ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร “Credit Guarantee and Investment Facility” ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 15, 2019 18:40 —ทริส เรตติ้ง

นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของเงินทุน นโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ระมัดระวัง และสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม อันดับเครดิตยังพิจารณาถึงความท้าทายของ CGIF ในการดำเนินงานตามเป้าหมายเชิงกลยุทธ์เนื่องจากความเสี่ยงที่เพิ่มสูงขึ้นจากประเทศที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตสูง

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

ความเป็นสถาบันระหว่างประเทศหนุนอันดับเครดิต

อันดับเครดิตของ CGIF สะท้อนถึงสถานการณ์ความเป็นสถาบันระหว่างประเทศหรือ Supranational Institution ซึ่งทริสเรทติ้งมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ CGIF จะได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากสมาชิกหลักของกลุ่มผู้ร่วมทุนในยามคับขัน ทริสเรทติ้งยังพิจารณาถึงเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มผู้ร่วมทุนที่ CGIF ได้ดำเนินการในการส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคด้วย

ในปี 2560 กลุ่มผู้ร่วมทุนของ CGIF ได้อนุมัติข้อเสนอให้เพิ่มเงินทุนจดทะเบียนของ CGIF สู่ระดับ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2556 โดยไม่มีข้อผูกมัด จากระดับเดิมที่ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ นับตั้งแต่นั้นมา ก็มีการจ่ายเงินเพิ่มทุนเพิ่มขึ้นหลายครั้งจากผู้ร่วมทุนหลายราย โดยทุนจดทะเบียนของ CGIF เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1.054 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2562 โดยที่ ADB เป็นสมาชิกล่าสุดที่ได้เพิ่มทุน การเพิ่มทุนจะทะเบียนของ CGIF ของกลุ่มผู้ร่วมทุนสะท้อนถึงความสามารถและความเต็มใจในการให้ความสนับสนุนด้านการเงิน พร้อมทั้งคงความเห็นหุ้นส่วนระยะยาวกับ CGIF เพื่อบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา

โดยที่ S&P Global Ratings มีการจัดอันดับเครดิตผู้ร่วมทุน 4 อันดับแรกที่มีสัดส่วนของการร่วมทุนใน CGIF มากที่สุดเกือบ 90% ที่ระดับ “A+” ถึง “AAA” อันประกอบด้วย Japan Bank for International Cooperation สาธารณรัฐประชาชนจีน ADB และสาธารณรัฐเกาหลี

เงินกองทุนที่แข็งแกร่ง

ทริสเรทติ้งคาดว่า CGIF จะสามารถคงเงินกองทุนที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับความสูญเสียทางเครดิตที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์คับขันได้ โดยส่วนนึงนั้นเนื่องจากมูลค่าของการให้ค้ำประกันหลังจากการประกันภัยต่ออยู่ที่ระดับต่ำเพียง 1.14 เท่า ของเงินทุน ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 ทริสเรทติ้งยังคาดว่าไม่น่าจะมีการเพิ่มเพดานที่ใช้เป็นการภายในของอัตราส่วนดังกล่าวเกิน 2.5 เท่าในช่วงสามปีข้างหน้าอีกด้วย อัตราส่วนเงินกองทุนตามเกณฑ์ Basel II หลังจากการประกันภัยต่อของ CGIF อยู่ที่ระดับ 31.8% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำซึ่งอยู่ที่ระดับ 8.8%

การบริหารความเสี่ยงอย่างระมัดระวังจำกัดความเสี่ยงจากการให้การรับประกัน

CGIF ได้ใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง กระบวนการทางธรรมาภิบาล และนโยบายการตรวจสอบที่ได้ถูกพัฒนาขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ การให้การรับประกันด้วยความระมัดระวังตามวิธีการประเมินความเสี่ยงที่ระบุตัวแปรชัดเจนน่าจะช่วยให้ CGIF คงคุณภาพเครดิตจากการให้การรับประกันให้อยู่ในเกณฑ์ดีได้ หลักการคิดค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงก็น่าจะช่วยให้ CGIF มีรายได้เพียงพอรองรับความเสียหายจากการรับประกันที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เครื่องมือที่ CGIF ใช้เพื่อลดความเสี่ยงทางเครดิต เช่น การประกันภัยต่อ และการรับประกันร่วมก็ช่วยลดทอนความเสี่ยงด้านเครดิตและเพิ่มความสามารถในการรับประกันของ CGIF ได้อีกด้วย ที่ผ่านมาจนถึงกลางปี 2562 CGIF ยังไม่พบกรณีการผิดนัดชำระหนี้แต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม การดำเนินตามกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นประเทศที่พัฒนาใหม่อาจส่งผลให้ CGIF รับความเสี่ยงด้านเครดิตเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งแม้ว่า CGIF จะให้การรับประกันเฉพาะบริษัทที่มีสถานะทางเครดิตที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามเกณฑ์ภายใน ความเสี่ยงด้านเครดิตก็อาจเพิ่มสูงขึ้นได้เนื่องจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ที่ CGIF ให้การรับประกันนั้นดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศที่พัฒนาการด้านเศรษฐกิจและกฎหมายเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้น

มูลค่าการให้การรับประกันในแต่ละประเทศต่อเงินทุนของ CGIF นั้นยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้ง ได้สังเกตว่ามีมูลค่าของการรับประกันในบางประเทศซึ่งเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน ยกตัวอย่างเช่น การให้การรับประกันในประเทศเวียดนามได้เพิ่มสูงขึ้นสู่ระดับ 32% ของเงินทุน เมื่อกลางปี 2562 จากระดับ 26% เมื่อกลางปี 2561 การให้การรับประกันในอุตสาหกรรมที่มีความผันผวนตามวงจรเศรษฐกิจสูง เช่น การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และสินค้าฟุ่มเฟือยก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยนะสำคัญจากปีที่ผ่านมา

พอร์ตลงทุนมีคุณภาพดี

ทริสเรทติ้งคาดว่า CGIF จะสามารถคงคุณภาพสินทรัพย์ของพอร์ตเงินลงทุนที่ดีได้เนื่องจากนโยบายการลงทุนที่อนุรักษ์นิยม โดยเงินลงทุนประกอบด้วยตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตสูงตั้งแต่ระดับ “A+” ถึง “AAA” (จากอันดับเครดิตของ S&P Global Ratings) ซึ่งโดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยตราสารหนี้จากหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาล สถาบันการเงิน และตั๋วเงินคลังรัฐบาลสหรัฐฯ (US Treasuries) ไม่นานมานี้ CGIF ได้ปรับเกณฑ์อันดับเครดิตขั้นต่ำของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลของประเทศที่เป็นผู้ร่วมทุนสู่ระดับ “A+” จากระดับ “AA-“ สำหรับเงินลงทุนอื่น ในความเห็นของทริสเรทติ้งยังมองว่าเกณฑ์ดังกล่าวไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงของ CGIF ให้มากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากการลงทุนดังกล่าวยังต้องอยู่ภายใต้เพดานความเสี่ยงรายประเทศที่ระดับค่อนข้างต่ำที่ 10% ของเงินทุนของ CGIF นอกจากนี้ CGIF ยังรักษาเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงราคาให้อยู่ที่ระหว่าง 2-4 ปี ซึ่ง ณ สิ้นปี 2561 มีค่าอยู่ที่ 2.61ปี ลดลงจาก 2.85 ปี ณ สิ้นปี 2560

ทริสเรทติ้งยังประเมินว่ารายได้จากเงินลงทุนยังคงเป็นปัจจัยเสริมฐานทุนที่สำคัญของ CGIF ในระยะปานกลาง ถึงแม้ว่ารายได้จากการรับประกันจะมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็ตาม โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยมีสัดส่วน 61% ของรายได้รวม รายได้หลักอื่น ๆ ได้แก่ค่าธรรมเนียมจากการรับประกันและรายได้ค่าธรรมเนียมที่รับจากบริษัทที่รับประกันภัยต่อ

สภาพคล่องยังคงแข็งแกร่ง

ทริสเรทติ้งคาดว่าสภาพคล่องของ CGIF จะคงอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง โดยที่ CGIF มีการประเมินสถานะสภาพคล่องโดยการจำลองสภาพคล่องที่มีความรุนแรงอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้สมมติฐานที่เข้มงวดในความเห็นของทริสเรทติ้ง โดยกระแสเงินสดจากเงินลงทุนและค่าธรรมเนียมจากการให้การรับประกันต้องมีความเพียงพอเพื่อชดเชยกระแสเงินไหลออกจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในอีกระยะ 12 เดือนข้างหน้า นอกจากนี้ เงินลงทุนยังประกอบด้วยตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องและมีอันดับเครดิตสูง ซึ่งสามารถขายเพื่อนำมาเป็นสภาพคล่องได้ง่าย CGIF ยังสามารถทำธุรกรรมซื้อคืนหลักทรัพย์เพื่อบริหารสภาพคล่องได้อีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงมุมมองของทริสเรทติ้งถึงความสามารถและความเต็มใจของผู้ร่วมทุนหลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ CGIF และความคาดหวังว่า CGIF จะคงดำเนินการตามเป้าหมายที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในภูมิภาคนี้ต่อไป แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความคาดหวังของทริสเรทติ้งว่า CGIF จะยังคงความแข็งแกร่งทางเครดิต มีการบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และมีผลประกอบการที่ดีต่อไปได้ด้วยเช่นกัน

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตของ CGIF อาจได้รับแรงกดดันในทางลบได้หากความเสียหายจากการค้ำประกันทำให้ฐานะทางการเงินของ CGIF อ่อนแอลงอย่างมีนัยสำคัญ หรือหากระดับการให้การสนับสนุนของกลุ่มผู้ร่วมทุนลดลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- Rating Methodology for Supranational Institutions, 24 กรกฏาคม 2557

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)
อันดับเครดิตองค์กร: AAA
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ