ประกาศอธิบดีกรมสรพากร(ฉบับที่ ๔) เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ข่าวทั่วไป Monday August 1, 2022 15:05 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรพากร(ฉบับที่ ๔) เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการนำเข้าและบริจาคสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

_______________อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความ ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสรพากรกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการนำเข้า และบริจาคสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ สินค้าที่นำเข้าต้องเป็นสินค้าที่ใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ตามรายการในประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๒ ผู้นำเข้าต้องระบุข้อความ "บริจาค COVID-๑๙" ในใบขนสินค้าขาเข้า โดยการส่งข้อมูลใบขนสินค้าให้เป็นไปตามที่กรมศุลกากรประกาศกำหนด

ข้อ ๓ สถานพยาบาลของทางราชการที่รับบริจาคต้องได้รับการับรองจากหน่วยงาน ที่สถานพยาบาลนั้นสังกัดว่าเป็นสถานพยาบาลของทางราชการที่ให้บริการักษาพยาบาลแก่บุคลภายนอกเป็นการทั่วไปและได้รับรหัสหน่วยงานบริการสุขภาพจากระทรวงสาธารณสุข

ข้อ ๔ องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาล ตามาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร ที่รับริจาคต้องเป็นหน่วยงานดังต่อไปนี้

(๑) สภากาชาดไทย หรือ (๒) องค์การหรือสถานสาธารณกุศล หรือสถานพยาบาล ตามข้อ ๓ ของประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒) เรื่อง กำหนดองค์การ สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาลและสถานศึกษา ตามาตรา ๔๗ (๗) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร และมาตรา ๓ (๔) (ข) แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๓๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๒๕๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ข้อ ๕ ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามาตรา ๔ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องมีเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

(๑) ใบขนสินค้าขาเข้า (๒) เอกสารหลักฐานเป็นหนังสือจากผู้รับริจาค ซึ่งสามารถพิสูจน์การับบริจาคสินค้านำเข้าจากผู้บริจาคได้ เว้นแต่ผู้รับบริจาคได้ทำการับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ตามประกาศกรมสรพากร เรื่อง การบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ใช้ข้อมูลการบริจาคที่ปรากฏในระบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากร โดยผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรไม่ต้องแสดงเอกสารหลักฐานการบริจาคต่อเจ้าพนักงานประเมิน

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานประกอบการใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรตามวรคหนึ่งไม่ว่าเป็นหนังสือหรือเป็นข้อมูลที่ปรากฏในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ต้องระบุจำนวนและมูลค่า ของสินค้านำเข้าที่บริจาคด้วย

ข้อ ๖ ผู้ที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๕) พ.ศ. ๒๕๖๕ ต้องไม่นำต้นทุนของทรัพย์สินหรือสินค้ามาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคล

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลวรณ แสงสนิท (นายลวรณ แสงสนิท)

อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ