ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๔)

ข่าวทั่วไป Wednesday March 27, 2024 09:55 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๒๙๔)

____________________ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๕๙๘) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการยื่นคำขอเป็นผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ อธิบดีกรมสรรพากรประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒๑๖) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(๒๑๖) Smart Plantation Solutions บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด" ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๗๕๖) (๗๕๗) (๗๕๘) และ (๗๕๙) ของข้อ ๑ ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

"(๗๕๖) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ บริษัท อีซียู ช็อป ๑ จำกัด

(๗๕๗) แผนกวิจัย บริษัท เดิร์มสแกน เอเซีย จำกัด (๗๕๘) ศูนย์วิจัย-พัฒนาและห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์อัตโนมัติ บริษัท อาร์เซลิก ฮิตาชิ โฮม แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

(๗๕๙) ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม บริษัท ออสซีโอแล็บส์ จำกัด" ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับสำหรับกรณีดังต่อไปนี้ (๒๑๖) ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป (๗๕๖) ตั้งแต่วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๗) ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๘) ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป (๗๕๙) ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

กุลยา ตันติเตมิท (นางสาวกุลยา ตันติเตมิท) อธิบดีกรมสรรพากร

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ