กฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗

ข่าวทั่วไป Thursday May 30, 2024 13:52 —ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

กฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๗ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ วรรคสอง และมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ การปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงการขอและการออกหนังสือรับรองสถานะการเป็น ผู้มีหน้าที่รายงาน พ.ศ. ๒๕๖๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๖ การยื่นคำขอให้รับรองสถานะการเป็นผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา ๖ สำหรับปีปฏิทิน ที่สิ้นสุดก่อนวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดำเนินการภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗"

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ที่มา: http://www.rd.go.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ