ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สธ. 55/2562 เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday August 7, 2019 14:26 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่ สธ. 55/2562

เรื่อง วันหยุดทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจ

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563

__________________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 110 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และข้อ 2 วรรคหนึ่ง แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทธ. 88/2552 เรื่อง การเปิดทำการและหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 สำนักงานออกประกาศกำหนดวันหยุด ทำการของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2563 ไว้ดังต่อไปนี้

     1. วันพุธ       1 มกราคม      วันขึ้นปีใหม่
     2. วันจันทร์      10 กุมภาพันธ์     วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา (วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563)
     3. วันจันทร์      6 เมษายน      วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
     4. วันจันทร์      13 เมษายน      วันสงกรานต์
     5. วันอังคาร      14 เมษายน      วันสงกรานต์
     6. วันพุธ       15 เมษายน      วันสงกรานต์
     7. วันศุกร์       1 พฤษภาคม      วันแรงงานแห่งชาติ
     8. วันจันทร์      4 พฤษภาคม      วันฉัตรมงคล
     9. วันพุธ       6 พฤษภาคม      วันวิสาขบูชา
     10. วันพุธ       3 มิถุนายน      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
     11. วันจันทร์      6 กรกฎาคม      วันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา(วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)
     12. วันอังคาร     28 กรกฎาคม     วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
     13. วันพุธ       12 สิงหาคม      วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
     14. วันอังคาร     13 ตุลาคม      วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
     15. วันศุกร์      23 ตุลาคม      วันปิยมหาราช
     16. วันจันทร์      7 ธันวาคม      วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2563)

     17. วันพฤหัสบดี     10 ธันวาคม      วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ
     18. วันพฤหัสบดี     31 ธันวาคม      วันสิ้นปี

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกแห่งในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี และวันตรุษจีน เป็นการเพิ่มเติม หากวันตรุษดังกล่าว ไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)

เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ที่มา: http://www.sec.or.th/


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ