รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคมหาชน (เลือกตั้งทั่วไปปี 2548)

ข่าวการเมือง Thursday January 13, 2005 08:23 —ข้อมูลหน่วยงานราชการ

 ลำดับ    ชื่อ          นามสกุล    
1 นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์
2 นายวิรัช รัตนเศรษฐ
3 นายอรรคพล สรสุชาติ
4 นายจเด็จ อินสว่าง
5 นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
6 นายอภิชาต ทองอยู่
7 นายอัศวิน วิภูศิริ
8 นายนรินทร์ ศิลปรักษ์
9 นายพรเทพ เตชะไพบูลย์
10 นายยงยุทธ สุวรรณบุตร์
11 นายมงคล จงสุทธนามณี
12 พลเอก บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์
13 นายสรรเสริญ ธีระสาสน์
14 นายปาน พึ่งสุจริต
15 นายสมคิด เรืองอร่าม
16 นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
17 นายนพดล ธรรมวัฒนะ
18 นายชัชวาลย์ ชมภูแดง
19 พันตำรวจโท กุลชน ประจวบเหมาะ
20 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ
21 นายสรศักดิ์ จิรธรรมประดับ
22 นายชัยสิทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ
23 นายประเทือง แสงสังข์
24 นายวิรุณ คำภิโล
25 นายดาวุฒิ ซา
26 นางศิริวรรณ เรืองเพชร
27 นายทรงฤทธิ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
28 นายวิชัย ใจวิสุทธิ์หรรษา
29 นางโรศะนี ชัยพันธ์
30 นางสาวกัลยาภา เลขวณิชธรรมวิทักษ์
31 พลตำรวจโท แหลมทอง ญานอุบล
32 นายประสิทธิ์ จันทร์ดา
33 พลตำรวจโท สมศักดิ์ วิวัฒน์อนันต์
34 นายสราวุธ ธรรมศิริ
35 นายเงิน ไชยศิวามงคล
36 พลโท บุญยัง บูชา
37 นายสมบูรณ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์
38 นางสาวอรกัลยา เสิศฤทธิ์ศิริกุล
39 นายชาลี ยมะสมิต
40 นายสาธร กลิ่นศรีสุข
41 นายเอกพัฒน์ วิเชียรแพทยาคม
42 นายรณชัย ตันตระกูล
43 นายวรรณไว พัธโนทัย
44 นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์
45 นายสุวิชญ ชมพูนุทจินดา
46 นายมะเสาวดี ไสสากา
47 นายชีวเวช เวชชาชีวะ
48 นายเสน่ห์ โสรินทร์
49 นายวสันต์ อุบลชาติ
50 นายพัฒนา โต๊ะชาลี
51 นายพร้อมจักร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
52 นายทองมี ผ่านสอน
53 นายบุญช่วย จันดาวาปี
54 พลโท สนอง อุทธโยธา
55 นายชนะ กาญจนวัฒน์
56 พลโท ปฐมชัย บุญยเกียรติ
57 นายครรชิตพล ยศพรไพบูลย์
58 นายดิเรก อุทัยผล
59 นายชำนิ ฤทธิประศาสน์
60 นายกำธร อุดมฤทธิรุจ
61 นางสุณี ทรงสะอาด
62 นางสาวศิริรัตน์ จินดารักษ์
63 นายอุดม โปร่งฟ้า
64 นายเมธี วัฒนศิริโรจน์
65 นายอิบรอฮิม ยานยา
66 นายจรัส ง๊ะสมัน
67 นายชัยวัฒน์ อุดมแสงทวิ
68 นายธงชัย มั่งคั่ง
69 นายกานต์ ตันตระกูล
70 นายคนึง สหัสสธารา
71 นายจำเริญ วราภรณ์
72 นายชานนท์ วัฒนธรรม
73 นายชุรวุธ รอบรู้
74 นายเชาวลิต สวัสดิรักษา
75 นางนาตยา ดอกชูรุ่ง
76 นายอุดมชัย ชำนาญไพร
77 นางนิดาวรรณ เพราะสุนทร
78 นายนเรศ จันทร์เจริญ
79 นายบุญเทียน ค้ำชู
80 นายประกิจกล ศรีไพบูลย์
81 นายประดิษฐ์ เจริญพงศ์
82 นายปริญญ์ เจริญพิทักษ์พร
83 นายมนู ณรงคักษ์
84 นายเริ่ม หนูสวัสดิ์
85 นางสาวยุพาวรรณ ชัยเทวารัณย์
86 นายมนูญ พงษ์วัฒนา
87 นายวิโรจน์ ควรพินิจ
88 นายสมชัย สุวรรณโคตร
89 นายสันติ ดุสิตภิรมย์
90 นายสัมพันธ์ สิทธิมาลัยรัตน์
91 นายอภิราช บรรณารักษ์
92 จ่าสิบตำรวจ ธีระชัย ยูโซ๊ะ
93 นายมันโซร์ สาและ
94 นายอภิรัต ศิรินาวิน
95 นายเสกสรรค์ พนัสอัมพร
96 นายสมใจ โชติเวที
97 นายสมชัย แสงอรุณ
98 นางวิไลวรรณ ชำนาญไพร
99 นายณรงค์ศักดิ์ รัตนเศรษฐ
100 นายสมภพ อินทรกรอุดม
พรรคมหาชน
เลขที่ 528 ถนนวิสุทธิกษัตริย์
แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพ 10200

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ