(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2544-2548/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ

ข่าวเศรษฐกิจ Monday January 30, 2006 15:00 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

(ต่อ1) การส่งออกสินค้าสำคัญของไทย ปี 2544-2548/เกษตรกรรม/ล้านเหรียญสหรัฐ
(3) เครื่องเทศ                        25,477    14.4    28,257    11.5    23,599    12.0    14,326    13.6    45,422     16.1      -20.2    4.4   12.9   18.6
(3.1) พริกในตระกูลแคปซีกัม, พิเมนตา(แห้ง/ป่น) 568 1.4 517 1.2 570 1.4 1,080 1.8 1,745 2.2 -13.8 11.8 33.3 21.2
(3.2) วานิลา - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 55.7 -100.0 - -87.1
(3.3) กานพลู 1 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 238.4 -94.3 357.6 -20.1
(3.4) อบเชยและดอกอบเชย 88 0.2 90 0.2 91 0.2 81 0.2 100 0.2 9.3 1.3 -10.6 6.9
(3.5) ลูกจันทน์เทศ ดอกจันทน์เทศและกระวาน 62 0.2 17 0.0 5 0.0 38 0.1 28 0.1 -74.4 -65.5 360.0 -10.1
(3.6) เมล็ดยี่หร่า โป๊ยกั๊ก เทียนข้าวเปลือก ฯลฯ 59 0.1 73 0.1 209 0.4 222 0.2 422 0.5 -3.5 297.3 -36.7 100.9
(3.7) ขิง หญ้าฝรั่น ขมิ้น ไทม์ ไบเบย์ หอมแขก ฯลฯ 24,699 12.6 27,566 10.0 22,725 10.1 12,905 11.3 43,124 13.2 -20.7 1.0 11.9 16.7
(4) สมุนไพร 1,944 3.0 1,500 2.6 1,072 1.7 1,623 1.7 1,282 1.6 -15.8 -33.2 -2.1 -5.8
(5) สารสกัดจากสมุนไพร 819 8.6 906 6.9 1,653 8.0 1,775 9.4 1,623 9.9 -20.6 17.2 17.2 5.4
(6) หมาก 21,389 9.5 27,646 10.8 25,891 13.6 395,423 19.8 21,673 12.8 13.9 25.3 46.1 -35.3
1.1.8 กล้วยไม้ 38,342 40.5 40,822 46.3 44,530 56.9 45,011 61.8 51,200 74.7 14.3 23.0 8.6 20.8
(1) ดอกกล้วยไม้ 13,592 33.8 14,969 38.5 17,413 47.9 18,628 53.2 21,214 63.5 13.9 24.3 11.2 19.3
(2) ต้นกล้วยไม้ (พันต้น) 24,751 6.7 25,852 7.8 27,120 9.0 26,383 8.6 29,982 11.2 16.5 16.6 -4.9 30.2
1.1.9 ยางพารา 2,549,747 1,326.0 2,785,087 1,740.2 3,107,767 2,787.7 3,021,938 3,428.9 2,952,192 3,714.8 31.2 60.2 23.0 8.3
(1) ยางแผ่น 992,336 579.4 1,135,399 786.9 1,203,001 1,198.9 1,041,246 1,325.4 935,708 1,322.2 35.8 52.4 10.6 -0.2
(1.1) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 1 27,369 16.0 23,878 17.5 32,351 34.7 32,003 40.9 26,362 37.3 9.7 98.0 17.8 -8.7
(1.2) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 2 2,377 1.3 1,115 0.8 4,308 4.2 2,128 2.7 1,520 2.2 -36.6 405.9 -35.6 -17.7
(1.3) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 3 802,839 462.4 898,191 625.3 953,815 952.2 816,331 1,036.9 728,045 1,028.0 35.2 52.3 8.9 -0.9
(1.4) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 4 136,300 85.8 188,395 127.1 190,969 186.7 174,728 224.5 162,505 229.9 48.2 46.9 20.3 2.4
(1.5) ยางแผ่นรมควัน ชั้นที่ 5 12,343 6.8 10,944 6.7 8,088 7.0 2,928 3.6 5,137 7.2 -1.0 4.4 -48.0 97.7
(1.6) ยางแผ่นผึ่งแห้ง 10,549 6.9 11,901 8.8 12,145 12.9 10,257 13.5 9,251 13.6 27.8 46.5 4.5 0.9
(1.7) ยางแผ่นไม่รมควัน 558 0.2 979 0.6 1,325 1.2 2,875 3.2 2,890 3.9 173.2 90.4 171.7 21.3
(2) ยางแท่ง 853,346 475.6 858,511 603.8 1,029,847 1,002.0 1,071,778 1,325.3 1,146,542 1,565.2 27.0 66.0 32.3 18.1
(3) น้ำยางข้น 684,097 262.9 731,482 322.0 819,878 545.6 853,577 713.7 814,612 757.7 22.5 69.5 30.8 6.2
(4) ยางพาราอื่นๆ 19,972 8.2 59,692 27.6 55,041 41.2 55,338 64.4 55,326 69.8 237.9 49.3 56.5 8.3
(4.1) ยางธรรมชาติที่กำหนดไว้ในทางเทคนิค 2 0.0 14,449 11.9 17,998 16.9 21,834 28.3 29,341 38.8 60340.4 42.2 66.9 37.3
(4.2) ในลักษณะขั้นปฐม 4,403 1.5 18,037 4.5 8,915 2.8 1,013 0.9 1,148 0.6 201.5 -39.0 -65.8 -33.7
(4.3) ยางเครฟ 7,380 2.9 13,675 6.5 9,536 6.4 7,416 7.4 13,943 18.9 124.9 -1.3 14.9 156.1
(4.4) อื่น ๆ 8,185 3.7 13,536 4.6 18,592 15.0 25,073 27.8 10,896 11.4 23.3 225.5 85.0 -59.0
1.1.10 กาแฟ 65,668 26.3 7,125 5.7 7,436 3.9 22,957 12.0 16,236 13.9 -78.5 -30.9 205.9 16.2
(1) กาแฟดิบ 65,634 26.1 7,094 5.5 7,407 3.8 22,907 11.8 16,043 13.5 -78.8 -31.6 209.9 14.9
(2) กาแฟคั่ว 32 0.2 33 0.1 28 0.1 50 0.2 193 0.4 -25.8 1.6 81.7 86.6
1.1.11 ใบยาสูบ 30,337 56.9 28,995 62.0 38,429 69.0 36,604 70.3 31,279 63.3 8.8 11.4 1.9 -10.0
(1) พันธุ์เวอร์จิเนีย 7,025 16.3 7,111 18.1 6,077 15.0 5,571 15.5 3,948 11.0 11.0 -17.2 3.2 -29.2
(2) พันธุ์เบอร์เลย์ 16,675 32.9 16,186 35.0 23,209 47.3 18,962 40.5 18,310 41.0 6.4 35.0 -14.3 1.3
(3) พันธุ์โอเรียนตอล 2,252 5.9 2,359 6.6 1,946 4.8 4,435 12.6 3,517 10.3 12.0 -26.1 160.2 -18.2
(4) เศษใบยาสูบและอื่นๆ 4,384 1.8 3,339 2.3 7,196 1.9 7,636 1.7 5,505 1.0 24.2 -17.1 -8.5 -44.5
1.1.12 พืชน้ำมัน 24,028 8.8 25,520 8.9 22,720 11.4 366,782 60.8 36,861 19.4 0.7 28.8 431.6 -68.0
(1) ปาล์มน้ำมัน 6,708 0.9 5,084 0.8 4,803 0.8 3,820 0.9 887 0.4 -14.0 2.1 10.7 -54.3
(2) พืชน้ำมันอื่น ๆ 17,319 7.9 20,433 8.1 17,917 10.7 362,962 60.0 35,970 19.1 2.3 31.3 462.0 -68.2
1.1.13 ปุยนุ่น 508 0.6 534 0.6 1,990 0.6 484 0.5 300 0.5 -1.4 8.7 -25.2 -4.2
1.1.14 เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ 74 0.3 1,026 1.0 779 2.9 1,198 1.7 444 0.4 214.7 192.1 -39.4 -79.0
1.1.15 ธัญญพืช 34,085 8.6 53,732 10.8 78,128 15.5 63,586 12.1 58,169 13.3 25.9 43.1 -22.2 10.5
(1) ลูกเดือย 11,273 5.4 13,803 4.9 21,480 6.2 14,990 5.0 18,495 6.7 -10.4 27.7 -19.4 33.3
(2) รำและเศษจากธัญญพืช 6,795 1.0 18,962 2.8 23,565 4.1 31,162 3.6 28,837 3.9 186.1 45.1 -12.2 7.5
(3) ธัญญพืชอื่น ๆ 16,018 2.2 20,964 3.1 33,080 5.2 17,434 3.4 10,838 2.8 42.9 65.3 -33.6 -19.5
1.1.16 เมล็ดผักและสปอร์ที่ใช้สำหรับการเพาะปลูก 2,817 22.1 4,113 19.7 3,932 24.0 4,175 26.9 4,543 29.1 -10.9 21.6 12.1 8.2
1.1.17 ครั่ง 3,348 6.7 2,195 5.6 3,235 9.1 3,205 12.0 2,175 8.3 -15.5 62.4 31.1 -30.9
(1) ครั่งแผ่น 358 1.8 250 1.3 334 1.7 444 2.5 383 2.6 -31.0 34.2 46.3 3.7
(2) ครั่งเม็ด 2,529 4.6 1,939 4.4 2,780 7.2 2,750 9.5 1,395 5.1 -5.7 64.8 31.7 -45.9
(3) ครั่งอื่น ๆ 462 0.2 4 0.0 120 0.3 9 0.0 399 0.6 -97.5 5044.3 -86.7 1567.4
1.1.18 ฝ้าย 3,060 2.5 5,855 5.2 11,576 9.6 7,931 6.7 7,414 5.8 106.5 83.1 -30.7 -12.6
1.1.19 สินค้ากสิกรรมอื่น ๆ 81,421 37.0 77,704 45.7 79,242 36.3 179,940 57.3 150,867 55.9 23.3 -20.5 57.8 -2.4
1.2 สินค้าประมง 645,440 2,063.5 618,293 1,657.4 709,010 1,770.8 716,501 1,794.3 822,739 1,963.5 -19.7 6.8 1.3 9.4
1.2.1 กุ้ง 145,600 1,244.2 99,617 804.3 119,387 867.7 123,171 812.9 161,936 945.4 -35.4 7.9 -6.3 16.3
(1) กุ้งสดแช่เย็น แช่แข็ง 144,614 1,235.6 99,225 802.0 118,919 864.6 122,520 809.1 161,239 941.5 -35.1 7.8 -6.4 16.4
(1.1) กุ้งกุลาดำ - 0.0 82,569 659.5 77,858 580.4 53,057 374.0 33,238 214.9 - -12.0 -35.6 -42.5
(1.2) กุ้งก้ามกราม - 0.0 2,053 11.5 2,555 14.6 3,923 19.9 9,229 34.1 - 27.1 36.5 71.6
(1.3) กุ้งอื่น ๆ สดแช่เย็น แช่แข็ง 144,614 1,235.6 14,601 131.0 38,509 269.7 65,538 415.2 118,776 692.5 -89.4 105.9 54.0 66.8
(2) กุ้งแห้ง 884 7.8 335 2.1 364 2.5 489 3.1 540 3.1 -72.5 14.8 28.1 -0.5
(3) กุ้งต้มสุกแช่เย็น 100 0.8 57 0.2 103 0.7 163 0.7 160 0.8 -70.6 175.6 10.0 4.5
1.2.2 ปลาหมึก 82,534 274.0 93,830 302.0 99,695 332.9 97,487 384.8 91,837 368.0 10.2 10.2 15.6 -4.4
(1) ปลาหมึกสดแช่เย็น แช่แข็ง 82,024 269.4 92,813 295.3 97,761 325.0 96,490 378.4 90,142 359.2 9.6 10.0 16.4 -5.1
(2) ปลาหมึกแห้ง 507 4.6 1,017 6.7 1,932 7.9 998 6.4 1,693 8.8 45.0 17.2 -18.2 36.4
1.2.3 ปลา 379,438 420.6 386,592 440.2 432,339 464.6 421,985 474.1 497,675 540.5 4.7 5.5 2.0 14.0
(1) เนื้อปลาสดแช่เย็น แช่แข็ง 141,886 263.7 156,080 295.0 153,803 303.6 131,016 286.5 132,604 328.6 11.9 2.9 -5.6 14.7
(2) ปลาสด แช่เย็น แช่แข็ง 199,007 98.8 194,130 88.1 223,933 96.9 234,254 117.0 295,978 130.5 -10.9 10.0 20.7 11.6
(3) ปลาแห้ง 29,433 35.7 29,039 38.6 48,768 45.9 50,914 49.7 64,340 60.3 8.0 19.0 8.1 21.5
(4) ปลามีชีวิต และพันธุ์ปลา 9,113 22.4 7,341 18.5 5,835 18.2 5,800 20.9 4,753 21.1 -17.3 -2.0 15.1 0.8
1.2.4 สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซีย 25,201 85.8 24,880 76.7 23,702 79.5 28,896 89.4 27,172 89.2 -10.6 3.6 12.5 -0.2
(1) ปูแช่เย็นแช่แข็ง นึ่งหรือต้ม 4,134 35.7 2,883 23.6 4,217 23.8 6,544 30.8 6,978 30.8 -34.0 0.8 29.4 0.0
(2) หอย 7,645 8.0 7,737 6.5 6,273 7.8 8,304 10.1 6,589 9.4 -19.4 20.9 29.3 -6.9
(3) สัตว์น้ำจำพวกครัสตาเซียอื่นๆ 13,422 42.1 14,261 46.7 13,212 47.9 14,048 48.5 13,605 49.0 10.9 2.5 1.4 1.1
1.2.5 แมงกะพรุนแห้ง 3,571 4.6 5,530 6.7 5,952 6.7 6,580 8.1 4,222 6.3 44.5 0.6 21.0 -22.2
1.2.6 ตะพาบน้ำ 3,469 11.7 4,516 9.7 17,664 4.0 25,570 2.5 28,982 2.0 -17.5 -58.6 -36.5 -21.7
1.2.7 กบ 3,321 4.6 21 0.0 5,664 1.1 9,445 1.7 7,894 1.3 -99.0 2297.3 49.0 -24.4
1.2.8 ประมงอื่นๆ 2,304 17.8 3,308 17.6 4,610 14.4 3,369 20.8 3,020 10.8 -1.0 -18.6 44.7 -48.0
1.3 ปศุสัตว์ - 891.2 - 945.4 - 1,075.3 - 605.6 - 755.1 6.1 13.7 -43.7 24.7
1.3.1 ไก่ 398,685 800.6 433,510 840.9 497,401 975.1 200,815 561.8 240,443 702.9 5.0 16.0 -42.4 25.1
(1) ไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง 309,543 540.1 330,332 534.4 370,417 597.3 26,547 44.4 4,548 13.3 -1.1 11.8 -92.6 -70.0
(2) ไก่แปรรูป 89,145 260.6 103,181 306.6 126,985 377.8 174,268 517.4 235,896 689.6 17.7 23.2 36.9 33.3
1.3.2 เป็ดสดแช่เย็นแช่แข็ง 20,708 37.0 22,438 42.5 8,099 18.5 815 2.3 573 1.4 14.8 -56.6 -87.7 -38.4
1.3.3 สุกรสดแช่เย็นแช่แข็ง 10,277 19.1 11,723 20.5 9,684 14.4 5,101 9.0 5,858 11.1 7.5 -29.8 -37.7 23.7
1.3.4 กระดูกสัตว์และขนสัตว์ปีก 12,258 11.5 11,365 11.8 9,834 12.3 6,023 11.9 5,999 12.6 3.3 3.6 -3.3 6.5
1.3.5 ไข่ไก่สด 39,480 1.5 38,512 1.6 203,407 8.0 54,036 2.5 110,302 4.5 6.0 407.3 -69.0 81.7
1.3.6 เนื้อและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ที่บริโภคได้ 410 1.4 166 0.7 12,263 22.2 708 2.1 773 2.6 -53.6 3251.1 -90.5 22.3
1.3.7 สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ - 20.0 - 27.3 - 24.8 - 16.1 - 19.9 36.4 -9.0 -35.0 23.2
ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : ข้อมูลปี 2548 เป็นข้อมูลเบื้องต้น
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อาคาร ค ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศน์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ (66) 2282-6171-9 แฟกซ์ (66) 2280-0775

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ