ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๕๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่ออกเสนอขายต่อประชาชน

ข่าวทั่วไป Thursday October 26, 2023 11:17 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ ๕๒) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำหรับการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่ออกเสนอขายต่อประชาชน

______________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๗๙) พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่ออกเสนอขายต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับเงินได้หรือมูลค่าของฐานภาษี อันเนื่องมาจากการโอนโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่ออกเสนอขายต่อประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ต้องดำเนินการ ดังนี้

(๑) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงการจัดประเภทรายการทางบัญชีหรือวิธีการทางบัญชีที่ได้เลือกใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนที่ได้ออกเสนอขายดังกล่าว

(๒) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดประเภทรายการทางบัญชีสำหรับเงินได้ ที่ได้จากการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนดังกล่าวเป็นทุน หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลได้ซื้อโทเคนดิจิทัลนั้นคืนจากหรือได้จ่ายเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันให้แก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน จะต้องไม่นำส่วนที่ได้จ่ายเพื่อซื้อคืนหรือเงินส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้นมารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(๓) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้จัดประเภทรายการทางบัญชีสำหรับเงินได้ ที่ได้จากการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนดังกล่าวเป็นหนี้สิน หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลได้ไถ่ถอนโทเคนดิจิทัลนั้นจากผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน จะต้องไม่นำส่วนที่จ่ายเพื่อการไถ่ถอนดังกล่าวมารวมเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

(๔) กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ได้นำเงินได้ที่ได้จากการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินโครงการหรือกิจการตามที่กำหนดไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหรือหนังสือชี้ชวน หรือถูกเพิกถอนการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องนำเงินได้ที่ได้รับจากการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนนั้นหลังจากหักส่วนที่ได้จ่ายคืนแก่ผู้ถือโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

๒ ดังกล่าวแล้ว มารวมคำนวณเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ไม่ได้ดำเนินโครงการหรือกิจการตามที่กำหนดไว้ หรือในรอบระยะเวลาบัญชีถัดจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ถูกเพิกถอนการอนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลนั้น แล้วแต่กรณี

(๕) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะต้องเก็บรักษาหนังสืออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชนที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แบบคำขออนุญาตเสนอขายโทเคนดิจิทัลต่อประชาชน และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวกับการออกเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว รวมทั้งข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลนั้น พร้อมให้เจ้าพนักงานตรวจสอบได้

ข้อ ๒ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามข้อ ๑ ให้สิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๗๙) พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ้นสุดลงนับแต่วันที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้ใช้สิทธิประโยชน์นั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ