ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ. 20/2562 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 5)

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 15, 2019 15:19 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ กธ. 20/2562

เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชน

ที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์

ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน

(ฉบับที่ 5)

________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 และมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และมาตรา 4/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (11) ของข้อ 3 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 1/2560 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 16/2562 เรื่อง การกำหนดลักษณะการให้คำแนะนำแก่ประชาชนที่ไม่ถือเป็นการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(11) การให้คำแนะนำโดยการเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนที่จัดทำในต่างประเทศ ในหุ้นที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศอาเซียน ศุกูกซึ่งออกและเสนอขายในประเทศอาเซียน หรือหน่วยลงทุนหรือตราสารหนี้ที่ไม่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่มีความซับซ้อนซึ่งออกและเสนอขายในประเทศอาเซียน ที่มีลักษณะดังนี้ครบถ้วน

(ก) เป็นบทวิเคราะห์การลงทุนที่มีการจัดทำขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศที่มีการลงนามในโครงการตามความร่วมมือภายในกลุ่มประเทศอาเซียน (Memorandum of Understanding on the Cross-border Publication of Research Report under the ASEAN Capital Market Professional Mobility Framework)

(ข) ผู้จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนต้องได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานกำกับดูแลในประเทศที่จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนนั้น (home country)

(ค) มีการเผยแพร่บทวิเคราะห์การลงทุนแก่ผู้ลงทุนในลักษณะเดียวกันกับการเผยแพร่แก่ผู้ลงทุนในประเทศที่จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนนั้น (home country)

(ง) ได้รับความยินยอมจากผู้จัดทำบทวิเคราะห์การลงทุนให้เผยแพร่ได้โดยชอบด้วยกฎหมายในประเทศไทย

(จ) เป็นบทวิเคราะห์การลงทุนที่ตรงตามต้นฉบับ ไม่มีการดัดแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมอันทำให้ต่างไปจากต้นฉบับเดิม และระบุว่าได้จัดทำโดยผู้ที่ได้รับอนุญาตหรือขึ้นทะเบียนตาม (ข)”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายวรวิทย์ จำปีรัตน์)

ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่มา: http://www.sec.or.th/


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ