ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ ๘)

ข่าวทั่วไป Wednesday November 22, 2023 11:20 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่เกิดภัยพิบัติ (ฉบับที่ ๘) โดยที่ได้เกิดภัยพิบัติอุทกภัยในท้องที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นเหตุให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หรือนำส่งภาษีในท้องที่ไม่อาจประกอบกิจการได้ตามปกติ และไม่สามารถยื่นรายการและชำระภาษีอากร หรือนำส่งภาษีภายในกำหนดเวลาที่ประมวลรัษฎากรกำหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับอาญา จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๓ อัฏฐ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีตามประมวลรัษฎากร ให้แก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุภัยพิบัติ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษีให้แก่ผู้มีหน้าที่ เสียภาษีหรือนำส่งภาษีในท้องที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฟากท่า ซึ่งอยู่ในท้องที่ความรับผิดชอบ ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ สำนักงานสรรพากรภาค ๗ ดังนี้

๑.๑ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและนำส่งภาษีตามมาตรา ๓ เตรส มาตรา ๕๒ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๙ ทวิ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๐ ทวิ มาตรา ๘๓/๕ มาตรา ๘๓/๖ และมาตรา ๘๓/๗ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นรายการและนำส่งภาษี สำหรับเดือนภาษีกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะต้องยื่นรายการและนำส่งภาษีภายในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีตามมาตรา ๕๖ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีที่จะต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๓ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน นิติบุคคลตามมาตรา ๖๗ ทวิ มาตรา ๖๘ และมาตรา ๖๙ แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณี ที่จะต้องยื่นรายการและชำระภาษีภายในวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๔ ให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา ๘๓ แห่งประมวลรัษฎากร และภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา ๙๑/๑๐ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ไม่รวมถึง การยื่นรายการและชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ สำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม ตามมาตรา ๙๑/๒ (๖) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเดือนภาษีกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่จะต้องยื่นรายการและชำระภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๕ ให้ขยายกำหนดเวลาการขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ตามมาตรา ๑๐๓ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับกรณีที่จะต้องเสียอากรตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ออกไปเป็นภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ แบบแสดงรายการภาษีที่ผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือนำส่งภาษีได้รับการขยายกำหนดเวลา การยื่นรายการและชำระภาษีอากรหรือนำส่งภาษี มีดังนี้

๒.๑ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามแบบ ภ.ง.ด.๑ ภ.ง.ด.๒ ภ.ง.ด.๓ ภ.ง.ด.๕๓ และ ภ.ง.ด.๕๔

๒.๒ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามแบบ ภ.ง.ด.๙๔ ๒.๓ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด.๕๐ และ ภ.ง.ด.๕๑ ๒.๔ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแบบ ภ.พ.๓๐ และ ภ.พ.๓๖ ๒.๕ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบ ภ.ธ.๔๐ ๒.๖ อากรแสตมป์ ตามแบบ อ.ส.๔ อ.ส.๔ก และ อ.ส.๔ข

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ