ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ ๔๓)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได้และภาษีมูลคาเพิ่มสำหรับการบริจาคให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาโรคติดเชื้อ

ข่าวทั่วไป Wednesday August 10, 2022 14:37 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร(ฉบับที่ ๔๓)เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได้และภาษีมูลคาเพิ่มสำหรับการบริจาคให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร(ฉบับที่ ๗๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเพื่อการยกเวนภาษีเงินได้และภาษีมูลคาเพิ่มสำหรับการบริจาคให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนการแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังตอไปนี้

ขอ ๑ การไดรับยกเวนภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาสำหรับการบริจาคผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๑)แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร(ฉบับที่ ๗๕๑) พ.ศ.๒๕๖๕ จะตองบริจาคเปนเงินเทานั้นโดยบริจาคผานบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขาทำเนียบรัฐบาลชื่อบัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ (COVID-๑๙ )" เลขที่บัญชี ๐๖๗-๐-๑๓๘๒๙-๐ ขอ ๒ การไดรับยกเวนภาษีเงินได้ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลสำหรับการบริจาคผานระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๔ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ จะบริจาคเปนเงินทรัพยสินหรือสินคาก็ไดโดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขดังนี้(๑) กรณีที่บริจาคเปนเงินตองเปนการบริจาคผานบัญชีธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)สาขาทำเนียบรัฐบาลชื่อบัญชี "สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับบริจาคสนับสนุนการแกไขปญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙ )" เลขที่บัญชี ๐๖๗-๐-๑๓๘๒๙-๐ (๒) กรณีที่บริจาคเปนทรัพยสินหรือสินคาตองเปนทรัพยสินหรือสินคาประเภทและชนิดตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด

(๓) กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซื้อทรัพยสินมาเพื่อบริจาคตองมีหลักฐานการไดมาซึ่งทรัพยสินที่ระบุจำนวนและมูลคาของทรัพยสินนั้นโดยใหถือวามูลคาตามหลักฐานดังกลาวเปนมูลคาของรายจายที่บริจาค

(๔) กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนำทรัพยสินที่ไดบันทึกบัญชีทรัพยสินของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้นมาบริจาค ใหถือเอามูลคาตนทุนสวนที่เหลือจากการคำนวณหักคาสึกหรอและคาเสื่อมราคาของทรัพยสินเปนมูลคาของรายจายที่บริจาค

(๕) กรณีที่บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนำสินคามาบริจาคไมวาจะเปนสินคาที่ผลิตเองหรือซื้อมาเพื่อขายใหถือเอามูลคาตนทุนของสินคาดังกลาวที่มีเอกสารหลักฐานสามารถพิสูจนไดเปนมูลคาของรายจายที่บริจาคแตมูลคาดังกลาวตองไมเกินราคาสินคาคงเหลือยกมาตามมาตรา ๖๕ ทวิ (๖) แหงประมวลรัษฎากร

(๖) มูลคาของทรัพยสินหรือสินคาที่ซื้อมาเพื่อบริจาคนั้นจะตองมีจำนวนไมเกินราคาที่พึงซื้อไดโดยปกติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๕) แหงประมวลรัษฎากรขอ ๓ การบริจาคให้แก่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใหใชขอมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกสเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได้และภาษีมูลคาเพิ่มตามมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร(ฉบับที่ ๗๕๑) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผูที่ใชสิทธิยกเวนภาษีอากรไมตองแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคตอเจาพนักงานประเมิน

ขอ ๔ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนตนไปประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท(นายลวรณ แสงสนิท) อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ