คำสั่งกรมสรพากรที่ ท.ป.๓๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวทั่วไป Tuesday August 2, 2022 14:35 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

คำสั่งกรมสรพากรที่ ท.ป.๓๔๗/๒๕๖๕ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์

สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรพากร เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามประมวลรัษฎากรบางกรณีเป็นไปโดยสะดวกและรวดเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบริหาราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ. ๒๕๕๐ และมาตรา ๒ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรพากร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกคำสั่งกรมสรพากร ที่ ท.ป. ๒๓๖/๒๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์ สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรพากร ลงวันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒ มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการกองบริหารการเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สั่งและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรพากร ดังต่อไปนี้

(๑) พิจารณาคำร้องขอขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การนำส่งภาษี หรือการยื่นรายการ บัญชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากรผ่านระบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์ และกรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะได้รับอนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี การนำส่งภาษี หรือการยื่นรายการ บัญชีหรือรายงานตามประมวลรัษฎากร ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๒) ลงนามในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ข้อ ๓ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ที่ลงในคำสั่งนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท

(นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

๒
     ประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๒๗๖) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรพากรประกาศดังต่อไปนี้
     ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๖๘๙) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
     "(๖๘๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัท ไทยไอเด็นติตี้ส์ จำกัด" ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
     ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท
     (นายลวรณ แสงสนิท)
      อธิบดีกรมสรพากร
     ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ