ข่าวอินโฟเควสท์
16:27 นายกฯ หารือภาคเอกชนไทยฝากช่วยขับเคลื่อนการค้าการลงทุนในสาธารณรัฐฝรั่งเศส   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้หารือกับคณะเอกชนไทย ได้แก่ …
16:09 "คิม จอง พิล" อดีตนายกฯเกาหลีใต้ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 92 ปี   นายคิม จอง พิล อดีตนายกรัฐมนตรีของเกาหลีใต้ ผู้มีบทบาทสำคัญในการปูทางสู่การฟื้นความ…
14:58 กรมควบคุมโรคแนะประชาชนเลี่ยงลุยน้ำท่วมขังดูแลสุขภาพ ห่วงป่วยโรคไข้ฉี่หนู   นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเฝ้…
14:35 เกษตรกรในพื้นที่นำร่องแม่แจ่มโมเดลสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 94 ราย   นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการ…
13:59 นายกฯ พอใจผลงาน 4 ปีฟื้นฟูเกียรติภูมิประเทศพ้นภาวะรัฐล้มเหลวได้ตามเป้า   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในรายการ "ศาสตร์พระราชา สู่…

ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูกและการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวหุ้น-การเงิน ประกาศ ก.ล.ต. -- จันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 15:41:56 น.
ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
ที่ ทด.  2 /2554
เรื่อง  ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก
และการเปิดเผยข้อมูล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 16/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 35 มาตรา 56 มาตรา 67 และมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 64 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการกำกับตลาดทุนออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ในประกาศนี้และในแบบแนบท้ายประกาศนี้
(1)  “ศุกูก” (Sukuk)  หมายความว่า   ตราสารทางการเงินที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
(ก)  เป็นใบทรัสต์ที่ออกโดยทรัสตีผู้ออกศุกูก

(ข)  มีการกำหนดโครงสร้างของการทำธุรกรรมของกองทรัสต์เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกตราสารไปหาประโยชน์ในรูปแบบที่เป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม และ

(ค)  มีการกำหนดไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือตราสาร และมีการกำหนดเงื่อนไขการคืนเงินลงทุนและอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือตราสารด้วย ซึ่งการกำหนดอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม

(2)  “ศุกูกระยะสั้น”  หมายความว่า  ศุกูกที่มีกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่เกินสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วันที่ออกศุกูก

(3)  “ศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการ” หมายความว่า ศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ซึ่งได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายได้หลายครั้งโดยไม่ต้องยื่นคำขออนุญาตอีกตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศนี้

(4)  “ผู้ระดมทุน” (Originator หรือ Obligor) หมายความว่า กิจการที่ได้ใช้ประโยชน์จากเงินที่ได้จากการขายศุกูกซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันกับทรัสตีผู้ออกศุกูกก็ได้

(5)  “กองทรัสต์” หมายความว่า ทรัสต์ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุนซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกศุกูก

(6)  “ผู้ถือศุกูก”  หมายความว่า  ผู้ถือหลักทรัพย์ประเภทใบทรัสต์ที่จะได้รับประโยชน์ จากกองทรัสต์เนื่องจากการออกศุกูกนั้น

(7)  “ทรัสตีผู้ออกศุกูก” (Asset trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่เป็นผู้ออกและเสนอขายศุกูกตามประกาศนี้ และเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิในทรัพย์สินของกองทรัสต์ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก

(8)  “ศุกูกทรัสตี” (Sukuk trustee) หมายความว่า ทรัสตีที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือศุกูก

(9)  “ที่ปรึกษาชะรีอะฮ์”(Shariah advisor) หมายความว่า ที่ปรึกษาซึ่งทำหน้าที่พิจารณาธุรกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม

(10)  “ผู้ขออนุญาต” หมายความว่า ผู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขายศุกูกซึ่งได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกตามประกาศนี้

(11)  “สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย”  หมายความว่า   สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยที่ได้รับใบอนุญาตและจดทะเบียนกับสำนักงาน

(12)  “แบบแสดงรายการข้อมูล”  หมายความว่า   แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก

(13)  “ประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม”  หมายความว่า  ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่  และการขออนุมัติโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(14)  คำว่า  “ผู้ลงทุนสถาบัน” “ผู้ลงทุนรายใหญ่” “บริษัทจดทะเบียน” “บริษัทใหญ่” “บริษัทย่อย” “บริษัทร่วม” “บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” “ผู้บริหาร” “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” “ผู้มีอำนาจควบคุม”

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” “การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ” “ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์” และ “งบการเงินรวม”  ให้มีความหมายเช่นเดียวกับบทนิยามของคำดังกล่าวที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภทโดยอนุโลมและในกรณีที่ผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ให้คำว่า “ผู้ออกตราสารหนี้”

ตามประกาศดังกล่าว  หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย
ข้อ 2   การออกและเสนอขายศุกูกรวมทั้งหน้าที่ภายหลังการเสนอขายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)  การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 1
(2)  การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 2
(3)  การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 3
(4)  การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในภาค 4

ข้อ 3   ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของทรัสตีผู้ออกศุกูกดังกล่าวจำกัดเฉพาะที่เกี่ยวกับการออกศุกูกเท่านั้น

ภาค 1
การขออนุญาต การอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่
และเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต

ข้อ 4   การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1)  การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 และหมวด 2
(2)  การเสนอขายศุกูกในวงจำกัดในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 1 และหมวด 3
(3)  การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในหมวด 4
หมวด 1
ข้อกำหนดสำหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศไทย

ส่วนที่ 1
ลักษณะของศุกูก

ข้อ 5   ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีคำเรียกชื่อเป็นการเฉพาะเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงถึงศุกูกที่เสนอขายในแต่ละรุ่น  ทั้งนี้ คำเรียกชื่อศุกูกดังกล่าวต้องแสดงถึงปีที่ครบกำหนดอายุศุกูกและลักษณะพิเศษของศุกูก (ถ้ามี) ไว้โดยชัดเจน เช่น ศุกูกที่ครบกำหนดอายุเมื่อผู้ระดมทุนเลิกกิจการ (perpetual sukuk) ซึ่งผู้ถือศุกูกไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกไถ่ถอนศุกูกดังกล่าวก่อนผู้ระดมทุนเลิกกิจการ หรือผู้ถือศุกูกมีสิทธิเรียกร้องให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกไถ่ถอนศุกูกดังกล่าวก่อนผู้ระดมทุนเลิกกิจการได้เฉพาะเมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ข้อ 6   ในกรณีที่จะเรียกศุกูกที่เสนอขายว่าศุกูกด้อยสิทธิ ศุกูกนั้นจะต้องไม่มีประกันและสัญญาก่อตั้งทรัสต์ได้กำหนดให้กองทรัสต์มีสิทธิในการรับชำระเงินด้อยกว่าเจ้าหนี้สามัญทั่วไปของผู้ระดมทุน อย่างน้อยในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  ผู้ระดมทุนถูกพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกศาลพิพากษาให้ล้มละลาย หรือ
(2)  มีการชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการของผู้ระดมทุน

ข้อ 7   ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกมีประกัน ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับลักษณะของหุ้นกู้มีประกัน การดำเนินการให้ทรัพย์สินหรือการค้ำประกันสามารถบังคับได้ตามกฎหมายในฐานะที่เป็นหลักประกัน และการประเมินมูลค่าของหลักประกัน มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 8   ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้ต้องมีข้อตกลงให้ชำระค่าศุกูกให้แก่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นสกุลเงินบาท
ส่วนที่ 2
ข้อกำหนดเกี่ยวกับร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 9   ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์สำหรับการออกและเสนอขายศุกูก ให้มีรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงานว่าด้วยข้อกำหนดเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายศุกูก โดยต้องมีรายการขั้นต่ำดังต่อไปนี้

(1)  วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายศุกูก

(2)  โครงสร้าง วิธีการ และธุรกรรม (ถ้ามี) ที่กองทรัสต์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายศุกูกไปลงทุนหรือหาประโยชน์ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่ากองทรัสต์จะนำเงินไปลงทุนหรือหาประโยชน์จากผู้ระดมทุนในลักษณะใด และเป็นไปตามหลักการประเภทใดของศาสนาอิสลาม

(3)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะได้รับจากผู้ระดมทุนเพื่อประโยชน์ของผู้ถือศุกูก

(4)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนเงินลงทุน และอัตราหรือสัดส่วนการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนที่กองทรัสต์จะจ่ายให้แก่ผู้ถือศุกูก
(5)  การดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขและการเลิกสัญญาก่อตั้งทรัสต์

(6)  ข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดให้มีศุกูกทรัสตีซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือศุกูกให้เป็นไปตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ตลอดอายุของศุกูก

(7)  สิทธิหน้าที่และความผูกพันของทรัสตีผู้ออกศุกูก ศุกูกทรัสตี ผู้ระดมทุน และผู้ถือศุกูก

เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำว่า “สัญญาก่อตั้งทรัสต์” ตามวรรคหนึ่งและที่จะกล่าวต่อไปในประกาศนี้ ให้คำดังกล่าวหมายความรวมถึงหนังสือแสดงเจตนาก่อตั้งทรัสต์ในกรณีที่ผู้ก่อตั้งทรัสต์และ

ทรัสตีเป็นบุคคลเดียวกันด้วย
ข้อ 10   ผู้ระดมทุนต้องเป็นกิจการที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)  เป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
(2)  เป็นนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(3)  เป็นสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

ผู้ระดมทุนตามวรรคหนึ่งต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ระดมทุนให้ระดมทุนด้วยวิธีการออกศุกูกได้  เว้นแต่ผู้ระดมทุนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดตามวรรคหนึ่ง (1) ต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 11   การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกใดซึ่งเข้าเงื่อนไขที่ต้องได้รับมติจากคณะกรรมการของกิจการหรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  การขอมติดังกล่าว

ผู้ระดมทุนอาจกระทำไปพร้อมกับการขอมติตามข้อ 10 วรรคสองก็ได้

ข้อ 12   ผู้ขออนุญาตต้องได้รับมติโดยชัดแจ้งจากคณะกรรมการของผู้ขออนุญาตให้ออกศุกูกได้ และต้องเป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน  ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตยังมิได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตีตามกฎหมายว่าด้วยทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน ผู้ขออนุญาตต้องขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูกตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก

ข้อ 13   ศุกูกทรัสตีต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตีตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเป็นทรัสตี

ข้อ 14   ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษาชะรีอะฮ์เพื่อให้ความเห็นว่าศุกูกที่ขออนุญาตเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลาม ให้สำนักงานมีอำนาจประกาศกำหนดลักษณะหรือคุณสมบัติของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ที่จะสามารถให้ความเห็นดังกล่าวได้

ส่วนที่ 3
อำนาจของสำนักงานที่เกี่ยวกับการขออนุญาต
และการอนุญาต

ข้อ 15   ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงต่อสำนักงานที่เป็นเหตุอันควรสงสัยดังต่อไปนี้ สำนักงานอาจไม่อนุญาตให้เสนอขายศุกูกตามคำขออนุญาตได้

(1)  ผู้ขออนุญาต ผู้ระดมทุน ตลอดจนลักษณะหรือข้อตกลงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกศุกูกมีลักษณะหรือรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะได้รับอนุญาตตามประกาศนี้ แต่มีข้อเท็จจริงซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าความมุ่งหมายหรือเนื้อหาสาระที่แท้จริง (substance) ของการเสนอขายศุกูกนั้นเข้าลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือประกาศนี้

(2)  การเสนอขายศุกูกอาจขัดต่อนโยบายสาธารณะหรือนโยบายของรัฐ
(3)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือต่อตลาดทุนไทยโดยรวม หรือ

(4)  การเสนอขายศุกูกอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ลงทุนโดยรวม หรืออาจทำให้ผู้ลงทุนโดยรวมไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องหรือเพียงพอประกอบการตัดสินใจลงทุน

ข้อ 16   ในกรณีที่เข้าลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  สำนักงานอาจผ่อนผันไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศนี้มาใช้พิจารณาคำขออนุญาต หรือไม่นำเงื่อนไขตามประกาศนี้มาใช้บังคับกับการเสนอขายศุกูกที่ได้รับอนุญาตได้

(1)  มีข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซึ่งทำให้พิจารณาได้ว่าหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผันให้ไม่มีนัยสำคัญสำหรับการพิจารณาอนุญาตในกรณีนั้น และประโยชน์ที่จะได้ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนในการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว

(2)  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีข้อจำกัดตามกฎหมายอื่นที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน
(3)  ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนมีมาตรการอื่นที่เพียงพอ และสามารถทดแทนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่จะผ่อนผัน

การผ่อนผันตามวรรคหนึ่งให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนและมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเป็นสำคัญ  ทั้งนี้ สำนักงานอาจกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ขออนุญาตหรือผู้ระดมทุนต้องปฏิบัติด้วยก็ได้

หมวด 2
การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไปในประเทศไทย

ข้อ 17   ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ให้ยื่นคำขออนุญาตพร้อมทั้งเอกสารตามข้อ 18 ต่อสำนักงาน โดยให้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่เป็นรายครั้ง หรือเป็นการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการ

คำขออนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบคำขออนุญาตอื่นใดนอกเหนือจากเอกสารที่กำหนดตามข้อ 18 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด

คำขออนุญาตตามวรรคหนึ่งต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรองข้อมูลตามที่กำหนดในหมวดนี้

ในกรณีที่ผู้ระดมทุนและผู้ขออนุญาตมิได้เป็นบุคคลเดียวกัน ผู้ระดมทุนต้องยื่นคำขออนุญาตร่วมกับผู้ขออนุญาตด้วย
ข้อ 18   ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไป ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ มาพร้อมกับคำขออนุญาตตามข้อ 17
(1)  คำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ขออนุญาตยังมิได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตี
(2)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก
(3)  หนังสือรับรองของที่ปรึกษาทางการเงินที่ร่วมจัดทำคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ซึ่งรับรองอย่างน้อยในประเด็นดังต่อไปนี้
(ก)  การขออนุญาตเสนอขายศุกูกนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศนี้ครบถ้วนแล้ว

(ข)  ข้อมูลและข้อความที่ปรากฏในคำขออนุญาตถูกต้อง ครบถ้วน และไม่มีข้อความที่อาจทำให้สำคัญผิด  ทั้งนี้ การรับรองข้อมูลและข้อความในกรณีนี้อาจจำกัดการรับรอง โดยไม่รวมถึงการรับรองความถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ก็ได้

(ค)  การคัดเลือกที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกศุกูกนี้ ได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในวิชาชีพ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเหมาะสมแล้ว โดยที่ปรึกษาชะรีอะฮ์มีคุณสมบัติไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด

(4)  สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์

ข้อ 19   ให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

(1)  การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีสำนักงานไปเยี่ยมชมกิจการ
(2)  การแจ้งให้ผู้ยื่นคำขอมาชี้แจงหรือส่งเอกสารหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ข้อ 20   ให้สำนักงานแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน

ข้อ 21   ผู้ที่ยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 17  จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่เป็นรายครั้ง หรือได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 แล้ว

ส่วนที่ 1
การให้ความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 22   ผู้ขออนุญาตต้องจัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่ให้ความเห็นว่าร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์นั้นสามารถบังคับได้ตามกฎหมาย

ในกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุน สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้ขออนุญาตจัดให้มีความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมในประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก็ได้

ข้อ 23   ผู้ขออนุญาตต้องรับรองว่าศุกูกที่ขออนุญาตได้ผ่านการพิจารณาของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ ซึ่งให้ความเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว

ส่วนที่ 2
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุน

ข้อ 24   ให้นำหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะของผู้ขออนุญาตที่จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ในการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับกับลักษณะของ

ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนด้วยโดยอนุโลม
ในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ผู้ขออนุญาตและผู้ระดมทุนต้องใช้รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
ส่วนที่ 3
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต

ข้อ 25   ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(1)  การจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละครั้งและอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิของผู้ถือศุกูกจะระงับลง

(2)  การยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก
ข้อ 26   ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)  จัดให้มีศุกูกทรัสตีและจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงานแล้ว โดยต้องจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์และจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก

(2)  ดำเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสำคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือสั่งซื้อศุกูกนี้ มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น

(3)  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเป็นทรัสตีในธุรกรรมที่เกี่ยวกับศุกูก

(4)  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ การแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์และไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดของประกาศนี้ และให้ส่งคู่ฉบับสัญญาซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้สำนักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลงนามหรือวันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบดูได้ และในกรณีที่เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่มีผลต่อผลประโยชน์ตอบแทนหรือการคืนเงินลงทุนของศุกูก  ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกส่งสำเนาสัญญาการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต่อสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยในเวลาเดียวกันนั้นด้วย

(5)  ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาก่อตั้งทรัสต์ซึ่งต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือศุกูก หนังสือนัดประชุมผู้ถือศุกูกต้องระบุอย่างชัดเจนถึงสาเหตุแห่งการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาและผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นกับผู้ถือศุกูกเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ถือศุกูกด้วย

(6)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงศุกูกทรัสตีตามที่สัญญาก่อตั้งทรัสต์หรือกฎหมายกำหนด ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้ผู้ถือศุกูกทราบภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาก่อตั้งทรัสต์ และให้แจ้งต่อสำนักงานตามวิธีการที่สำนักงานกำหนดภายในระยะเวลาเดียวกันนั้นด้วย

ข้อ 27   ในกรณีที่สำนักงานอนุญาตให้เสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการ ทรัสตีผู้ออกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ภายใต้โครงการดังกล่าวได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือรุ่นที่เสนอขายแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

(1)  ศุกูกระยะสั้นที่เสนอขายในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่นเป็นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งมีข้อผูกพันเกี่ยวกับการออกศุกูกระยะสั้นเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันเกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูก

(2)  ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นไว้ตามข้อ 45 มีผลใช้บังคับ

(3)  มูลค่าการเสนอขายครั้งใดเมื่อรวมกับศุกูกระยะสั้นอื่นที่ยังไม่ครบอายุ มีมูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 45

ข้อ 28   ให้การอนุญาตเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการสิ้นสุดลงเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
(1)  ทรัสตีผู้ออกศุกูกหรือผู้ระดมทุนมีลักษณะไม่เป็นไปตามข้อ 24
(2)  ทรัสตีผู้ออกศุกูกไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ 27
หมวด 3
การเสนอขายศุกูกในวงจำกัดในประเทศไทย

ข้อ 29   การพิจารณาลักษณะการเสนอขายศุกูกในวงจำกัด ให้นำหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะการขายในวงจำกัดของการเสนอขายหุ้นกู้และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้ที่ออกใหม่ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลม
ส่วนที่ 1
การจดข้อจำกัดการโอน และการอนุญาต

ข้อ 30   ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจำกัด หากได้จดข้อจำกัดการโอนศุกูกที่จะเสนอขายกับสำนักงานแล้ว ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับอนุญาตจากสำนักงานให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ตามหมวดนี้ โดยการยื่นจดข้อจำกัดการโอนนั้นให้มีเอกสารดังต่อไปนี้

(1)  คำรับรองว่าผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย

(2)  คำขออนุญาตเป็นทรัสตีผู้ออกศุกูก เฉพาะกรณีที่ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นทรัสตี
(3)  ร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์เพื่อรองรับการออกศุกูก
(4)  สำเนาความเห็นของที่ปรึกษาชะรีอะฮ์ซึ่งเห็นว่าศุกูกดังกล่าวมีลักษณะเป็นไปตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว
(5)  หนังสือขอจดข้อจำกัดการโอนศุกูกที่ขออนุญาต
(6)  เอกสารอื่นใดตามที่สำนักงานประกาศกำหนดเพิ่มเติม

ข้อ 31   ข้อจำกัดการโอนตามข้อ 30(5) ต้องมีข้อความซึ่งแสดงว่าทรัสตีผู้ออกศุกูกจะไม่รับจดทะเบียนการโอนศุกูกไม่ว่าทอดใด ๆ หากการโอนศุกูกดังกล่าวจะทำให้ศุกูกที่เสนอขายในครั้งนั้นไม่สามารถคงลักษณะการเสนอขายในวงจำกัดได้ตามหมวดนี้  เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต

ข้อ 32   ในกรณีที่เป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ทั้งจำนวนต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการดังต่อไปนี้ โดยให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายตราสารหนี้

ที่ออกใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องดำเนินการดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(1)  การจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของศุกูกก่อนการเสนอขายศุกูกในแต่ละครั้งและอย่างต่อเนื่องจนกว่าสิทธิของผู้ถือศุกูกจะระงับลง

(2)  การยื่นคำขอให้สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยพิจารณารับขึ้นทะเบียนศุกูก

ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ในวงจำกัดในกรณีอื่นใดนอกจากการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องไม่โฆษณาการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ และหากจะมีการแจกจ่ายเอกสารประกอบการเสนอขาย ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องแจกจ่ายเอกสารให้เฉพาะ

บุคคลที่มีลักษณะหรือมีจำนวนอยู่ในวงจำกัดตามที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
ข้อ 33   ให้นำความในข้อ 26(3) (4) (5) และ (6) มาใช้บังคับกับทรัสตีผู้ออกศุกูกด้วย
โดยอนุโลม  และทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องดำเนินการหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ด้วย

(1)  ดำเนินการให้มีการเปิดเผยเรื่องข้อจำกัดการโอนศุกูกในแบบแสดงรายการข้อมูล หรือเอกสารอื่นที่ใช้ในการเสนอขายศุกูกนั้น รวมทั้งในใบศุกูก และในการจัดทำทะเบียนผู้ถือศุกูก ต้องมีการตรวจสอบผู้ขอลงทะเบียน และปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อจำกัดการโอนที่สำนักงานรับจดทะเบียนไว้แล้วด้วย

(2)  แต่งตั้งศุกูกทรัสตีและจัดทำสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้เป็นไปตามสาระของร่างสัญญาก่อตั้งทรัสต์ที่ได้ยื่นไว้ในข้อ 30(3) โดยต้องจัดทำและจัดส่งคู่ฉบับสัญญาดังกล่าวต่อสำนักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก

(3)  ดำเนินการให้ใบจองซื้อมีข้อความที่มีนัยสำคัญว่าการลงนามจองซื้อหรือสั่งซื้อศุกูกนี้ มีผลเท่ากับผู้ซื้อยินยอมผูกพันอย่างน้อยในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก)  ยินยอมผูกพันตามสัญญาก่อตั้งทรัสต์ของศุกูกนั้น
(ข)  รับทราบเรื่องข้อจำกัดการโอนของศุกูกดังกล่าว
(4)  ดำเนินการให้ศุกูกที่ออกตามหมวดนี้เป็นประเภทระบุชื่อผู้ถือ
หมวด 4
การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ

ข้อ 34   ศุกูกที่ขออนุญาตเสนอขายตามหมวดนี้ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(1)  มีข้อตกลงที่จะชำระค่าตอบแทนและไถ่ถอนศุกูกเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ และ

(2)  เป็นศุกูกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศทั้งจำนวนให้นำความในข้อ 12 และส่วนที่ 3 ของหมวด 1 มาใช้บังคับกับหมวดนี้ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 35   ให้ผู้ที่ประสงค์จะเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานประกาศกำหนด และให้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ดังกล่าวตามอัตราที่กำหนดไว้ในประกาศเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียม

ข้อ 36   เมื่อผู้ขออนุญาตได้ยื่นคำขออนุญาตแล้ว สำนักงานจะแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายในสามวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับคำขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ครบถ้วน

ส่วนที่ 1
หลักเกณฑ์การอนุญาต

ข้อ 37   ผู้ยื่นคำขออนุญาตตามข้อ 35 จะได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ต่อเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)  สามารถแสดงได้ว่าการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ที่ยื่นขออนุญาตจะกระทำต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ
(2)  สามารถแสดงได้ว่าการซื้อขายหรือการโอนศุกูกที่ยื่นขออนุญาตไม่ว่าทอดใด ๆ จะกระทำในต่างประเทศ

(3)  รับรองว่าผู้ขออนุญาตได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศนี้ และได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างดีที่สุดเพื่อให้สัญญาก่อตั้งทรัสต์สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย

ส่วนที่ 2
เงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติภายหลังได้รับอนุญาต

ข้อ 38   ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกดำเนินการดังต่อไปนี้
(1)  ส่งสัญญาก่อตั้งทรัสต์ให้สำนักงานก่อนเริ่มการเสนอขายศุกูก
(2)  รายงานผลการขายศุกูกตามที่สำนักงานประกาศกำหนดโดยรายงานดังกล่าวให้กระทำภายในสิบห้าวันนับแต่วันปิดการเสนอขาย

(3)  แจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบถึงการขายศุกูกต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศภายในสามวันทำการนับแต่วันปิดการเสนอขายโดยให้แนบเอกสารประกอบการเสนอขายไปพร้อมกับการแจ้งดังกล่าวด้วย

ภาค 2
การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

ข้อ 39   การเสนอขายศุกูกโดยทรัสตีผู้ออกศุกูกหรือผู้ถือศุกูกให้อยู่ภายใต้บังคับของหมวดนี้  เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการยกเว้นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายศุกูก

หมวด  1
วิธีการยื่น และค่าธรรมเนียม

ข้อ 40   ให้ผู้เสนอขายศุกูกยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามที่กำหนดในหมวด 2 และร่างหนังสือชี้ชวนตามแบบที่กำหนดตามมาตรา 72 ต่อสำนักงาน โดยให้ผู้เสนอขายปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)  ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน พร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงานในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์ จำนวนสามชุด

(2)  ยื่นเอกสารสรุปลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของตราสาร (fact sheet) ซึ่งมีรายละเอียดสอดคล้องกับแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

(3)  ส่งข้อมูลในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการรับส่งข้อมูลตามที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน
(4)  ข้อมูลที่ผู้เสนอขายศุกูกยื่นต่อสำนักงานทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต้องมีข้อความถูกต้องตรงกัน

(5)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ซึ่งทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน  ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องจัดให้ผู้ระดมทุนเป็นผู้ร่วมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงาน

ในการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกแนบเอกสารที่ผู้ระดมทุนลงนามผูกพันว่าจะดำเนินการจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของผู้ระดมทุนตามภาค 4 ด้วย

(6)  ในกรณีที่ผู้ถือศุกูกประสงค์จะเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ให้ผู้ถือศุกูกจัดส่งหนังสือของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุนที่แจ้งต่อสำนักงานว่าได้ทราบถึงการเสนอขายศุกูกของผู้ถือศุกูกนั้นแล้ว และทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องจัดทำและส่งงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุนตามภาค 4

ข้อ 41   ให้ผู้เสนอขายศุกูกชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล การจดทะเบียน และการยื่นคำขอต่าง ๆ ในวันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล

หมวด 2
แบบแสดงรายการข้อมูล

ข้อ 42   การเสนอขายศุกูกต่อผู้ลงทุนสถาบันหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ซึ่งมีข้อจำกัดการโอนหรือเงื่อนไขการโอนให้จำกัดอยู่ในกลุ่มผู้ลงทุนดังกล่าว ให้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดังต่อไปนี้

(1)  การเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่หลายรุ่นหรือหลายครั้งที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 43 ให้ยื่นแบบ 69-SK ท้ายประกาศนี้ ก่อนการเสนอขายศุกูกระยะสั้นครั้งแรกและเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้วให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เสนอขาย

(2)  การเสนอขายศุกูกที่นอกเหนือจากกรณีตาม (1) ให้ยื่นแบบ 69-SK ท้ายประกาศนี้ทุกครั้งก่อนการเสนอขายศุกูกนั้นในแต่ละครั้ง
ข้อ 43   การเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่จะได้ประโยชน์จากการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 42(1) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  เป็นศุกูกระยะสั้นประเภทและชนิดเดียวกัน รวมทั้งมีข้อผูกพันที่เกี่ยวกับการออกศุกูกระยะสั้นเป็นอย่างเดียวกัน แต่ไม่รวมถึงข้อผูกพันที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ตอบแทนและอายุของศุกูกดังกล่าว

(2)  ระยะเวลาการเสนอขายในแต่ละครั้งหรือแต่ละรุ่นอยู่ในช่วงหนึ่งปีนับแต่วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลที่ยื่นไว้ตามข้อ 42(1) มีผลใช้บังคับ

(3)  มูลค่าการเสนอขายครั้งใดเมื่อรวมกับศุกูกระยะสั้นอื่นที่ยังไม่ครบอายุ มีมูลค่าไม่เกินกว่ามูลค่าที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลที่ได้ยื่นไว้ตามข้อ 42(1)

ข้อ 44   การเสนอขายศุกูกแก่ประชาชนทั่วไป หรือที่ไม่เป็นไปตามลักษณะในข้อ 42 ให้ยื่นแบบ 69-SUKUK ท้ายประกาศนี้ทุกครั้งก่อนการเสนอขาย  เว้นแต่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 45

ข้อ 45   การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลสำหรับการเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่แบบเป็นโครงการตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 27 ให้ยื่นแบบ 69-SUKUK ท้ายประกาศนี้ก่อนการเสนอขายศุกูกครั้งแรกของโครงการ และเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ทรัสตีผู้ออกศุกูกสามารถเสนอขายศุกูกระยะสั้นที่ออกใหม่ภายใต้แบบแสดงรายการข้อมูลดังกล่าวโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งหรือรุ่นที่เสนอขาย แต่ระยะเวลาและมูลค่าการเสนอขายต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 27(2) และ (3)

ข้อ 46   การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามข้อ 44 หรือข้อ 45 และร่างหนังสือชี้ชวนการเสนอขายศุกูกดังกล่าว ต้องมีที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบเป็นผู้ร่วมจัดทำและรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล

ข้อ 47   งบการเงินและงบการเงินรวมของทรัสตีผู้ออกศุกูกและของผู้ระดมทุนที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดตามความในมาตรา 56 โดยอนุโลม

ข้อ 48   ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายศุกูก หากผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลได้เปิดเผยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มิได้ระบุอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะรายเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของการลงทุน หรือการตัดสินใจลงทุน ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต้องดำเนินการให้มีการเปิดเผยข้อเท็จจริง ดังกล่าวเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวนโดยพลันภายในระยะเวลาดังนี้

(1)  ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลยังไม่มีผลใช้บังคับ ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวก่อนวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับ
(2)  ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับแล้ว ต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวภายในวันทำการถัดจากวันที่ได้เปิดเผยข้อเท็จจริงต่อบุคคลนั้น

ข้อ 49   ในกรณีที่ผู้เสนอขายศุกูกมีการเสนอขายศุกูกชนิดหรือรุ่นเดียวกันนั้นในต่างประเทศด้วย  ข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงานต้องมีรายละเอียดไม่น้อยกว่าข้อมูลที่ได้เปิดเผยในการเสนอขายศุกูกนั้นในต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นข้อมูลในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับการเสนอขายศุกูกในประเทศ

หมวด 3
อำนาจของสำนักงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล

ข้อ 50   ให้สำนักงานมีอำนาจผ่อนผันการเปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลตามที่กำหนด ในประกาศนี้ได้ หากผู้เสนอขายศุกูกแสดงได้ว่ามีเหตุอันควรที่จะไม่แสดงรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล  ทั้งนี้ ข้อมูลที่ขอผ่อนผันดังกล่าวต้องมิใช่ข้อมูลที่กำหนดตามมาตรา 69(1) ถึง (10) และรายละเอียดของข้อมูลนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 51   ในการพิจารณาข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน หากสำนักงานเห็นว่ามีเหตุจำเป็นและสมควรเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่มีนัยสำคัญเพียงพอต่อการตัดสินใจลงทุน ให้สำนักงานมีอำนาจกำหนดให้ผู้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลดำเนินการดังต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด

(1)  ชี้แจง หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล หรือส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม

(2)  จัดให้มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นอิสระจัดทำความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวน

หากผู้เสนอขายศุกูกไม่ดำเนินการตามที่สำนักงานกำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้เสนอขายศุกูกไม่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานอีกต่อไป

ในการกำหนดให้ผู้เสนอขายศุกูกดำเนินการตามวรรคหนึ่ง สำนักงานอาจกำหนดให้ผู้เสนอขายศุกูกเปิดเผยการสั่งการ การดำเนินการ ข้อสังเกตของสำนักงาน หรือคำชี้แจงของผู้เสนอขายศุกูกผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดด้วยก็ได้

หมวด 4
การรับรองข้อมูล

ข้อ 52   ให้บุคคลดังต่อไปนี้ลงลายมือชื่อเพื่อรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูล

(1)  ในกรณีที่เป็นการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลโดยทรัสตีผู้ออกศุกูก  การลงลายมือชื่อของทรัสตีผู้ออกศุกูกในแบบต่าง ๆ ให้เป็นดังนี้

(ก)  แบบ 69-SK  ให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันหรือกรรมการที่มีตำแหน่งบริหารสูงสุดที่ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันลงลายมือชื่อ

(ข)  แบบ 69-SUKUK ให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดสายงานบัญชีลงลายมือชื่อ

(2)  การเสนอขายโดยผู้ถือศุกูก ให้ผู้ถือศุกูกลงลายมือชื่อ ซึ่งในกรณีที่ผู้ถือศุกูกเป็นนิติบุคคลให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลทุกคนลงลายมือชื่อ  ในการนี้ ผู้ถือศุกูกต้องจัดให้กรรมการทุกคนและผู้ที่ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชีของทรัสตีผู้ออกศุกูกลงลายมือชื่อด้วย

(3)  การเสนอขายศุกูกที่ได้จัดให้มีที่ปรึกษาทางการเงิน ให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันที่ปรึกษาทางการเงินลงลายมือชื่อ
ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน การลงลายมือชื่อตามวรรคหนึ่ง (1) ให้ใช้บังคับกับผู้ระดมทุนด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 53   ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นและสมควรทำให้บุคคลที่ต้องลงนามเพื่อนิติบุคคลตามที่กำหนดในข้อ 52 ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นิติบุคคลดังกล่าวปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  เว้นแต่ได้รับการผ่อนผันจากสำนักงาน

(1)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากการที่บุคคลดังกล่าวอยู่ในภาวะไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ เนื่องจากเจ็บป่วยทางร่างกายหรือทางจิต ผู้เสนอขายศุกูกไม่จำต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อในแบบแสดงรายการข้อมูล

(2)  หากเหตุที่ทำให้บุคคลดังกล่าวคนใดไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ เกิดจากกรณีอื่นนอกจากที่ระบุใน (1) เมื่อเหตุดังกล่าวหมดสิ้นไป ให้ผู้เสนอขายศุกูกจัดให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อทันที เพื่อให้แบบแสดงรายการข้อมูลมีผลใช้บังคับได้ตามข้อ 54

หมวด 5
วันมีผลใช้บังคับของแบบแสดงรายการข้อมูล
และร่างหนังสือชี้ชวน

ข้อ 54   ภายใต้บังคับมาตรา 75 ให้แบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับเมื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1)  ในกรณีเป็นการเสนอขายศุกูกที่ออกใหม่ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตตามมาตรา 33 ผู้เสนอขายศุกูกต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายศุกูกที่ออกใหม่นั้นแล้ว
(2)  ผู้เสนอขายศุกูกได้ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานประกาศกำหนด
(3)  ผู้เสนอขายศุกูกได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลและได้เปิดเผยข้อมูลตามข้อ 51 วรรคสาม (ถ้ามี) แล้ว
(4)  เมื่อพ้นกำหนดเวลาดังนี้

(ก)  ห้าวันทำการนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-SK ตามข้อ 42 ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูกหรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสำคัญซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)

(ข)  สิบสี่วันนับแต่วันที่สำนักงานได้รับแบบ 69-SUKUK ตามข้อ 44 หรือข้อ 45 ที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งหลังสุด (ไม่รวมข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูกหรือข้อมูลอื่นที่มิใช่ข้อมูลสำคัญ ซึ่งสำนักงานผ่อนผันให้แก้ไขเพิ่มเติมได้)

(5)  ผู้เสนอขายศุกูกได้ระบุข้อมูลตามแบบแสดงรายการข้อมูลครบถ้วนแล้ว
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามวรรคหนึ่ง (4) ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายศุกูกให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้
(1)  จำนวนและราคาศุกูกที่เสนอขาย
(2)  ระยะเวลาของการเสนอขาย
(3)  ลักษณะศุกูกที่เสนอขาย
(4)  รายละเอียดเกี่ยวกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรร
(5)  ข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายศุกูกหรือที่มีลักษณะทำนองเดียวกันหรือเกี่ยวกับข้อมูลตาม (1) (2) (3) และ (4)
ภาค 3
การจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูก

ข้อ 55   ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรศุกูกที่ออกใหม่โดยอนุโลม

ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน คำว่า “บริษัทที่ออกหลักทรัพย์” ตามประกาศดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหลักทรัพย์  นอกจากจะหมายถึงทรัสตีผู้ออกศุกูกแล้ว  ให้หมายความรวมถึงผู้ระดมทุนด้วย ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องจัดให้มีการแจกเอกสารสรุปลักษณะสำคัญและความเสี่ยงของตราสาร (fact sheet) ไปพร้อมกับการแจกใบจองซื้อศุกูกด้วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีสาระตรงตามร่างเอกสารที่ยื่นต่อสำนักงานตามข้อ 40(2) ซึ่งผ่านการพิจารณาของสำนักงานแล้ว

ภาค 4
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกและผู้ระดมทุน

ข้อ 56   ให้นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ มาใช้บังคับกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของทรัสตีผู้ออกศุกูกโดยอนุโลม แต่ไม่รวมถึงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีที่แนบท้ายประกาศดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ให้ใช้แบบ 56-SUKUK ท้ายประกาศนี้แทน

ในกรณีที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากผู้ระดมทุน ข้อมูลที่ทรัสตีผู้ออกศุกูกต้องเปิดเผยตามหลักเกณฑ์ในวรรคหนึ่ง ให้หมายถึงข้อมูลดังต่อไปนี้

(1)  ข้อมูลของกองทรัสต์
(2)  ข้อมูลของผู้ระดมทุน

ข้อ 57   งบการเงินของกองทรัสต์และงบการเงินรวมของผู้ระดมทุนที่ต้องเปิดเผยตามข้อ 56 วรรคสอง ต้องผ่านการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีที่สำนักงานให้ความเห็นชอบ

ภาค 5
วันมีผลใช้บังคับของประกาศ

ข้อ 58   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  16 มกราคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่  10  มกราคม พ.ศ. 2554
(นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
หมายเหตุ : เหตุผลในการออกประกาศฉบับนี้ คือ เพื่อทำให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่สอดคล้องตามหลักศาสนาอิสลามซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาตลาดทุนไทย โดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ระดมทุนและผู้ลงทุน จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง