ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.4/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 15, 2022 11:12 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กธ.4/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 14)
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10(1) และมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
          ข้อ 1  ให้ยกเลิกความในข้อ 11/2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 7/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
          ?ข้อ 11/2  ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องคัดกรองสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการแก่ลูกค้า โดยสินทรัพย์ดิจิทัลที่นำมาให้บริการต้องไม่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
          (1) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
          (2) เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม (privacy coin) โดยมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้
(ก) สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน และปริมาณ
การโอน
(ข) สินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือสามารถควบคุม
การปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน หรือปริมาณการโอนได้
(ค) สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีลักษณะอื่นใดตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด?
          ข้อ 2  ในกรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลมีการให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล
ที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมตามข้อ 11/2(2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 19/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศนี้ อยู่แล้วก่อนหรือในวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถให้บริการลูกค้าในการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรมที่มีอยู่แล้วนั้นต่อไปได้ ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
          (1) ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน
และปริมาณการโอน ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการให้ลูกค้าเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรม อย่างน้อยดังนี้
(ก) เลขกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ของผู้โอนและผู้รับโอน
(ข) ชื่อเจ้าของกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้โอนและผู้รับโอน
(ค) ข้อมูลเลขบัตรประชาชน เลขทะเบียนนิติบุคคล หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ของผู้โอนและผู้รับโอน
          (2) ในกรณีที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกสร้างขึ้นโดยกำหนดสิทธิให้กับผู้ถือสามารถควบคุมการปกปิดข้อมูลผู้โอน ผู้รับโอน หรือปริมาณการโอนได้ ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการให้ลูกค้าไม่ใช้สิทธิปกปิดข้อมูลการทำธุรกรรม
          ให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในโอกาสแรก
ที่สามารถทำได้ แต่ต้องไม่เกินกว่า 3 เดือนนับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ
          ข้อ 3  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
                 ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2565     (นายพิชิต อัคราทิตย์)
     ประธานกรรมการ
     คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     ที่มา: http://www.sec.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ