ข่าวอินโฟเควสท์
17:06 รมช.พาณิชย์ ลงพื้นที่จ.สุราษฎร์ธานี แนะใช้ช่องทางเอฟทีเอผลักดันส่งออกสินค้าเกษตรเพิ่ม   นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพ…
17:03 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) CPF 200,000 5,350…
17:03 BIG LOT: วันนี้ TLGF มูลค่าสูงสุด 125 ลบ.ราคาเฉลี่ย 25 บ./หุ้น   พบ TLGF มีมูลค่าสูงสุด 125 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 25 บาท รายงานหลังปิดทำการซ…
17:00 World Today: สรุปข่าวต่างประเทศประจำวันที่ 19 กันยายน 2562   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ได้ออกแถลงการณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน …
16:55 "สมคิด" ระบุการลดดอกเบี้ยไม่ใช่ที่สุดของเครื่องมือดูแลเศรษฐกิจ มองไทยลงทุนน้อยเกินไปส่งผลเงินบาทแข็งค่าหนักขึ้น   นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนา…

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 20/2562 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 5)

ข่าวหุ้น-การเงิน ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 15:19:27 น.
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กธ. 20/2562
เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชน
ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์
ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
(ฉบับที่ 5)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  และมาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562  คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2560  เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 16/2562  เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(11)  การให้คำแนะนำโดยการเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนที่จัดทำในต่างประเทศ ในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอาเซียน ศุกูกซึ่งออกและเสนอขายในประเทศอาเซียน หรือหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีความซับซ้อนซึ่งออกและเสนอขายในประเทศอาเซียน ที่มีลักษณะดังนี้ครบถ้วน

(ก)  เป็นบทวิเคราะห์การลงทุนที่มีการจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (Memorandum of Understanding on the Cross-border Publication of Research Report under the ASEAN Capital Market Professional Mobility Framework)

(ข)  ผู้จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนนั้น (home country)

(ค)  มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนแก่ผู้ลงทุนในลักษณะเดียวกันกับการเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนในประเทศที่จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนนั้น (home country)

(ง)  ได้รับความยินยอมจากผู้จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนให้เผยแพร่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย

(จ)  เป็นบทวิเคราะห์การลงทุนที่ตรงตามต้นฉบับ ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมอันทำให้ต่างไปจากต้นฉบับเดิม และระบุว่าได้จัดทำโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตาม (ข)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป
ประกาศ  ณ  วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562
(นายวรวิทย์  จำปีรัตน์)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่มา: http://www.sec.or.th/
ข่าวที่เกี่ยวข้อง