ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย

ข่าวทั่วไป Friday September 15, 2023 11:46 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘ และมาตรา ๕๙ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงกำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ยื่นรายการต่อเจ้าพนักงานประเมินตามประมวลรัษฎากรดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในวรรคสองและวรรคสามของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๕) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"แบบแสดงรายการตาม (๖) และ (๗) ให้ใช้แบบแสดงรายการที่กรมสรรพากรจัดพิมพ์ขึ้นเท่านั้น เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

แบบแสดงรายการตาม (๖) และ (๗) ใช้ยื่นโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มี รายการอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้ก็ได้"

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑/๒ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘

"ข้อ ๑/๒ แบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๑) (๒) และ (๓) ให้ยื่นโดยแสดงรายการภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น ตามรูปแบบข้อมูล (Format) ที่มีรายการอย่างน้อยตามที่แนบท้ายประกาศนี้ เว้นแต่อธิบดีจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ สำหรับแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๑) สำหรับการยื่นรายการของเดือนภาษีตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และสำหรับแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) สำหรับการยื่นรายการของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ในกรณีที่ผู้มีหน้าที่หักภาษีซึ่งมีหน้าที่ยื่นรายการไม่อาจยื่นรายการด้วยวิธีการตามวรรคหนึ่งได้ ให้แจ้งต่ออธิบดีเป็นหนังสือถึงเหตุจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการได้พร้อมกับการยื่นแบบแสดงรายการดังกล่าว ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในเขตท้องที่ที่สถานประกอบการของผู้มีหน้าที่หักภาษีตั้งอยู่"

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๕) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๔ ผู้มีหน้าที่หักภาษีซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๖) และ (๗) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลตามวรรคสามของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อนที่จะถูกยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๕) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ก่อนแล้ว จะยื่นโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลนั้นต่อไปก็ได้

ข้อ ๕ ผู้มีหน้าที่หักภาษีซึ่งได้ยื่นแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๑) (๒) และ (๓) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยแสดงรายการภาษี เงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลตามวรรคสามของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ก่อนที่จะถูกยกเลิกโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๕) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการ เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ อยู่ก่อนแล้ว จะยื่นโดยแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบ (Format) ของข้อมูลนั้นต่อไปก็ได้ ทั้งนี้ สำหรับแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๑) สำหรับการยื่นรายการของเดือนภาษีตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนภาษีธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และสำหรับแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๒) และ (๓) สำหรับการยื่นรายการของปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๖ ให้นำความในวรรคสองของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๒๕๕) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มาใช้บังคับต่อไป สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการตามข้อ ๑ (๑) (๒) และ (๓) ของ ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๕๘) เรื่อง กำหนดแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๘ สำหรับแบบแสดงรายการ

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ