ประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้

ข่าวทั่วไป Tuesday September 6, 2022 15:07 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๘) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ มาตรา ๕ (๑) (ก) และมาตรา ๗ (๑) (ก) แห่ง พระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ อธิบดีกรมสรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับการลงทุนในบริษัทเป้าหมายซึ่งประกอบกิจการที่รัฐต้องการสนับสนุน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ในประกาศนี้

"ผู้ลงทุน" หมายความว่า บุคลธรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนิติบุคลที่ลงทุน ในหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือในหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน

ข้อ ๒ กิจการที่รัฐต้องการสนับสนุนต้องได้รับการับรองเป็นกิจการที่ประกอบอุตสาหกรมเป้าหมายตามที่คณะกรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรมเป้าหมายประกาศกำหนด ซึ่งพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรม เป็นส่วนสำคัญในการดำเนินกิจการ จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(๑) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (๒) สำนักงานวัตกรมแห่งชาติ หรือ (๓) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ข้อ ๓ การคำนวณกำไรสุทธิของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ให้คำนวณ ตามมาตรา ๖๕ แห่งประมวลรัษฎากร โดยนำรายได้จากิจการหรือเนื่องจากกิจการที่กระทำ ในรอบระยะเวลาบัญชี หักด้วยรายจ่ายตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา ๖๕ ทวิ และมาตรา ๖๕ ตรี แห่งประมวลรัษฎากร

กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนประกอบกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาอกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๕๐) พ.ศ. ๒๕๖๕ และประกอบกิจการอื่น ให้คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแต่ละกิจการแยกต่างหากจากัน แต่ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคลให้นำกำไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิของกิจการทั้งกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวและกิจการอื่นมารวมเข้าด้วยกัน

ข้อ ๔ ให้บริษัทเป้าหมายแจ้งข้อมูลผู้ถือหุ้นและสัดส่วนรายได้จาการประกอบกิจการ ที่รัฐต้องการสนับสนุนในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี ตามแบบรายงานแสดงสัดส่วนรายได้ตามที่แนบท้ายประกาศนี้ ผ่านระบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรพากร htp:/www.rd.go.th ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี และส่งรายงานแสดงสัดส่วนรายได้ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

กรณีกำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลตามแบรายงานแสดงสัดส่วนรายได้ตามวรคหนึ่งสิ้นสุดก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้บริษัทเป้าหมายแจ้งข้อมูลตามแบรายงานแสดงสัดส่วนรายได้ต่อกรมสรพากรภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๕ ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการ เงินร่วมลงทุนแจ้งข้อมูลการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนในบริษัทเป้าหมายในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีตามแบบรายงานการลงทุนที่แนบท้ายประกาศนี้ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรพากร htp:/www.rd.go.th ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสุดท้าย ของรอบระยะเวลาบัญชี และส่งรายงานการลงทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมให้ เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

กรณีกำหนดเวลาการแจ้งข้อมูลตามแบบรายงานการลงทุนตามวรรคหนึ่งสิ้นสุด ก่อนหรือในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนแจ้งข้อมูลตามแบบรายงานการลงทุนต่อกรมสรพากรภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ข้อ ๖ ผู้ลงทุนที่มีรายได้จาการโอนหุ้นของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน หรือโอนหน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน กรณีบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนไม่มีกำไรสะสม ผู้ลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากรายได้ดังกล่าวต้องมีหลักฐานที่แสดงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทเป้าหมายเปรียบเทียบกับการลงทุนทั้งหมด ของบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนวันที่ผู้ลงทุนมีรายได้จาการโอนหุ้นหรือโอนหน่วยทรัสต์ ซึ่งปรากฏตามรายงานการลงทุนที่ บริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนหรือทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุนแจ้งต่อกรมสรพากรตามข้อ ๕ พร้อมให้เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้

ข้อ ๗ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ลวรณ แสงสนิท

(นายลวรณ แสงสนิท) อธิบดีกรมสรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ