ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. ดีแทค ไตรเน็ต” เป็น “AA” จาก “AA+” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday January 23, 2019 10:55 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งลดอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เป็นระดับ “AA” จาก “AA+” ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ “คงที่” โดยการทบทวนอันดับเครดิตในครั้งนี้ปรับเปลี่ยนตามการลดอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (ได้รับอันดับเครดิต “AA”/“Stable” จากทริสเรทติ้ง) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัท ทั้งนี้ ตามวิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่ม (Group Rating Methodology) ของทริสเรทติ้ง บริษัทเป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ดังนั้น อันดับเครดิตของบริษัทจะมีระดับเท่ากับอันดับเครดิตของบริษัทแม่และจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันเสมอ

ในการประเมินอันดับเครดิต ทริสเรทติ้งยังพิจารณาถึงสถานะทางการตลาดในการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ภายในประเทศของบริษัทด้วย อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวก็ลดทอนลงจากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงในตลาดและการลงทุนในระดับสูงของบริษัทเพื่อขยายโครงข่ายซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของโทรศัพท์เคลื่อนที่

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น โดยพิจารณาจากการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทแม่ รวมถึงการมีฐานลูกค้าขนาดใหญ่ บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีส่วนในการควบคุมการดำเนินงานของบริษัทอย่างเต็มที่โดยผ่านช่องทางการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์โครงข่ายร่วมกันกับบริษัทแม่ในการให้บริการแก่ลูกค้าอีกด้วย ทั้งนี้ การให้บริการเทคโนโลยี 2G (Second Generation) บนคลื่นความถี่ภายใต้ระบบสัมปทานของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได้หมดอายุลงเมื่อเดือนกันยายน 2561 และลูกค้าทั้งหมดรวมถึงระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ของบริษัทแม่จะย้ายไปอยู่บนโครงข่ายของบริษัทแทน

ทริสเรทติ้งเชื่อว่าบริษัทจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบริษัทแม่ต่อไป รวมถึงจะยังคงได้รับความช่วยเหลือทางการเงินในเวลาที่จำเป็นอันเนื่องมาจากบทบาทที่สำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ด้วยความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างกันดังกล่าว อันดับเครดิตองค์กรของบริษัทจึงมีระดับเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทแม่และจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกันกับอันดับเครดิตของบริษัทแม่

อันดับเครดิตของบริษัทยังได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากการสนับสนุนที่ Telenor ASA (Telenor) มีให้แก่บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ซึ่งเป็นบริษัทแม่ทั้งในด้านการบริหารจัดการ เทคโนโลยี และความช่วยเหลืออื่น ๆ อีกด้วย บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อ Telenor เนื่องจากบริษัทสร้างรายได้ในระดับแนวหน้าในกลุ่มบริษัทที่ Telenor ลงทุนนอกประเทศนอร์เวย์ ความสำคัญดังกล่าวทำให้ทริสเรทติ้งคาดหวังว่า Telenor จะยังคงให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ในเวลาที่จำเป็นต่อไป

ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ทริสเรทติ้งได้ลดอันดับเครดิตองค์กรของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ลงมาเป็นระดับ “AA” จาก “AA+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” โดยการลดอันดับเครดิตในครั้งนี้สะท้อนถึงสถานะทางการเงินของบริษัทที่อ่อนแอลงจากค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจำนวน 9,510 ล้านบาทเพื่อระงับข้อพิพาทที่บริษัทมีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) และจากภาระในการจ่ายชำระค่าคลื่นความถี่ใหม่ที่บริษัทประมูลมาได้เมื่อปีที่แล้ว ภาระทางการเงินจำนวนมากดังกล่าวมีผลลดทอนสถานะทางการเงินของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จนไม่สอดคล้องกับอันดับเครดิตในระดับก่อนหน้านี้

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น ได้ประกาศว่าบริษัทจะระงับข้อพิพาททางกฎหมายภายใต้สัญญาสัมปทานที่มีกับ กสท. ซึ่งยาวนานถึง 27 ปี ในการนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะชำระค่าตอบแทนงวดแรกจำนวน 6,840 ล้านบาทหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบแล้ว ส่วนจำนวนที่เหลือจะทยอยชำระเป็นงวดเมื่อกระบวนการถอนคดีที่ค้างอยู่ในศาลเสร็จสิ้นลง

ทริสเรทติ้งเห็นว่าการชำระค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาทนี้จะช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภาระผูกพันที่จะเกิดขึ้นภายใต้สัญญาสัมปทานลงได้ นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังเห็นว่าบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มีสภาพคล่องมากเพียงพอที่จะจ่ายชำระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ กล่าวคือ บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 26,025 ล้านบาท ณ เดือนกันยายน 2561

ในช่วงครึ่งหลังของปี 2561 บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นได้ทำการประมูลและชนะการประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ (Spectrum) 1800 เมกะเฮิร์ทซ์ (Megahertz -- MHz) และ 900 เมกะเฮิร์ทซ์ โดยคลื่นความถี่เหล่านี้ได้ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่บริษัทเพิ่มเติมจากจำนวนคลื่นความถี่ที่มีอยู่เดิม และเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าของบริษัท อย่างไร

ก็ตาม ใบอนุญาตคลื่นความถี่ทั้ง 2 ใบก็มีต้นทุนสูงกว่า 50,000 ล้านบาทซึ่งเป็นการลงทุนจำนวนมากจนทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลง

ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่นจะต้องทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุกมากยิ่งขึ้นและขยายโครงข่ายเพิ่มเติมเพื่อฟื้นสถานะทางการตลาดของบริษัทกลับคืนมา โดยสมมติฐานขั้นพื้นฐานของทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะใช้เงินลงทุนในการขยายโครงข่ายจำนวน 17,000-20,000 ล้านบาทต่อปีในช่วงปี 2562-2563 ดังนั้น การชำระค่าตอบแทนเพื่อระงับข้อพิพาท รวมถึงค่าใบอนุญาตคลื่นความถี่ และเงินลงทุนในการขยายโครงข่ายจำนวนมากจะทำให้สถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอลง

ณ เดือนกันยายน 2561 บริษัทดีแทค ไตรเน็ตมีลูกค้าจำนวน 21.04 ล้านราย ลดลงจาก 22.1 ล้านราย ณ สิ้นปี 2560 และมีส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อคิดจากจำนวนของลูกค้าอยู่ที่ 23.2% ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 ซึ่งลดลงจาก 24.6% ในปี 2560 ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าภาระหนี้ของบริษัทจะยังคงอยู่ในระดับสูงในอนาคตเมื่อพิจารณาจากต้นทุนค่าใบอนุญาตและเงินลงทุนเพื่อการขยายโครงข่ายก้อนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งก็คาดว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องที่เพียงพอที่จะรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ โดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทแม่และการสนับสนุนที่บริษัทได้รับจากบริษัทแม่อย่างเต็มที่

เนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงความคาดหมายของทริสเรทติ้งว่าสถานะทางการตลาดของบริษัทจะฟื้นคืนกลับมาและบริษัทจะมีผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น นอกจากนี้ ทริสเรทติ้งยังคาดหวังว่าสถานะการเป็นบริษัทย่อยรายสำคัญของบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

ตามวิธีการจัดอันดับเครดิตแบบกลุ่มของทริสเรทติ้ง การเปลี่ยนแปลงใดใดในอันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัทแม่จะส่งผลกระทบต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด
อันดับเครดิตองค์กร: AA
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
DTN197A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AA
DTN207A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AA
DTN213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA
DTN217A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AA
DTN227A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AA
DTN237A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AA
DTN244A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AA
DTN257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 6,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AA
DTN267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 AA
DTN274A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 5,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA
DTN279A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 AA
DTN299A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 AA
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ