษีหรือใบรับขึ้นใหม่แทนใบกากับภาษีหรือใบรับที่ได้จัดทำและส่งให้แก่ผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ให้จัดทำใบกากับภาษีหรือใบรับฉบับใหม่ โดยให้ระบุรายการดังต่อไปนี้เพิ่มเติมด้วย

(๑) ข้อความยกเลิกใบกากับภาษีหรือใบรับฉบับเดิม (๒) เลขที่และวันเดือนปีที่จัดทำใบกากับภาษีหรือใบรับฉบับเดิม (๓) คาอธิบายโดยย่อถึงสาเหตุในการจัดทำใบกากับภาษีหรือใบรับฉบับใหม่ เมื่อได้จัดทำใบกากับภาษีหรือใบรับขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ดาเนินการส่งให้แก่ผู้ซื้อสินค้า หรือผู้รับบริการ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๖ มาใช้บังคับด้วย

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับ รวมถึงตัวแทน ตามมาตรา ๘๖/๒ แห่งประมวลรัษฎากร ใช้วิธีการที่เชื่อถือได้ในการเก็บรักษาใบกากับภาษีหรือใบรับ ที่ได้จัดทำขึ้นหรือได้รับ โดยใบกากับภาษีหรือใบรับตลอดจนข้อความในใบกากับภาษีหรือใบรับนั้นปรากฏอย่างถูกต้องและคงอยู่ในรูปแบบที่เป็นอยู่ในขณะที่จัดทำ ส่ง หรือได้รับ และสามารถเข้าถึงได้โดยความหมายไม่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกำหนด

บทเฉพาะกาล ข้อ ๑๙ ให้ถือว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือผู้มีหน้าที่ออกใบรับซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้จัดทำหรือส่งใบกากับภาษีหรือใบรับโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ ใช้บังคับ เป็นผู้ที่อยู่ในรายชื่อที่อธิบดีประกาศตามข้อ ๑๒ วรรคหนึ่ง

ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ