ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สลธ. 50/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 9, 2021 15:16 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สลธ. 50/2564 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 2)
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกำหนดการประกอบ
ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 และข้อ 11 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลธ. 18/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ล.ต. ออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1  ให้ยกเลิกความในข้อ 1 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สลธ. 35/2561 เรื่อง การให้ความเห็นชอบเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
     ?ข้อ 1  การยื่นคำขอรับความเห็นชอบเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลให้เป็นไปตามแบบและวิธีการที่จัดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบคำขอที่ถูกต้องครบถ้วนตามคู่มือสำหรับประชาชนโดยรวมถึงเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) เอกสารที่แสดงถึงการไม่มีลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้บริหารของ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ว่าด้วยการกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล
          (2) เอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรม เว้นแต่กรรมการหรือผู้บริหารของ
ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารของบุคคลดังนี้อยู่แล้ว
(ก) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งอื่น
(ข) บริษัทหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(ค) ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า?
          ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
                 ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564     (นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล)
     เลขาธิการ
     สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     ที่มา: http://www.sec.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ