ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 24/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday August 25, 2022 15:16 —ประกาศ ก.ล.ต.

ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กม. 24/2565 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต (ฉบับที่ 2)
     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 10(2) แห่งพระราชกำหนด
การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ ก.ล.ต. ออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้
     ข้อ 1  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (11) ในบทนิยามคำว่า ?ผู้ได้รับใบอนุญาต? ของข้อ 2
แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
     ?(11) การเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล?
     ข้อ 2  ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า ?การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล? ต่อจากบทนิยามคำว่า ?ค่าธรรมเนียม? ในข้อ 2 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
??การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล? หมายความว่า  การให้บริการลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) การรับฝากหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ
(2) การบริหารจัดการกุญแจเข้ารหัส (cryptographic key) หรือสิ่งอื่นใดที่ต้อง
เก็บรักษาเป็นความลับ เพื่อใช้อนุมัติการโอนหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีอำนาจเบ็ดเสร็จหรือบางส่วน?
     ข้อ 3  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8/1 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563
?ข้อ 8/1  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทการเป็นผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ชำระค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.001 ของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิของลูกค้าภายใต้การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลในรอบปีปฏิทิน แต่สูงสุดไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยนำมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลสุทธิของลูกค้าภายใต้การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล ณ สิ้นวันทำการสุดท้ายของแต่ละเดือนมาถัวเฉลี่ย
ในกรณีที่อัตราค่าธรรมเนียมที่คำนวณได้ตามวรรคหนึ่งมีจำนวนน้อยกว่า 250,000 บาท ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำปีละ 250,000 บาท?
ข้อ 4  ให้ยกเลิกความในข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 9  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมีการประกอบธุรกิจไม่เต็มปีปฏิทิน ให้การคำนวณอัตราค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8/1 หรืออัตราค่าธรรมเนียมคงที่ตามข้อ 8 เป็นไปตามสัดส่วนจำนวนเดือนที่มีการประกอบธุรกิจ (monthly pro-rate) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีที่
ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. เพิกถอนใบอนุญาต หรือสั่งระงับการดำเนินกิจการ?
ข้อ 5  ให้ยกเลิกความใน (2) ของข้อ 10 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?(2) ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8/1 ชำระค่าธรรมเนียม
ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยให้แบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้
    (ก) งวดแรก ให้ชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8/1 หรือข้อ 9 ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีนั้น เว้นแต่ในกรณีการเริ่มประกอบกิจการหรือการกลับมา
เริ่มประกอบกิจการ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในวันที่เริ่มประกอบกิจการ หรือวันที่กลับมาเริ่มประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี
 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ 8/1 เริ่มประกอบกิจการหรือกลับมา
เริ่มประกอบกิจการอยู่ก่อนวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวชำระค่าธรรมเนียมขั้นต่ำตามวรรคหนึ่ง ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567
    (ข) งวดที่สอง ให้ชำระค่าธรรมเนียมส่วนที่เกินกว่าค่าธรรมเนียมตาม (ก)
ภายในวันที่ 31 มกราคมของปีถัดไป?
ข้อ 6  ให้ยกเลิกความในข้อ 15 และข้อ 16 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กม. 31/2563 เรื่อง การกำหนดค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลตามที่ได้รับใบอนุญาต ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
?ข้อ 15  ในการยื่นชำระค่าธรรมเนียมหรือขอรับคืนค่าธรรมเนียมตามประกาศนี้
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทำและยื่นรายละเอียดรายงานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้
ตามแบบและวิธีการที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
ข้อ 16  เพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าธรรมเนียมรายปี ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
คำนวณมูลค่าการซื้อ ขาย หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล รวมทั้งมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัลภายใต้
การให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาททุกรายการ?
          ข้อ 7  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป
                 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565


     (นายพิชิต อัคราทิตย์)
     ประธานกรรมการ
     คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

     ที่มา: http://www.sec.or.th/

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ