บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นคณะทำงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร (๑-๓๐๕)

ข่าวการเมือง Thursday December 13, 2001 13:07 —รัฐสภา

เลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อ - สกุล        หมายเหตุ
๑ นางสาวสุภาภรณ์ วิเวกวิน
๒ นายไว หมวดเอียด
๓ นายสวงค์ มั่นศรีจันทร์
๔ ว่าที่ร้อยตรี (หญิง) พรใจ เจริญแสนสวย ** พบเจ้าหน้าที่ **
๕ นายสุบิน สีหะรอด
๖ นางสาวศิโรรัตน์ แซ่บ้าง
๗ นางสาวชุติมา สุขหอม
๘ นายเกรียงไกร ประวาลปัทม์
๙ นางสาวมนันญา ภู่แก้ว
๑๐ นายอาคม ชมภูนาวัฒน์
๑๑ นายยุทธนา วรรณเวทีบุญพอ
๑๒ นางสาวบุญธิดา เปล่งแสง
๑๓ นายเดชชาติ ตรีทรัพย์
๑๔ นางสาวสายทอง วรกำพล
๑๕ นางสาวสุที อุ่นจิตร
๑๖ นายรุ่งโรจน์ เตยต่อวงศ์
๑๗ นายณัฐภัทร สวัสดี
๑๘ นายทิวากร แฝงฤทธิ์
๑๙ นายกฤษณะ ดวงดาว
๒๐ นายวิญญู อินทชัย
๒๑ นายพิชัย เจะ
๒๒ นายประเสริฐ แก้วมะ
๒๓ นายมนตรี ขวัญทอง
๒๔ นายสิทธิชัย เอียดสี
๒๕ นายสมคิด อุทัยวัฒน์
๒๖ นางสาวธิดารัตน์ พิรุณจิตร
๒๗ นางสาวพิมล จันทะสุนี
๒๘ นายอุบล สุนทรา
๒๙ นายอภิสิทธิ์ ไชยหาญ
๓๐ นางสาวกรปราง เชษฐพรเพชร
๓๑ นายวราวุธ หนูชู
๓๒ นางสาวกุศล ขาวเรือน
๓๓ นางสาวพัชรินทร์ โคตรปล้อง
๓๔ นางสาวแจ่มจันทร์ จันทบูลย์
๓๕ นางสาวสายบัว บุญเลิศ
๓๖ นายจักรชัย จันทำ
๓๗ นายอนุพล ภู่ทอง
๓๘ นายสมศักดิ์ จันทร์แก้ว
๓๙ นายวิรยุทธ วรรณรักษ์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๔๐ นางสาวเจน ธาราไพศาล
๔๑ นายธีรศักดิ์ คุณวิทยา
๔๒ นายโยธิน เทียมทอง
๔๓ นายชาญณรงค์ หอมหวล
๔๔ นางสาวแพรวพรรณ วิบูลย์พันธุ์
๔๕ นางสาวเฉลาลักษณ์ ภูวะศรี
๔๖ นายอัมพร ปานเพชร
๔๗ นางสาวเรวดี เวชพิทักษ์
๔๘ นางสาวกัลปังหา โพธิ์เอี่ยม
๔๙ นางสาวสายรุ้ง สีใส
๕๐ นางสาวอลินี กุรานา ** พบเจ้าหน้าที่ **
๕๑ นางสาวผ่องพรรณ คงตรง
๕๒ นางสาวสุวิมล ว่องทั่ง
๕๓ นายสัมฤทธิ์ อดทน
๕๔ นายศักดิ์วิวัธน์ พระเดชพงษ์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๕๕ นายอภินันท์ ส่งฤทธิ์
๕๖ ร้อยตำรวจตรี พิสิษฐ์ ธีระชาติ
๕๗ นายโยธิน แก้วเพ็ชร
๕๘ นางสาวภัทราภรณ์ สุทธิรักษ์
๕๙ นางสาวกาญจนา เศวตสุทธิสิริกุล
๖๐ นางบุษยาภรณ์ ยวงทอง ** พบเจ้าหน้าที่ **
๖๑ นายสุธี สีน้ำเงิน
๖๒ นางสาวจิตรา สินธุมากร
๖๓ นางสาววาสนา ยองเข
๖๔ นางณัฐกานต์ ภูมิการ
๖๕ นางสาวเพ็ญพร ขวัญทอง
๖๖ นายสมยศ ศรีอรรถิกานันท์
๖๗ นางสาวจารุวรรณ มากยงค์
๖๘ นางสาวจีราวัช มากยงค์
๖๙ นายธนพล บุญปั้น
๗๐ ว่าที่ร้อยตรี นิรุจน์ บัวนิล
๗๑ นางสาวปรีดา ชูเกื้อ
๗๒ นางประไพรี ปี่เงิน
๗๓ นายวสันต์ ทองนวล
๗๔ นายอุทัย จูประโคน
๗๕ นายสวรรณ์ กุติการ
๗๖ นายณรงค์ ปุยภูงา
๗๗ นายจรินทร์ ทุ่มเกตุ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๗๘ นายเชาวน์ จูกระโทก
๗๙ นายภีม บุตรเพ็ง
๘๐ นายโลมิรันดร์ บุตรจันทร์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๘๑ นายธนู ภูวาดเขียน
๘๒ นางสาวกัญญามาส สังข์ทองหลาง
๘๓ นางสาววาริฉัตร ดวงจินดา ** พบเจ้าหน้าที่ **
๘๔ นายมานิต ปิโคทัง
๘๕ นายปารเมศ รักษา
๘๖ นายมนพ ชูมณี
๘๗ นายเทพ เหมือนฟู
๘๘ นายประสาท ทองเพียรพงษ์
๘๙ นางสาวอรอุมา แตปรเมศามัย
๙๐ นายมนตรี นะมิ
๙๑ นายเทวฤทธิ์ รุ่งเรือง
๙๒ นายยงยุทธ คุ้มผล
๙๓ นายวินิต เด่นดวงเดือน
๙๔ นายนเรศ บุญเพ็ชร
๙๕ ว่าที่ร้อยตรี โกวิท อามาตย์
๙๖ นางสาวศดานันท์ อามาตย์
๙๗ - ขาดคุณสมบัติ -
๙๘ นางสาวเฉลิมศรี สิทธิมนต์ชัย
๙๙ นายเกียรติก้อง พรหมโคตร
๑๐๐ นายสุรชัย นาควงษ์วาลย์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๐๑ นายปริญญา สุขสำราญ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๐๒ นายประทีป เขตตะเคียน
๑๐๓ นายพิชญ์ภากร อินทร์มาตย์
๑๐๔ นางสาวพรทิพย์ บุตะเขียว ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๐๕ นายธานินทร์ พรรุ่งโรจน์
๑๐๖ นายณัชชา ตันติไพบูลย์วงศ์
๑๐๗ นายฉัตรชัย อังสุเชษฐานนท์
๑๐๘ นางสาวถนอมจิต พลสวัสดิ์
๑๐๙ นายเทอดศักดิ์ บัวอาจ
๑๑๐ นายกมล โพชสาลี
๑๑๑ นายสุพจน์ ดุษฎี
๑๑๒ นายภานุพงษ์ ประจวบเหมาะ
๑๑๓ นางสาวกนิษฐนันท์ พงษ์วิจิตร
๑๑๔ นางสาวดวงสมร วงษ์วรรณ์
๑๑๕ นายอรุณ ลาเต๊ะ
๑๑๖ นายไชยชนะ อินทรทัต
๑๑๗ นางสาวทัตสนันตท์ ยืนยง
๑๑๘ นายสุภาศ สวยประโคน
๑๑๙ นางสาวสุธีรา ศรีใส
๑๒๐ นางสาวพรสุรีย์ โภคาสุข
๑๒๑ นางสาวสุกัญญา วงศ์นุ่น
๑๒๒ นางสาวสุกัญญา สุขขี
๑๒๓ นางสาววาสนา สมวงษา
๑๒๔ นายรังสุทธิ์ ฉัตรอารียกุล
๑๒๕ นายอภิชาติ บุญมาก
๑๒๖ นางสาวศิริรัตน์ ฝั่งชลจิต
๑๒๗ นายนิธิพัฒน์ เรืองวิวัฒนโรจน์
๑๒๘ นางสาววารุณี ชมเมือง
๑๒๙ นายประสิทธิ์ ชื่นแดง
๑๓๐ นายอนุพงษ์ เจริญเวช
๑๓๑ นายเสกสรร พันธุ
๑๓๒ นายบูชา จันทรพิมล
๑๓๓ นายกิตติชัย จิตรเย็น
๑๓๔ นายกฤษณะ ภูมิภักดิ์
๑๓๕ นายประเสริฐ รานอก
๑๓๖ นายชาลี สวัสดิ์ประสิทธิ์
๑๓๗ นายเศกศักดิ์ เกิดสุวรรณ
๑๓๘ นายอารีวัฒน์ ชัยสุรสีห์
๑๓๙ นางสาวจิรภา ผลถาวร
๑๔๐ นางสาวพัชรี หลังสัน
๑๔๑ นายกรัณย์ รัตนพันธ์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๔๒ นางสาวสุจิตร สุ่ยวงศ์
๑๔๓ นางสาวลัดดา พิพิธกุล
๑๔๔ นางสาวโสภาพรรณ มิตรมานะ
๑๔๕ นายพงศกร ถิ่นเขาต่อ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๔๖ นายปฐม รอดแก้ว
๑๔๗ นายประเสริฐ นราจุน ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๔๘ นายณรงค์ชัย ทองกลาง ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๔๙ นางสาวพิมพ์ปภา ชัยประเสริฐสุด
๑๕๐ นางสาวพัทธนันท์ สังขอินทรีย์
๑๕๑ นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วเทศ
๑๕๒ นายวุฒิชัย จันทรเจริญ
๑๕๓ นายประคอง แก้วนัย ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๕๔ ว่าที่ร้อยตรี รัชภูมิ ใบเรือ
๑๕๕ นายศรายุทธ ส่องแก้ว
๑๕๖ นายประพันธ์ ส่องแก้ว
๑๕๗ ว่าที่ร้อยตรี ชวาล ชวรงคกร
๑๕๘ นายราวี ส่องแก้ว
๑๕๙ นายวิมล แดงกล่อม
๑๖๐ นางสาวกอบแก้ว พยอมสินธุ์
๑๖๑ นางสาวอรุณรัชนี ศรียอด
๑๖๒ นายมาโนช โพพูน
๑๖๓ นายบวร มูลสมบัติ
๑๖๔ นายอรุณ ดีวังพล
๑๖๕ นายเสถียน เกิดบุญมี
๑๖๖ นายชัยรัตน์ อินพรหม ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๖๗ นายคันฉัตร ปรีชารณเสฏฐ์
๑๖๘ นายไชยา พรหมบังเกิด
๑๖๙ นายสุทธิพงศ์ ครุฑซ้อน
๑๗๐ นางสาวจุฑามาศ ไวพิศาลนนท์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๗๑ นางสาววรรณพีศ นิยมฤทธิ์
๑๗๒ นางสาวนันทิดา สีเขียว ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๗๓ นางสาวจิรจิตร ช่วยศรียัง
๑๗๔ นายพุฒิพงศ์ อัศวสุรนาท ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๗๕ นางสาวศิรินันท์ นามพรหม
๑๗๖ นายธานี เพิ่มศิลป์
๑๗๗ นายอภิเดช แก้วด้วง
๑๗๘ นางสาวคุณัญญา ปัญญาธิ
๑๗๙ นางสาวฉัทชนัน ศิริเจริญ
๑๘๐ นางสาวปิติฤดี เชียงนางาม
๑๘๑ นางสาวกรรวี บุญโชติ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๑๘๒ นายธานินทร์ ธรรมยา
๑๘๓ นายรณรงค์ เชิดชู
๑๘๔ นายปริวัชร วัชรวิภา
๑๘๕ นายอมร ยี่สิ้น
๑๘๖ นางสาวกมลวรรณ สุวรรณลิวงค์
๑๘๗ นางสาวลักขณา สีพา
๑๘๘ นางสาวสุวรรณี เจริญแสงรุ่ง
๑๘๙ นางสาวนิตยา สรวมประคำ
๑๙๐ นายศุภณัฐ เรืองสมบูรณ์
๑๙๑ นางสาวสมคิด จือประสิทธิ์
๑๙๒ นางสาวพรพิมล ตันเจริญผล
๑๙๓ นายธงชัย แย้มขยัน
๑๙๔ นางสาวปัญจนีย์ ตันเจริญผล
๑๙๕ นายศักดิ์ดา ปั้นหยวก
๑๙๖ นายประพันธ์ศักดิ์ แก้วลำหัด
๑๙๗ นายศุภชัย ศรีเมือง
๑๙๘ นายบรรเจิด มูลราช
๑๙๙ นายวิทยนันท์ ภาวนา
๒๐๐ นายสุรีย์ รสหอม
๒๐๑ นายสุวรรณ สิงห์พุทธา
๒๐๒ นางสาวจำลองลักษณ์ สุชา
๒๐๓ นายปริญญา ศรีระษา
๒๐๔ นางสาวจันทนา แป้นเจริญ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๐๕ นางสาวศิริขวัญ โสภานิตย์
๒๐๖ นายสหโรจน์ สุขขี
๒๐๗ นางสาวเอมมิกา เฟื่องน้อย
๒๐๘ นายเฉลิมชัย ศรีจันทร์
๒๐๙ นายบรรพต ศิริศิลป์
๒๑๐ นางสาวอ่อนอนงค์ หนูรอด
๒๑๑ นางสาวพิมลรัตน์ เชียงทอง
๒๑๒ นายพิมล จงรักษ์
๒๑๓ นางสาวพัชราภรณ์ วิเศษสุข
๒๑๔ นายอุเทน เลิศล้ำ
๒๑๕ นายวิศณุกร แทนรินทร์
๒๑๖ นายอนันต์ วงศ์นิลจันทร์
๒๑๗ นายอธิศ เพชรรัตน์
๒๑๘ นายอานัซ ทานนุสรณ์
๒๑๙ นางสาวณัฐชา ผสมทรัพย์
๒๒๐ นางสาวเจนจิรา ปิติวรยุทธ
๒๒๑ นายไพโรจน์ ฤทธิชัย
๒๒๒ นายนาวิน มณีแสง ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๒๓ นางสาวสันทนา แก้วคำหาญ
๒๒๔ นายทรงวุฒิ ศรีธรรม
๒๒๕ นางสาวกัญญา วาตะรัมย์
๒๒๖ นายชนแดน พรหมเมศร์
๒๒๗ นายชาญวิทย์ รักษาพล
๒๒๘ นายปิยะพงศ์ ทองศรี
๒๒๙ นางสาวนาถอุมา สุโชดายน
๒๓๐ นางสาวกรรวี สังวรวงศา ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๓๑ นางสาวชธิดา ปิยวรรณวงศ์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๓๒ นายปาน แตงอ่อน
๒๓๓ นายชัยยุทธ มีนันท์ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๓๔ นางสาวมชิมา ราชกิจ
๒๓๕ นางสาวอนรรฆนารี คงมาลัย
๒๓๖ นางสาวอิฏฐกร จาริกภากร
๒๓๗ นายอรรถวุฒิ ตัญธนาวิทย์
๒๓๘ นายสุทิน ภูเดช ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๓๙ นายประธาน กันตัง
๒๔๐ นางสาวภัทราวัลย์ ภู่ชัย
๒๔๑ นายปิยะ ยะหัตตะ
๒๔๒ นายพิสิฐพร ศรีคำนวน
๒๔๓ นางสาวรัตนภรณ์ นานบุญ
๒๔๔ นางสาวจิตรลดา ถอนจิ๋วไพร
๒๔๕ นายวิภาส ใหม่สุวิง
๒๔๖ นางสาวพรทิพย์ ฤทธิวาณิชย์
๒๔๗ นายมรกต เม่นบางผึ้ง
๒๔๘ นางสาวแสงอรุณ สุขกรีด
๒๔๙ นายอภิรัฐ โสภณมณี
๒๕๐ นางสาวกาญจนา แก้วจริง
๒๕๑ นางสาวอรนิตย์ บุณยรัตพันธุ์
๒๕๒ นางสาวสุกัญญา ลีอ่ำ
๒๕๓ นายจำรัส วังฉาย
๒๕๔ นายพูลลาภ เฮงพนมทิพย์
๒๕๕ นางสาววันเพ็ญ ไชยเชษฐ์
๒๕๖ นายนฤนนท์ เปลื้องเจริญ
๒๕๗ นางสาวอภิรดี ส้มจีน
๒๕๘ นางสาวสิริมา รงค์นคร
๒๕๙ นายปฏิพัทธ์ โคตรภูเขียว
๒๖๐ นางสาวปิยะรัตน ยุกติรัตน
๒๖๑ นางสาวปราณี นิลละออ
๒๖๒ นางสาววีรณา ประเสริฐศรี
๒๖๓ นางสาวกิ่งกาญจน์ พวงประโคน
๒๖๔ นายณัฐกานต์ พ่อค้า
๒๖๕ นางสาวทิพย์สุคนธ์ นามวัฒน์
๒๖๖ นางสาวฐิติมา ทองสวัสดิ์
๒๖๗ นายอุดมศักดิ์ พันต่าย
๒๖๘ นายธีระศักดิ์ ชื่นจิตร์
๒๖๙ นายธีระนารถ ธีระอกนิษฐ์
๒๗๐ นางสาวอัยรินทร์ สุวรรณรัตน์
๒๗๑ นายวัชระ เทพแพง
๒๗๒ นางสาวนิพร กลอดแก้ว
๒๗๓ นายยศทะศักดิ์ ลือรินทร์
๒๗๔ นายโสรัตน์ คงทอง
๒๗๕ นายธิติภาสน์ ชมภูพล
๒๗๖ นางสาวพรทิพย์ แก้วไชยศรี
๒๗๗ นางสาววรางคณา โลหะนะ
๒๗๘ นายศิระ ทองสม
๒๗๙ นายกิตติวงศ์ สมัครพล
๒๘๐ นางสาวอุมาพร พรหมทอง
๒๘๑ นายอภิรักษ์ รักเกื้อ
๒๘๒ นายศักดิ์ชัย โชติพันธ์
๒๘๓ นายอนันท์ สงด้วง
๒๘๔ นายมนตรา ช่อมะลิ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๘๕ นายเกียรติศักดิ์ นาคเกษม
๒๘๖ นายอดูลย์ วงศ์แดง
๒๘๗ นางสาวหรรษลักษณ์ รุ่งอุทัย
๒๘๘ นางสาวสิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๘๙ นายเดชศักดา ศิริชาติ
๒๙๐ นายอับดลรอศัก นุ้ยเศษ
๒๙๑ นางสาวธนะรัตน์ ประจันทร์
๒๙๒ นายปรีชา แก่นพรม ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๙๓ นางสาวทิฆัมพร กองเกิด ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๙๔ นางสาวรุ่งฤดี ยุระตา ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๙๕ นายพัฒนพงศ์ อ.สุวรรณ
๒๙๖ นางสาวปิยนาฏ ชาติสุวรรณ ** พบเจ้าหน้าที่ **
๒๙๗ นายเกรียงศักดิ์ องศุลาภะ
๒๙๘ นายพงศักดิ์ สุขอร่าม
๒๙๙ นายฐิติพรรณ บริสุทธิ์
๓๐๐ นายทนงศักดิ์ ฉางวางปราง
๓๐๑ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม
๓๐๒ นางสาวพัชริดา สังข์สุวรรณ
๓๐๓ นายปัญญา ทองพรุสยาม
๓๐๔ นายวิรัตน์ วงค์รอด ** พบเจ้าหน้าที่ **
๓๐๕ นายนุกูล เลิศล้ำ ** พบเจ้าหน้าที่ **

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ