คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๓๕๕/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Friday December 15, 2023 15:23 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

คำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป.๓๕๕/๒๕๖๖ เรื่อง กำหนดสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีอากรและให้การบริหารการจัดเก็บภาษีอากร ตามประมวลรัษฎากรมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งประมวลรัษฎากร อธิบดีกรมสรรพากรจึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สถานที่ดังต่อไปนี้ เป็นสถานที่รับแบบแสดงรายการและรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรได้อีกแห่งหนึ่ง นอกจากสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา สำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ว่าจะมีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอหรือเขตท้องที่ใด

(๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล ที่ตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอส่วนหน้าเกาะหลีเป๊ะ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

(๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรของสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู ที่ตั้งอยู่ ณ หน่วยพิทักษ์ป่า วังสายทอง บริเวณหน้าน้ำตกวังสายทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข้อ ๒ ให้สรรพากรพื้นที่สตูล ออกคำสั่งเป็นหนังสือแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดเป็น "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" เพื่อรับชำระเงินภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร

ข้อ ๓ การเสียภาษีอากรตามคำสั่งนี้ ให้ถือว่าเป็นการสมบูรณ์เมื่อได้รับใบเสร็จรับเงิน ซึ่ง "เจ้าหน้าที่รับชำระเงินภาษีอากร" ตามข้อ ๒ ได้ลงลายมือชื่อรับเงินแล้ว

ข้อ ๔ คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับสำหรับการรับแบบแสดงรายการและรับชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

(๑) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๑) ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๒) หน่วยบริการรับชำระภาษีอากรตามข้อ ๑ (๒) ตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

กุลยา ตันติเตมิท (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) อธิบดีกรมบัญชีกลาง รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ