ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข่าวทั่วไป Tuesday November 14, 2023 11:01 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๓๙) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๕ (๑) และมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๓๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๗๗๖) พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๑) ต้องเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนที่เกิดขึ้นจากสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลง ในลักษณะทำนองเดียวกัน ที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘"

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของข้อ ๓ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ ภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๔๒๑) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข และระยะเวลา เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ นิติบุคคล สำหรับการลงทุนในระบบอัตโนมัติ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๑) จัดทำโครงการลงทุนในระบบอัตโนมัติและแผนการจ่ายเงินตามตารางการแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินตามที่แนบท้ายประกาศนี้ และแจ้งต่ออธิบดีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th ภายในกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้

(ก) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้แจ้งภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ข) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ลงทุนในเครื่องจักรและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้แจ้งภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙"

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

                                        กุลยา ตันติเตมิท     (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)     อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ