ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบ สำหรับคำขอและหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวทั่วไป Wednesday November 22, 2023 11:22 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดแบบ สำหรับคำขอและหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามพระราชบัญญัติ การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒ และข้อ ๕ วรรคท้าย แห่งกฎกระทรวง การขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสรรพากรกำหนดแบบการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความ ตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้แบบคำขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และแบบหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ เป็นแบบคำขอให้ออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน และเป็นแบบหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน ตามข้อ ๒ และข้อ ๕ วรรคท้าย แห่งกฎกระทรวง การขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ ๒ ให้ผู้ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองตามข้อ ๑ ยื่นแบบคำขอดังกล่าวผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตทางเว็บไซต์ (Website) ของกรมสรรพากร www.rd.go.th โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนการเข้าใช้งานระบบยื่นแบบและ ชำระภาษีออนไลน์ (e-Filing)

ให้ถือว่าการยื่นคำขอให้ออกหนังสือรับรองตามวรรคหนึ่ง มีผลสำเร็จเมื่อได้รับแจ้งข้อความยืนยันผ่านระบบของกรมสรรพากร

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท

      (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)     อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร ที่มา: http://www.rd.go.th


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ