ประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๒๗๒)

ข่าวทั่วไป Friday July 22, 2022 13:55 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๒๗๒)

_ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรพากรประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖๘๕) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

"(๖๘๕) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา๐๐๐๕ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)"

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท

(นายลวรณ แสงสนิท) อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ