ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท “บ. โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา” ที่ระดับ “A/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday October 16, 2019 17:35 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ “A” ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาทของบริษัทที่ระดับ “A” ด้วย ในการนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่ไปใช้ชำระคืนหนี้บางส่วนที่มีอยู่

อันดับเครดิตสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของบริษัทในธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารบริการด่วน รวมถึงระดับหนี้สินที่ต่ำแต่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และการสนับสนุนจากกลุ่มเซ็นทรัล อย่างไรก็ตามความแข็งแกร่งดังกล่าวถูกลดทอนลงบางส่วนจากลักษณะของธุรกิจโรงแรมที่มีความผันผวนตามวงจรและมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก ตลอดจนการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน

บริษัทมีผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 สอดคล้องกับที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมจำนวน 1.1 หมื่นล้านบาทซึ่งค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 รายได้จากธุรกิจโรงแรมปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 6.5% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเนื่องมาจากอุปสงค์ในกลุ่มลูกค้างานประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการที่อ่อนตัวลง ตลอดจนการลดลงของจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนและยุโรป และการปิดปรับปรุงโรงแรม “เซ็นทารา แกรนด์ สมุย บีช รีสอร์ท” ในขณะที่รายได้จากธุรกิจอาหารปรับตัวเพิ่มขึ้น 4.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอันเป็นผลจากการขยายจำนวนสาขาร้านอาหารเพิ่มเติม อัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้ยังคงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ที่ 28.5% ในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 ทริสเรทติ้งคาดว่าบริษัทจะมีรายได้เติบโตอยู่ในช่วง 3%-7% ต่อปีและคาดว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายต่อรายได้จะอยู่ที่ประมาณ 27% ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

บริษัทมีหนี้สินอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ทริสเรทติ้งคาดว่าระดับหนี้สินจะปรับตัวสูงขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้า ณ เดือนมิถุนายน 2562 อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทอยู่ที่ 2.1 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินอยู่ที่ระดับ 39% ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งคาดว่าในอนาคตระดับหนี้สินของบริษัทจะเพิ่มสูงขึ้นจากการลงทุนจำนวนมากในธุรกิจโรงแรมเป็นหลักโดยเงินลงทุนรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.3 หมื่นล้านบาทในช่วงปี 2562-2564 ทริสเรทติ้งคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายของบริษัทจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.6 เท่าและอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินจะปรับตัวลดลงไปอยู่ที่ระดับประมาณ 22% ในปี 2564 ทริสเรทติ้งมองว่าอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวจะปรับตัวดีขึ้นในภายหลังเมื่อบริษัททยอยรับรู้ผลตอบแทนจากการลงทุนในโรงแรมที่จะเปิดใหม่ในช่วงปี 2565-2566

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าบริษัทจะสามารถรักษาสถานะทางการตลาดในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน รวมถึงจะรักษาความสามารถในการทำกำไรเอาไว้ได้ในอีกหลายปีข้างหน้า โดยบริษัทน่าจะรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายให้อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 4 เท่าได้ค่อนข้างมากและจะรักษาอัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินให้อยู่ที่ระดับมากกว่า 20%

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจเพิ่มขึ้นได้หากบริษัทสามารถขยายและสร้างความหลากหลายให้แก่ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ยังคงรักษาสถานะทางการเงินที่น่าพอใจเอาไว้ได้ ในทางตรงกันข้าม อันดับเครดิตอาจลดลงหากบริษัทมีผลการดำเนินงานที่อ่อนตัวลงอย่างมีสาระสำคัญ หรือหากบริษัทมีการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีการก่อหนี้จำนวนมากซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มสูงขึ้นเกิน 4 เท่า หรืออัตราส่วนเงินทุนจากการดำเนินงานต่อหนี้สินทางการเงินลดลงต่ำกว่า 20% เป็นระยะเวลานาน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (CENTEL)
อันดับเครดิตองค์กร: A
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
CENTEL218A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 980 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 A
CENTEL229A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 A
CENTEL239A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A
CENTEL269A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี A
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ