ข่าวประกาศ ก.ล.ต.ล่าสุด

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สม. 45/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 22 ธ.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สม. 45/2565 เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 44/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 19 ธ.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 44/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล... อ่านต่อ

ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 8/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet...

หุ้น-การเงิน 19 ธ.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศแนวปฏิบัติที่ นป. 8/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet management) และการบริหารจัดการกุญแจ (key management)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 34/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข...

หุ้น-การเงิน 15 ธ.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 34/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล(ฉบับที่ 19)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร. 33/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 12 พ.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กร. 33/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีของทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน (ฉบับที่ 3)... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 42/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 11 ต.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สจ. 42/2565 เรื่อง การจดแจ้งการเป็นบริษัทซึ่งประกอบกิจการเงินร่วมลงทุนและทรัสต์เพื่อกิจการ... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 27/2565 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโ...

หุ้น-การเงิน 6 ต.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 27/2565 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกให... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 26/2565 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อก...

หุ้น-การเงิน 6 ต.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 26/2565 เรื่อง การเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่โดยบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 25/2565 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโด...

หุ้น-การเงิน 6 ต.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 25/2565 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัดโดยบริษัทจำกัด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 32/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 5 ต.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 32/2565 เรื่อง การยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกโดยบริษัทจำกั... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ.41/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 29 ก.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ.41/2565 เรื่อง การประกอบธุรกิจอื่นของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออก...

หุ้น-การเงิน 23 ก.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 16/2565 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจำกัด... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 23/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 12 ก.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 23/2565 เรื่อง การคำนวณและการจัดทำรายงานการคำนวณเงินกองทุน (ฉบับที่ 2)... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 26/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 2 ก.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 26/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ในรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพ... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 25/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 2 ก.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 25/2565 เรื่อง การจัดการและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทั... อ่านต่อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 24/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 2 ก.ย. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 24/2565 เรื่อง การคำนวณและการรายงานการคำนวณเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจและข้อกำหนดในกร... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 29/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 25 ส.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 29/2565 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.28/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 25 ส.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 28/2565 เรื่อง การดำรงเงินกองทุนของผู้ประกอบธุรกิจ(ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข...

หุ้น-การเงิน 25 ส.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 27/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 18)... อ่านต่อ

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 26/2565 เรื่อง...

หุ้น-การเงิน 25 ส.ค. –ประกาศ ก.ล.ต. ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 26/2565 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้บริการที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทผู้... อ่านต่อ


ข่าวประกาศ ก.ล.ต. ก่อน 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 15:17 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ