คำสั่งกรมสรพากร ที่ ท.ป.๓๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้สรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรพากร

ข่าวทั่วไป Wednesday July 27, 2022 13:57 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

คำสั่งกรมสรพากร ที่ ท.ป.๓๔๖/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้สรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรพากร เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามประมวลรัษฎากรบางกรณีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๐ และมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรพากร จึงมอบอำนาจให้สรพากรพื้นที่สั่งและปฏิบัติราชการแทนดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ พิจารณาคำขอของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคลที่ขอนุมัติเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีตามาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๐) พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามคำร้องขอนุมัติเป็นผู้ประกอบการายใหม่ (New Start-up) (ร.ม.๑) ตามประกาศอธิบดีกรมสรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๑๓) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนิติบุคลในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจสำหรับกิจการที่ประกอบอุตสาหกรมเป้าหมาย ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อนุมัติหรือไม่อนุมัติตามคำขอดังกล่าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาคำขอก่อนหรือตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้

ข้อ ๒ ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตามข้อ ๑

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลวรณ แสงสนิท (นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ