กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ข่าวทั่วไป Tuesday April 9, 2024 09:58 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙๓ (พ.ศ. ๒๕๖๗) ออกตามความในประมวลรัษฎากร

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๐) พ.ศ. ๒๕๑๓ และมาตรา ๔๒ (๑๗) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กำหนดให้เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าจ้างก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยขึ้นใหม่ให้แก่ ผู้รับจ้างซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวนหนึ่งหมื่นบาท ต่อทุกจำนวนหนึ่งล้านบาท ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมแล้วไม่เกินหนึ่งแสนบาท เป็นเงินได้พึงประเมิน ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ โดยให้ผู้มีเงินได้ได้รับสิทธิยกเว้นในปีภาษีที่ก่อสร้างอาคารเสร็จ ทั้งนี้ เฉพาะค่าจ้างก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัยไม่เกินหนึ่งหลังตามสัญญาจ้างที่ได้กระทำขึ้นและเริ่มดำเนินการ ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้เสียอากรแสตมป์ โดยวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้มีเงินได้ได้รับใบกำกับภาษี ตามมาตรา ๘๖/๔ แห่งประมวลรัษฎากร และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดี ประกาศกำหนด

ข้อ ๒ ผู้มีเงินได้ที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามกฎกระทรวงนี้ต้องไม่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล

ให้ไว้ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ