ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท “บ. ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล” ที่ระดับ “A/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday February 1, 2019 16:27 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน ไม่มีหลักประกันของบริษัทที่ระดับ “BBB+” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วยเช่นกัน โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้จะนำไปชำระคืนหนี้ระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อกิจการของ NH Hotel Group SA (NHH)

อันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะทางการตลาดที่เข้มแข็งของบริษัทในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร รวมถึงการมีแหล่งรายได้ที่หลากหลายทั้งจากแบรนด์ที่แข็งแกร่งและทำเลที่ตั้งที่ครอบคลุม หากการซื้อกิจการของ NHH ประสบความสำเร็จตามแผนก็จะยิ่งเสริมฐานะทางธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น อีกทั้งยังจะส่งเสริมโอกาสการเติบโตในระยะยาวให้แก่บริษัทอีกด้วย อย่างไรก็ดี ภาระหนี้ของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากจากการซื้อกิจการ ส่งผลกดดันต่อสถานะทางการเงินของบริษัทในระยะสั้นถึงปานกลาง ซึ่งทริสเรทติ้งคาดหวังว่าบริษัทจะดำเนินนโยบายทางการเงินอย่างรอบคอบ และดำเนินการลดหนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาคุณภาพเครดิตของบริษัทเอาไว้

บริษัทได้ซื้อหุ้นของ NHH ในสัดส่วนรวมทั้งสิ้น 94.1% ที่มูลค่า 2.3 พันล้านยูโร หรือประมาณ 8.8 หมื่นล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ในการซื้อกิจการของ NHH เป็นหลัก จึงทำให้ภาระหนี้ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและส่งผลกดดันต่อสถานะการเงินของบริษัท เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีประกันที่มีลักษณะคล้ายทุนจำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อทดแทนเงินกู้ระยะสั้นที่ใช้ในการซื้อกิจการ ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวจะได้รับการบันทึกบัญชีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นในงบดุลของ บริษัทตามมาตรฐานบัญชีไทย ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงคาดว่าจะสามารถบริหารโครงสร้างเงินทุนให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางการเงินที่สำคัญซึ่งจำกัดอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนไม่ให้เกิน 1.75 เท่าได้ อย่างไรก็ตาม

ทริสเรทติ้งมองว่าหุ้นกู้ดังกล่าวมีระดับของสถานะทุนน้อย ทริสเรทติ้งจึงนับรวมหุ้นกู้จำนวน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังกล่าวเป็นหนี้ทั้งจำนวน

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาขายทรัพย์สินบางส่วนออกไปให้แก่บุคคลที่สามรวมทั้งเจรจาหาผู้ร่วมทุนเพื่อให้เข้ามาถือหุ้นบางส่วนของ NHH ตามแผนการบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA (กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย) ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับ 6-7 เท่าในระยะ 1-2 ปีข้างหน้า หลังจากนั้น ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะดำเนินการลดหนี้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ระดับต่ำกว่า 6 เท่าเพื่อที่จะรักษาคุณภาพเครดิตในระดับปัจจุบันเอาไว้

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของบริษัทจากการมีธุรกิจที่หลากหลายทั้งประเภทและทำเลที่ตั้ง โดยทริสเรทติ้งคาดหมายว่าบริษัทจะประสบความสำเร็จในการรวมธุรกิจกับ NHH และจะยังคงมีผลการดำเนินงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะยังคงทำการลดหนี้ต่อไปเพื่อให้มีความคล่องตัวทางการเงินมากพอที่จะรองรับความผันผวนในธุรกิจโรงแรมได้

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

โอกาสในการปรับเพิ่มอันดับเครดิตของบริษัทมีค่อนข้างจำกัดในระยะ 12-18 เดือนข้างหน้าเมื่อพิจารณาจากสถานะทางการเงินของบริษัทในปัจจุบันและแผนการใช้เงินทุนในการซื้อกิจการของ NHH ในขณะที่การปรับลดอันดับเครดิตนั้นอาจเกิดขึ้นได้ในกรณีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ถดถอยลงจากที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ หรือบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่โดยการก่อหนี้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 12 กันยายน 2561

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (MINT)

อันดับเครดิตองค์กร: A

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

MINT193A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 A

MINT205A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 A

MINT213A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT21OA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A

MINT228A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 2,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A

MINT249A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A

MINT255A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 A

MINT283A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A

MINT313A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2574 A

MINT329A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ์ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575 A

MINT18PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 15,000 ล้านบาท BBB+

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 15 ปี A

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ