ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๒)

ข่าวทั่วไป Monday January 8, 2024 13:46 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๒)

____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๖๕๖) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องรายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๖๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)"

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗๕๔) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

"(๗๕๔) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ซินเนติก จำกัด" ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรณี ดังต่อไปนี้ (๖๕๖) ตั้งแต่วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๔) ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กุลยา ตันติเตมิท (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)

อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ